U bent hier

Natuurfacilitator (professionnels)

De nabijheid van de natuur heeft een zeer positieve invloed op de levenskwaliteit in de stad. Het valoriseren van de natuur en het behouden van voldoende groene ruimten zijn evenwel een echte uitdaging door de demografische groei die Brussel kent. Om deze uitdaging aan te gaan, is het nodig met de natuur rekening te houden in het gewestelijk beleid inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, maar ook elke beheerder van een stukje natuur in Brussel te sensibiliseren. 

Het Natuurplan

Stadsontwikkeling verzoenen met de natuur, de natuur voor iedereen toegankelijk maken en van de mens het middelpunt van die ontwikkeling maken … allemaal zijn het fundamentele uitdagingen. Daarom heeft het Brussels Gewest in 2016 een Gewestelijk Natuurplan opgesteld. Het plan stelt een visie voor inzake de ontwikkeling van de natuur en de biodiversiteit in het Brussels Gewest tegen 2050.

Het Gewestelijk programma voor Pesticidenreductie 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beoogt het Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie (GPPR) 2018-2022 dat het gebruik van pesticiden op het gewestelijk grondgebied door zowel beheerders van openbare ruimten en professionelen als particulieren sterk wordt afgebouwd.

De natuurfacilitator ten dienste van de professionelen

Het Gewestelijk Natuurplan en het Gewestelijk Programma voor Pesticidereductie plannen allebei acties voor het informeren, sensibiliseren en begeleiden van de stedelijke actoren zoals de stedenbouwkundigen, promotoren, architecten, planologen en beheerders van publieke en private groene ruimten,...

Doelstelling? Een grotere integratie van de natuur in de stad door meer rekening te houden met de natuur, vanaf het ontwerp van de plannen, projecten en beheerprogramma’s. 
 

De opdrachten van de natuurfacilitator

De natuurfacilitator heeft als opdracht de actoren van de stadsontwikkeling te sensibiliseren, te informeren, op te leiden en in hun projecten te begeleiden door de administratieve en onderzoeksprocedures te vergemakkelijken.

Hij heeft ook als opdracht de ontwerpers van plannen en projecten te begeleiden en te adviseren over de gunstige inrichtingen voor de natuur en de biodiversiteit in de stad. 

Hij informeert hen bovendien over de gewestelijke technische en/of financiële ondersteuning die verband houdt met het uitvoeren van de goede praktijken die toelaten het ecologisch netwerk te versterken.

Hij leidt een platform dat een kader zal bieden voor de organisatie van ontmoetingen en uitwisselingen tussen openbare beheerders met het oog op de coördinatie van het overheidsbeleid inzake vergroening/demineralisatie van de openbare ruimten, de verbetering van de reeds aanwezige vegetatie of inzake de opstelling van gewestelijke strategieën van de ecologische strijd tegen bepaalde schadelijke organismen en het vermijden van pesticiden.

De dienst Natuurfacilitator van Leefmilieu Brussel ondersteunt de gemeenten bij hun aanpak om een strategie van natuurontwikkeling op het niveau van hun grondgebied te ontwikkelen, in het bijzonder door toezicht te houden op het luik “Natuur” van de lokale Agenda’s 21.

Hij is bovendien verantwoordelijk voor het informeren en opleiden, het sensibiliseren en gepast begeleiden van de stedelijke actoren door de invoering van een competentiecentrum inzake stedelijk ecologisch beheer. 

Voor deze opdrachten van informeren en opleiden zal de natuurfacilitator zich baseren op referentietools en -documenten die momenteel worden ontwikkeld, waaronder een referentiesysteem en een gids van goede praktijken inzake ecologisch en landschappelijk beheer voor de openbare beheerders.

Datum van de update: 22/02/2022

Contact: