U bent hier

Controles en onderhoud

Uw verwarmingsketel, waterverwarmingstoestel, verwarmings- en klimaatregelingssysteem is onderworpen aan vereisten en verplichte controles. Ontdek hieronder de controles die u moet uitvoeren naargelang uw situatie.

Verplichte controles en onderhoud voor uw verwarmingssysteem en en waterverwarmingstoestel

Uw situatie Wat? Wanneer? Door wie?
Ik heb een verwarmingsketel op gas of waterverwarmingstoestel op gas (gasboiler)

EPB-periodieke controle

= controle die het onderhoud omvat

 • Om de 2 jaar
 • Bij de plaatsing van het waterverwarmingstoestel
 • Bij een ingreep op het verbrandingsgedeelte
 • Bij de verplaatsing van een toestel op hetzelfde systeem
EPB-Verwarmingsketeltechnicus
Ik heb een stookolieketel

EPB-periodieke controle

= controle die het onderhoud omvat

 • Jaarlijks
 • Bij een ingreep op het verbrandingsgedeelte
 • Bij de verplaatsing van een toestel op hetzelfde systeem
EPB-Verwarmingsketeltechnicus
Ik installeer of vervang mijn verwarmingsketel EPB-oplevering Uiterlijk een maand na de indienstname EPB-verwarmingsadviseur type 1 of type 2
Ik installeer een warmtepomp met een thermisch vermogen >12 kW  EPB-oplevering (nog niet mogelijk - software in ontwikkeling) Uiterlijk een maand na de indienstname EPB-verwarmingsadviseur type 2 of een EPB-klimaatregelingsadviseur
We hebben een verwarmingsketel van meer dan 100 kW of een systeem samengesteld uit meerdere verwarmingsketels* EPB-diagnose verwarming Om de 5 jaar EPB-verwarmingsadviseur type 2
Wij hebben een warmtepomp met een thermisch vermogen >12 kW   EPB-diagnose verwarming  (nog niet mogelijk - software in ontwikkeling) Om de 5 jaar EPB-verwarmingsadviseur type 2 of een EPB-klimaatregelingsadviseur

*Uitzondering: De EPB-diagnose van een verwarmingssysteem  is niet verplicht als het verwarmingssysteem is opgenomen in een PLAGE-programma of als er een nog geldige energieaudit is in het kader van een milieuvergunning voor grootverbruikers of indien het systeem opgenomen is in een contract van energieperformantie (EPC)..

Het vermogen waarmee rekening wordt gehouden, is het nuttig nominaal vermogen van het toestel bij een temperatuurregime van 80°C/60°C.

EPB-periodieke controle van een verwarmingsketel of waterverwarmingstoestel

Tijdens de EPB-periodieke controle wordt een volledig onderhoud van uw toestel uitgevoerd en nagegaan of het goed en veilig werkt, en of het rendement toereikend is.

Alle verwarmingsketels gevoed met een gasvormige of vloeibare brandstof, alsook waterverwarmingstoestellen op gas moeten het voorwerp vormen van een EPB-periodieke controle door een EPB-verwarmingsketeltechnicus

De EPB-periodieke controle moet periodiek worden uitgevoerd:

 • om de 2 jaar voor verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen op gas 
 • jaarlijks voor verwarmingsketels op stookolie

De EPB-periodieke controle moet ook bij bepaalde gebeurtenissen worden uitgevoerd:

 • bij de plaatsing van een waterverwarmingstoestel op gas (1ste EPB-periodieke controle)
 • bij een interventie op het verbrandingsgedeelte van het toestel, zoals afstelling of vervanging van de brander
 • bij de verplaatsing van een verwarmingsketel op hetzelfde verwarmingssysteem

Wat doet de EPB-verwarmingsketeltechnicus:

 • Hij/Zij voert het onderhoud uit.
 • Hij/Zij verifieert de vereisten voor een goede werking van uw toestel.
 • Hij/Zij controleert de compatibiliteit van uw toestel met het nieuwe rijke gas in het kader van de verandering van het verdeelde gas. Indien nodig en mogelijk, stelt hij de brander af.
 • Hij/Zij stelt een attest van EPB-periodieke controle op. Dit attest is het bewijs dat u de controle hebt laten uitvoeren. Het attest wordt tevens naar Leefmilieu Brussel verstuurd.

Wat als uw toestel niet conform is?

Als uw verwarmingsketel of waterverwarmingstoestel niet aan alle vereisten voor een goede werking voldoet en er geen enkele afwijking is toegestaan, staat in het attest dat het toestel niet-conform is. De eigenaar beschikt over 5 maanden om het toestel conform te maken en opnieuw te laten controleren.

