U bent hier

Verdeling van de bevoegdheden

De Europese Unie, de federale regering, de gewesten, de gemeenschappen en de gemeenten delen de bevoegdheden in verband met mobiele telefonie. Zij kunnen op dat gebied wetten maken volgens het evenredigheidsbeginsel. Dat beginsel bepaalt dat de federale wetgever en de deelstaten de uitoefening van hun respectievelijke bevoegdheden niet onmogelijk of overdreven moeilijk mogen maken, naar aanleiding van de uitoefening van hun eigen bevoegdheden.

Europese bevoegdheden: een interne markt en richtlijnen

 • Een digitale interne markt oprichten, met name voor de uitrol van telecommunicatie.
 • Richtlijnen en verordeningen opleggen die vervolgens moeten worden omgezet en uitgevoerd door de lidstaten binnen de vereisten termijnen.

Federale bevoegdheden: telecommunicatie, bescherming, volksgezondheid

Telecommunicatie beheren samen met het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie   

dat belast:

 • Het toekennen van de nodige vergunningen voor de exploitatie van bepaalde gamma’s van het radiofrequentiespectrum via het toewijzingsplan.
  Het frequentieplan kunt u hier raadplegen
 • Het coördineren van de radiofrequenties die op nationaal en internationaal niveau worden gebruikt. Zo garandeert het BIPT een efficiënt gebruik van de frequenties en houdt het voortdurend toezicht op de golven om schadelijke interferenties te stoppen.
 • Het controleren en reguleren van het gebruik van de radiofrequenties.

Het Brussels Gewest is dus niet bevoegd om het gebruik van de 5G-frequenties te verbieden.

Consumenten beschermen en de algemene veiligheid waarborgen

Het BIPT is verantwoordelijk voor de productnormen voor mobiele telefonietoestellen (modems, antennes, draagbare telefoons enz.) en voor de beleidsregels inzake cyberbeveiliging.

 • Het waakt over de belangen van de gebruikers. Het houdt rekening met sociale inclusie, een hoog niveau van bescherming, voldoende dekking, duidelijke informatie en transparantie.
 • Het vaardigt minimale veiligheids- en kwaliteitsnormen voor producten en diensten uit om de consumenten en hun belangen, alsook het milieu te beschermen.
 • Het bepaalt de minimale veiligheids- en gezondheidsvoorschriften met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s die verbonden zijn aan elektromagnetische velden.
 • Het is bevoegd voor de erkenning van elektrohypersensitiviteit ziekte.

Gewestelijke bevoegdheden: leefmilieu, stedenbouw, digitalisering, fiscaliteit, mobiliteit

Wat doet het gewest voor de gezondheid en de bescherming van het leefmilieu? 

 • Het legt de maximale blootstellingsnormen en de bijbehorende voorwaarden vast om mogelijke schadelijke gevolgen en hinder als gevolg van niet-ioniserende stralingen op de menselijke gezondheid en de biodiversiteit te voorkomen.
 • Het is van plan om de gegevens te verzamelen over de energie- en afvalaspecten om doelstellingen te bepalen in de strijd tegen verspilling. Op dit ogenblik beschikt het gewest over weinig gegevens hieromtrent. 

Wat doet het gewest op het vlak van stedenbouw?

 • Het analyseert de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen in verband met de installatie van antennes. Bepaalde soorten antennes kunnen worden geëxploiteerd zonder stedenbouwkundige vergunning op grond van het besluit 'geringe omvang'.
 • o    Het heeft zich er via een ordonnantie toe verbonden een register op te stellen van de daken van gebouwen die door de overheid worden gebruikt en waar installaties zouden kunnen worden ondergebracht die niet-ioniserende stralingen kunnen produceren, uitzenden of ontvangen.

Wat doet het gewest op het vlak van digitalisering?

 • Het legt de klemtoon op optische vezel als aanvulling op 5G,de met name dankzij het uitgebreide gewestelijke glasvezelnetwerk.
 • Het moet naar aanleiding van een nieuwe Europese richtlijn zijn stadsmeubilair ter beschikking stellen voor de installatie van antennes met laag vermogen SAWAP's

Welke rol speelt het gewest op het vlak van fiscaliteit?

De fiscaliteit met betrekking tot antennemasten valt momenteel onder de fiscale autonomie van de gemeenten.

Het gewest kan echter de rol spelen van facilitator en eenmaker van de fiscaliteit voor de gemeenten door hen toe te staan identieke opcentiemen te heffen op een gewestelijke belasting. 

Via dat gewestelijke engagement zou het de operationele aspecten van de belasting – zoals de inning ervan bijvoorbeeld – op zich nemen als stimulans voor de 19 gemeenten.

Gemeenschaps- en gemeentelijke bevoegdheden: inhoud, techniek, belastingen

De gemeenschappen en gemeenten zijn ook bevoegd voor bepaalde aspecten van de mobiele telefonie. 

De gemeenschappen zijn bevoegd voor de inhoudelijke en technische aspecten van audiovisuele en geluidsmediadiensten (met name broadcasting).

De gemeenten belasten de antennes, zolang de federale overheid of het gewest dat niet doen. Ze hebben ook inspecteurs om de antennes te controleren.

Datum van de update: 13/01/2022