U bent hier

Wanneer en hoe wijziging van uw aangifte aanvragen ?

Hebt u een aangifte ingediend en wilt u uw lokalen wijzigen, uw inrichtingen uitbreiden of verplaatsen of gewoon de uitbatingsvoorwaarden van uw aangifte wijzigen?

1e geval: u wilt uw lokalen wijzigen of uw inrichtingen uitbreiden of verplaatsen?

 In dit geval moet u een nieuwe aangifte indienen (of een milieuvergunningsaanvraag als de wijzigingen een ingedeelde inrichting die onderworpen is aan een milieuvergunning betreft).

2e geval: u wilt de uitbatingsvoorwaarden van uw aangifte wijzigen?

U wilt bijvoorbeeld:

  • de werkingsuren van uw inrichtingen uitbreiden;
  • de opgelegde analysetermijn in uw uitbatingsvoorwaarden spreiden; 
  • de geluidsnormen aanpassen.

 In dit geval moet u een aanvraag tot wijziging van de uitbatingsvoorwaarden indienen bij de administratie die uw aangifte heeft behandeld.

Opgelet: Wacht steeds op de ontvangst van de officiële wijziging van de voorwaarden van uw aangifte alvorens de betrokken inrichtingen te exploiteren volgens de gewenste voorwaarden.   

Wanneer moet u een wijziging van de uitbatingsvoorwaarden van uw aangifte aanvragen?

U moet een wijziging van de uitbatingsvoorwaarden van uw aangifte aanvragen indien u meent dat deze voorwaarden niet meer aangepast zijn.

De administratie analyseert elke aanvraag tot wijziging van de uitbatingsvoorwaarden geval per geval. Ze moet de nieuwe milieu-impact van de wijziging op uw inrichting meten.

In de praktijk kunnen zich 2 gevallen voordoen:

1. De gevraagde wijzigingen zorgen voor een toename van de hinder. 

  • De administratie weigert de vraag tot wijziging van de uitbatingsvoorwaarden.

2. De gevraagde wijzigingen zorgen niet voor een toename van de hinder. 

  • De administratie wijzigt de uitbatingsvoorwaarden van uw aangifte nadat ze u een ontwerp van wijziging heeft bezorgd waarover u uw opmerkingen kan meedelen.

Hoe moet u een wijziging van de uitbatingsvoorwaarden van uw aangifte aanvragen?

Om uw aanvraagdossier samen te stellen:

Dien uw aanvraag tot wijziging in bij de overheid die uw aangifte heeft behandeld:

  • Ofwel in elektronisch formaat (dit is de eenvoudigste en snelste manier van communiceren);
  • Ofwel in papieren formaat.
Klasse van de aangifte* die het voorwerp uitmaakt van de wijziging Bevoegde overheid

“Papier” Dossier

(Indienen of Zending per post via gewone brief of via een aangetekende brief)

 

Elektronische Dossier
Klasse 3 Gemeente In 1 exemplaar aan het adres van de betrokken gemeente Raadpleeg de tabel van de milieudiensten van de Gemeenten (kolom “Indiening van dossiers in elektronisch formaat”) om te weten of het mogelijk is om elektronisch te communiceren en om de praktische modaliteiten te kennen.
Klasse 1C Leefmilieu Brussel

In 1 exemplaar aan het adres : Site Thurn & Taxis

Afdeling Vergunningen en Partnerschap
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussel

Verstuur uw dossier naar

permit-pemv@leefmilieu.brussels

(Respecteer de overeenkomst inzake elektronische communicatie)

* Indien uw activiteit of project inrichtingen van klasse 3 en 1C omvat, moet u uw aanvraag tot wijziging naar Leefmilieu Brussel sturen.

Wat erna?

Leefmilieu Brussel of de gemeente maakt haar beslissing bekend aan de houder van de aangifte.

Elke beslissing over de wijziging van de voorwaarden wordt genomen nadat de houder van de aangifte de mogelijkheid heeft gekregen zijn of haar opmerkingen mondeling of schriftelijk mee te delen.

Opgelet: Wacht steeds op de ontvangst van de officiële wijziging van de voorwaarden van uw aangifte alvorens de betrokken inrichtingen te exploiteren volgens de gewenste voorwaarden.
Datum van de update: 17/08/2021