Inspectiemiddelen

Het Brusselse milieurecht is gekoppeld aan een eenvormig inspectie-, preventie-, herstel- en bestraffingssysteem voor alle wetten opgesomd in artikel 2 van het Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid en in de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Preventie

Leefmilieu Brussel spitst zijn optreden bovendien en in de eerste plaats toe op preventie.

 • Leefmilieu Brussel kan elke persoon die een inbreuk pleegt de mogelijkheid geven, na een waarschuwing, zijn situatie te regulariseren voor zover dat kan (geen onmiddellijk gevaar of risico op schade) en indien de houding van de overtreder zich daartoe leent. 
  Na die waarschuwing kunnen er ingebrekestellingen worden uitgeschreven, alvorens een proces-verbaal op te maken en het dossier over te maken aan het parket.
  Anderzijds kunnen er preventieve maatregelen worden getroffen, zelfs indien er geen sprake is van een inbreuk, teneinde gevaar of hinder voor de gezondheid of voor het leefmilieu te voorkomen, te beperken of te verhelpen.
 • Er kunnen ook maatregelen voor het herstel van bepaalde vormen van milieuschade worden opgelegd aan de uitbaters van bepaalde installaties die de schade veroorzaken.

Vervolging

De vervolgingen naar aanleiding van de formele vaststelling van een inbreuk kunnen bestaan uit hetzij een strafrechtelijke vervolging om de pleger van de feiten te bestraffen, hetzij alternatieve administratieve boetes, desgevallend in combinatie met een bevel tot stopzetting en bijhorende dwangsom om de inbreuk te doen stoppen, naast de bestraffing ervan.

Onderzoeken, controles en verhoren

De daartoe aangewezen beambten kunnen bovendien overgaan tot alle nodige onderzoeken, controles en verhoren en tot het inwinnen van alle nodige inlichtingen:

Inlichtingen inwinnen:

 • De identiteit controleren en elke betrokken persoon ondervragen.
 • Alle documenten, stukken of bewijsstukken inkijken.

Alle plaatsen betreden:

 • Buiten de woonplaats: geen beperking.
 • In de woonplaats: enkel in geval van ernstige vervuiling of ernstig risico op schade voor het leefmilieu of voor de volksgezondheid EN met toestemming van de rechter.

Monsters nemen:

 • Door (1) de beambten zelf belast met het toezicht, (2) een erkend laboratorium OF (3) een expert die handelt in opdracht van de beambten belast met het toezicht.
 • Verplichting om 2 monsters te nemen, waarvan er een wordt bezorgd aan de persoon tegen wie het resultaat van de analyses kan worden aangevoerd.

De vervuiling meten:

 • Lucht, geluid, straling, licht, ggo's, enz.
 • Met behulp van meetapparatuur en -systemen
Datum van de update: 06/08/2021