U bent hier

Het comité van deskundigen

De ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen voorziet in de oprichting van een comité van deskundigen inzake niet-ioniserende straling.

De opdracht van het comité van deskundigen

Dat comité moet de uitvoering evalueren van de ordonnantie en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, voornamelijk op het vlak van de evolutie van de technologie en de wetenschappelijke kennis, de economische eisen en de volksgezondheidseisen.

In het kader van hun opdracht, doen de deskundigen het volgende:

 • de recente wetenschappelijke publicaties over de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling overlopen, 
 • een balans opmaken van de technologische ontwikkelingen en de gevolgen voor de wetgeving,
 • de macro- en micro-economische impact van mobiele telecommunicatie bepalen.

Samenstelling en werking

Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015 tot regeling van de samenstelling en de werking van het comité van deskundigen op het vlak van niet-ioniserende stralingen bepaalt de samenstelling en de werking van het comité.

Leefmilieu Brussel verzorgt het secretariaat.

Het comité werd opgericht in 2015 en kwam voor het eerst samen in september 2015.

Wie zit er in het comité van deskundigen?

Het comité bestaat uit 9 leden die worden aangesteld door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en beschikken over een hernieuwbaar mandaat van 3 jaar:

 • 3 leden zijn wetenschappelijke deskundigen op het vlak van het effect van niet-ioniserende stralingen op de gezondheid en/of het leefmilieu;
 • 2 leden zijn wetenschappelijke deskundigen op het vlak van de eigenschappen van niet-ioniserende stralingen;
 • 2 leden zijn wetenschappelijke deskundigen op het vlak van de micro- en macro-economische en sociale behoeften inzake mobiele telecommunicatie;
 • 2 leden zijn wetenschappelijke deskundigen op het vlak van draadloze communicatietechnologieën en in het bijzonder de technische aspecten van hun werking.

Momenteel bestaat het comité uit de volgende deskundigen:

Experten Gezondheid/Leefmilieu   Gender  Taal

Brahim SELMAOUI (.pdf)

INERIS - Divisie Chronische Risico's
Experimentele eenheid toxicologie
M FR

Arno THIELENS

Ghent University M NL

Isabelle LAGROYE (.pdf)

IMS - Bordeaux Laboratoire de Bioélectromagnétisme EPHE V FR
Deskundigen Golffysica      

Yves ROLAIN

VUB - Fundamental Electricity and Instrumentation M NL

Véronique BEAUVOIS

ULG - Département Electricité, Electronique, Informatique (E.E.I.)
Applied & Computational Electromagnetics (ACE)
V FR
Sociaaleconomische deskundigen      

Geoffrey AERTS

VUB - Tech Transfer office and Solvay Business School, department of Business Technology and Operations (BUTO) M NL
Michele CINCERA  Université Libre de Bruxelles 
Solvay Brussel School
M FR
Technologie-deskundigen      

David ERZEEL

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) M NL

Sofie POLLIN

KUL - Faculty of Engineering Science/ESAT V NL

Verplichtingen en deontologie

De leden van het comité:

 • mogen tijdens de volledige duur van hun mandaat geen enkel politiek mandaat en geen enkele functie of activiteit uitoefenen, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een ministerieel kabinet, ten dienste van een onderneming waar installaties worden uitgebaat die niet-ioniserende stralingen kunnen opwekken of doorzenden, ten dienste van een drukkingsgroep actief in het domein van niet-ioniserende stralingen of ten dienste van ondernemingen voor de vervaardiging of commercialisering van materiaal bestemd om niet-ioniserende stralingen te verzwakken of te produceren;
 • ondertekenen een verklaring op erewoord waarin ze al hun eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse banden aangeven met de exploitanten van installaties die niet-ioniserende stralingen kunnen opwekken of doorzenden.

Jaarverslagen

Voorbereidende verslagen

Om zijn opdracht naar behoren uit te voeren, ontvangt het comité van deskundigen jaarlijks twee verslagen:

 • een verslag van Leefmilieu Brussel over de uitvoering van de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen;
 • een verslag van de Directie Stedenbouw over de stedenbouwkundige aspecten van deze uitvoering.

Het jaarverslag van het comité

Het comité stelt vervolgens zijn eigen jaarverslag op en legt het voor aan de regering, die het op haar beurt overmaakt aan het parlement.
Het opstellen van dat verslag vereist een consensus binnen het comité. Indien er geen consensus wordt bereikt, geeft het verslag de standpunten van de verschillende leden weer. 

Wat zijn de doelstellingen van dat verslag? 

 • de uitvoering van de ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten evalueren
 • eventueel aanbevelingen formuleren voor de regering en de administraties.

De basis van het verslag van de deskundigen

Om zijn verslag te kunnen opstellen, zal het comité:

 • de verslagen van Leefmilieu Brussel en de Directie Stedenbouw bestuderen,
 • de exploitanten van installaties die niet-ioniserende stralingen kunnen opwekken of doorzenden, Leefmilieu Brussel of de Hoge Gezondheidsraad raadplegen,
 • de recente wetenschappelijke publicaties overlopen.


De conclusies van de deskundigen 

De conclusies met betrekking tot de ordonnantie en haar toepassing zijn positief. De deskundigen zijn van mening dat de Brusselse ordonnantie een goed evenwicht heeft gevonden tussen:

 • het leveren van goede diensten in het digitale tijdperk; 
 • een minimale impact op de volksgezondheid; 
 • een economisch gerechtvaardigde exploitatie door de operatoren; 
 • een correcte toepassing van de Brusselse stralingsnormen en controle op de naleving van deze normen.

De leden van het comité benadrukken de expertise die Leefmilieu Brussel heeft verworven en waarderen de inachtneming door onze administratie van hun opmerkingen in de verschillende verslagen.

Sinds de oprichting van het comité in 2015 zijn vier jaarverslagen gepubliceerd. De links naar deze verslagen vindt u hieronder. 
 

Datum van de update: 13/01/2022