Bij de EPB-periodieke controle naar aanleiding van een in conformiteitsstelling, moet de EPB-verwarmingsketeltechnicus enkel opnieuw verifiëren of aan de vereisten voor een goede werking is voldaan en een attest van in conformiteitsstelling opstellen. Het onderhoud moet niet meer uitgevoerd worden.

Indien de verwarmingsketel is vervangen, moet er een EPB-oplevering gebeuren en geen periodieke EPB-controle..

De verantwoordelijkheid voor het respecteren van deze regelgeving ligt bij de eigenaar. Wanneer er een milieuvergunning is, ligt de verantwoordelijkheid bij de houder of aangever daarvan.

Indien het standaardmodel van de huurovereenkomst het niet expliciet vermeldt wordt bepaald dat de EPB-periodieke controle ten laste is van de huurder. Meer informatie omtrent huren vindt u op de webpagina van huisvesting.brussels.

Als het attest van EPB-periodieke controle concludeert dat het toestel niet voldoet aan de EPB-regelgeving inzake verwarming, is het de eigenaar-verhuurder die instaat voor de in conformiteitstelling en dus de EPB-periodieke controle moet organiseren en betalen.

Hebt u vragen over het attest?

Aarzel niet om contact op te nemen met de erkende professional als u vragen heeft over het attest. Indien u toch nog vragen zou hebben, kunt u zich steeds wenden tot Homegrade of de Facilitator duurzame gebouwen, naargelang uw situatie.

Omschakeling van arm naar rijk gas en EPB-periodieke controle

Het Brussels gasnetwerk schakelt over naar een andere soort aardgas. U moet controleren of uw toestellen compatibel zijn met dit nieuwe gas. Om bijkomende kosten te vermijden, raden wij u aan voor deze verificatie gebruik te maken van uw EPB-periodieke controle. Sinds 2019 is er een energiepremie om de gezinnen met een lager inkomen te helpen de EPB-periodieke controle te laten uitvoeren. https://gasverandert.brussels/

EPB-oplevering van een verwarmingssysteem

Wanneer u een verwarmingsketel plaatst of  een warmetepomp met een thermisch vermogen groter dans 12 kW plaatst vervangt, moet u een EPB-oplevering laten uitvoeren door een EPB-verwarmingsadviseur type 1 of type 2 binnen een termijn van een maand na de indienstname. Dit geldt zowel voor een nieuw als een reeds gebruikt toestel (EPB-oplevering nog niet mogelijk voor warmtepompen - software in ontwikkeling).

Als het verwarmingssysteem enkel warmtepompen bevat dan kan de EPB- oplevering door een EPB-klimaatregelingsadviseur gebeuren.

 • Een systeem van type 1 bevat één enkele verwarmingsketel met een vermogen van hoogstens 100 kW. Een verwarmingsketel in een individuele woning bevindt zich in deze categorie.
 • Een systeem van type 2 bevat één verwarmingsketel van meer dan 100 kW of meerdere verwarmingsketels of bevat één of meerdere warmtepompen.

Tijdens de EPB-oplevering wordt nagegaan of uw verwarmingssysteem juist is geïnstalleerd en performant is op het vlak van energie alsook op het vlak van het comfort dat het u biedt.

Bij het plaatsen van een individuele verwarming ketel of een warmtepomp dient u er onder meer op te letten dat:

 • Het vermogen van de nieuwe verwarmings ketel en/of warmtepomp juist werd berekend en dat u daarvan een bewijs hebt ;
 • alle radiatoren* voorzien zijn van een thermostatische kraan en u een programmeerbare thermostaat heeft
 • de nodige leidingen geïsoleerd zijn
 • indien nodig de kast en/of ruimte geventileerd is
 • u een logboek opmaakt met onder andere de technische documentatie en u een stappenplan 

* In de ruimte waar de thermostaat zich bevindt is dit niet verplicht.

De professional die de EPB-oplevering uitvoert mag dezelfde zijn als degene die het toestel geplaatst heeft.

Wat doet de EPB-verwarmingsadviseur?

 • Hij/Zij verifieert de vereisten voor een goede werking van het toestel.
 • Hij/Zij controleert de vereisten met betrekking tot het systeem.
 • Hij/Zij stelt een EPB-opleveringsattest op. Dit attest wordt tevens naar Leefmilieu Brussel verstuurd.

Wat als uw verwarmingssysteem niet conform is?

Als uw verwarmingssysteem niet aan alle vereisten voor een goede werking van het toestel en de eisen met betrekking tot het systeem voldoet en er geen enkele afwijking is toegestaan, vermeldt het attest dat het verwarmingssysteem niet conform is. De eigenaar beschikt over 5 maanden om het verwarmingssysteem conform te maken en een nieuwe EPB-oplevering  te doen uitvoeren.

De verantwoordelijkheid voor het respecteren van deze regelgeving ligt bij de eigenaar. Wanneer er een milieuvergunning is, ligt deze verantwoordelijkheid bij de houder of aangever daarvan.

Hebt u vragen over het attest?

Aarzel niet om contact op te nemen met de erkende professional als u vragen heeft over het resultaat van uw attest. 

Indien u toch nog vragen zou hebben, kunt u zich steeds wenden tot Homegrade of de Facilitator duurzame gebouwen, naargelang uw situatie.

EPB-diagnose van een verwarmingssysteem

Voor type 2 verwarmingssystemen die complexer zijn en een hoger vermogen hebben, moet er om de 5 jaar een EPB-diagnose worden uitgevoerd door een EPB-verwarmingsadviseur type 2 (EPB-diagnose nog niet mogelijk voor warmtepompen - software in ontwikkeling).  Indien het verwarmingssysteem enkel warmtepompen bevat kan de EPB-diagnose door een EPB-klimaatregelingsadviseur gebeuren. Het betreft de verwarmingssystemen van "type 2", namelijk wanneer het vermogen van de verwarmingsketel hoger is dan 100 kW of er meerdere verwarmingsketels zijn of indien het systeem één of meerdere warmtepomp bevat.

Er moet geen EPB-diagnose van een  verwarmingssysteem worden verricht als het verwarmingssysteem is opgenomen in een PLAGE-programma of als er een nog geldige energieaudit is in het kader van een milieuvergunning voor grootverbruikers of indien het systeem opgenomen is in een contract van energieperformantie (EPC).

Wat doet de EPB-verwarmingsadviseur type 2 bij de EPB-diagnose verwarming?

 • Hij/Zij controleert bepaalde vereisten met betrekking tot het systeem.
 • Hij/Zij evalueert het verwarmingssysteem op het vlak van dimensionering, regelingsparameters en energieverbruik.
 • Hij/Zij stelt een EPB-diagnoseverslag verwarming op. Dit verslag wordt tevens naar Leefmilieu Brussel verstuurd.

Wat als uw verwarmingssysteem niet conform is?

Als uw verwarmingssysteem niet aan alle vereisten met betrekking tot het systeem voldoet en er geen enkele afwijking is toegestaan, staat in het verslag dat het verwarmingssysteem niet-conform is. De eigenaar of houder/aangever van de milieuvergunning beschikt over 5 maanden om het verwarmingssysteem conform te maken en een nieuwe EPB-diagnose van een verwarmingssysteem naar aanleiding van een in conformiteitsstelling te laten uitvoeren.

De verantwoordelijkheid voor het respecteren van deze regelgeving ligt bij de eigenaar. Wanneer er een milieuvergunning is, ligt deze verantwoordelijkheid bij de houder of aangever daarvan.

Hebt u vragen over het verslag?

Aarzel niet om contact op te nemen met de erkende professional als u vragen heeft over het resultaat van uw verslag. 

Indien u toch nog vragen zou hebben, kunt u zich steeds wenden tot de Facilitator duurzame gebouwen, naargelang uw situatie.

Verplichte controles en onderhoud voor uw klimaatregelingssysteem

Uw situatie Wat? Wanneer? Door wie?
We installeren, vervangen of wijzigen* een klimaatregelings-installatie met een nominaal effectief vermogen hoger dan 12 kW EPB-diagnose klimaatregeling uiterlijk 6 maanden na de indienststelling EPB-klimaatregelingsadviseur
Ons gebouw is uitgerust met een klimaatregelings-systeem met een effectief nominaal vermogen hoger dan 12 kW en lager dan of gelijk aan 100 kW EPB-diagnose klimaatregeling Om de 15 jaar EPB-klimaatregelingsadviseur
Ons gebouw is uitgerust met een klimaatregelingssysteem met een effectief nominaalvermogen hoger dan 100 kW EPB-diagnose klimaatregeling Om de 5 jaar EPB-klimaatregelingsadviseur
Ons gebouw is uitgerust met een klimaatregelingssysteem met een effectief nominaal vermogen hoger dan 12 kW Minimaal onderhouds-programma Doorlopend professional die beschikt over het bekwaamheidscertificaat "logboek en minimaal onderhoudsprogramma"

* Alleen als het geïnstalleerde of gewijzigde vermogen hoger is dan of gelijk aan 50% van het vermogen van het systeem.

EPB-diagnose van een klimaatregelingssysteem

Alle klimaatregelingssystemen waarvan het effectief nominaal vermogen hoger is dan 12 kW, moeten het voorwerp vormen van een EPB-diagnose klimaatregeling door een EPB-klimaatregelingsadviseur. Het effectief nominaal vermogen van een klimaatregelingssysteem is de som van het nominaal koelvermogen van de koelinstallaties die zijn aangesloten op een gemeenschappelijke regeling.

Een EPB-diagnose klimaatregeling moet worden gerealiseerd binnen een termijn van 6 maanden na de indienstname, van een klimaatregelingssysteem met een vermogen groterdan 12 kW, en wanneer 50% van het vermogen van een systeem wordt toegevoegd of gewijzigd. Daarna moet er periodiek een EPB-diagnose klimaatregeling plaatsvinden, om de 15 jaar voor systemen met een vermogen dat minstens 12 kW en hoogstens 100 kW bedraagt en om de 5 jaar voor klimaatregelingssystemen waarvan het koelvermogen groter is dan 100 kW.

Wat doet de EPB-klimaatregelingsadviseur?

 • Hij/Zij controleert de vereisten met betrekking tot het systeem.
 • Hij/Zij verifieert de uitvoering van het minimale onderhoudsprogramma.
 • Hij/Zij controleert de dimensionering van het systeem, de reguleringsparameters, het energieverbruik en of het minimaal onderhoudsprogramma wordt toegepast.
 • Hij/Zij stelt een EPB-diagnoseverslag klimaatregeling op. Het verslag wordt tevens naar Leefmilieu Brussel verstuurd.

Wat als uw klimaatregelingssysteem niet conform is?

Als uw klimaatregelingssysteem niet aan alle vereisten met betrekking tot het systeem voldoet en er geen enkele afwijking is toegestaan of het minimale onderhoudsprogramma niet correct is uitgevoerd, staat in het rapport dat het klimaatregelingssysteem niet-conform is.

De eigenaar /houder of aangever in het geval er een milieuvergunning is, beschikt over 5 maanden om het klimaatregelingssysteem conform te maken en een nieuwe EPB-diagnose klimaatregeling naar aanleiding van een in conformiteitsstelling te laten uitvoeren.

De verantwoordelijkheid voor het respecteren van deze regelgeving ligt bij de eigenaar. Wanneer er een milieuvergunning is, ligt deze verantwoordelijkheid bij de houder of aangever daarvan.

Hebt u vragen over het verslag?

Aarzel niet om contact op te nemen met de erkende professional als u vragen heeft over het resultaat van uw verslag. 

Indien u toch nog vragen zou hebben, kunt u zich steeds wenden tot de Facilitator duurzame gebouwen.

Minimaal onderhoudsprogramma voor een klimaatregelingssysteem

Het onderhoud van een klimaatregelingssysteem maakt het mogelijk de prestaties ervan in stand te houden, maar ook om de levensduur ervan te verlengen. Deze verplichting betreft de klimaatregelingssystemen waarvan het effectief nominaal vermogen hoger is dan 12 kW. Het effectief nominaal vermogen van een klimaatregelingssysteem is de som van het nominaal koelvermogen van de koelinstallaties die zijn aangesloten op een gemeenschappelijke regeling.

Het toezicht op de uitvoering wordt verzekerd door een professional die beschikt over het bekwaamheidscertificaat "logboek en minimaal onderhoudsprogramma klimaatregeling".

Wat doet de professional die beschikt over het bekwaamheidscertificaat "logboek en minimaal onderhoudsprogramma"?

 • Hij/Zij verifieert of het logboek bestaat en wordt bijgehouden.
 • Hij/Zij ziet toe op de uitvoering van het minimale onderhoudsprogramma.

In de toekomst is een uitbreiding van het minimale onderhoudsprogramma naar de verwarmingssystemen type 2 gepland.

De verantwoordelijkheid voor het respecteren van deze regelgeving ligt bij de eigenaar. Wanneer er een milieuvergunning is, ligt deze verantwoordelijkheid bij de houder of aangever daarvan.

Hebt u vragen over het minimaal onderhoudsprogramma?

Indien u vragen hebt, kunt u zich wenden tot de Facilitator duurzame gebouwen.

Datum van de update: 04/04/2022