U bent hier

Evolutie van de wetgeving

Historiek Wettelijke bepalingen Maximale blootstellingsnorm bij referentiefrequentie van 900 MHz
Tot 2007 De materie inzake niet-ioniserende stralingen werd geregeld door de wet van 12 juli 1985 betreffende de bescherming van de mens en van het leefmilieu tegen de schadelijke effecten en de hinder van niet-ioniserende stralingen, infrasonen en ultrasonen. 
De federale wetgever keurde die wet goed op basis van zijn bevoegdheid inzake volksgezondheid.
 • norm van 20,6 volt/meter 
 • vermogensdichtheid van 1,12 W/m²
Vanaf 2007

De ordonnantie van 1 maart 2007: het Parlement en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering leggen een nieuwe maximale blootstellingsnorm vast.

Deze ordonnantie is in werking getreden op 14 maart 2009, toen het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de bescherming tegen elektromagnetische golven wel degelijk onder de milieubescherming valt, hetgeen een gewestelijke bevoegdheid is.

 • norm van 3 volt/meter
 • vermogensdichtheid van 0,02 W/m²
3 april 2014 Om de verdere ontwikkeling van de vierde generatie mobiele telefonie – 4G of LTE – mogelijk te maken, heeft het Brusselse parlement de ordonnantie van 1 maart 2007 gewijzigd om het niveau van de norm te verhogen.
 • norm van 6 volt/meter
 • vermogensdichtheid van 0,1 W/m²
2018 In 2018 werd gestart met een nieuwe wijziging van de ordonnantie maar die werd onderbroken. De operatoren en de leveranciers konden onvoldoende informatie aanleveren over de actieve antennes en de legislatuur eindigde in mei 2019. 
Het was de bedoeling om de norm opnieuw te verhogen voor de uitrol van 5G, de 5e generatie mobiele telefonie.
avril 2021

45 burgers en 15 parlementsleden vormen de eerste Brusselse overlegcommissie. Die overlegcommissie boog zich over de uitrol van 5G in het Brussels Gewest.

Op 5 juni 2021 werden de werkzaamheden van de commissie afgerond en deed ze 43 aanbevelingen.

Aanbeveling om een emissienorm vast te leggen onder of gelijk aan 14,5 V/m en televisie- en radiogolven op te nemen in de blootstellingsnormen voor elektromagnetische golven
7 oktober 2021

De Brusselse regering heeft in eerste lezing een voorontwerp van wijzigingsordonnantie goedgekeurd die het principe van een beperkte verhoging van de emissienorm van niet-ioniserende straling valideert, overeenkomstig de voorzorgs- en standstill-principes en met het oog op de bescherming van de gezondheid van alle Brusselaars.

Dat voorontwerp bevat ook verplichtingen voor de operatoren om de milieu-impact te beperken op het vlak van energie en afval in verband met 5G en de opmars van het digitale tijdperk.

Binnen: 

 • norm van 9,19 volt/meter
 • vermogensdichtheid van 0,2243 W/m²
Buiten: 
 • norm van 14,57 volt/meter
 • vermogensdichtheid van 0,5635 W/m²

Een lang wetgevingsproces

Dit voorontwerp van ordonnantie moet vervolgens het voorwerp zijn van:

 • een advies van het Comité van experten inzake niet-ioniserende stralingen 
 • een advies van de Raad voor het Leefmilieu  
 • een advies van Brupartners (de voormalige Economische en Sociale Raad)
 • een milieueffectenrapport (MER)
 • een openbaar onderzoek 
 • een advies van de Raad van State.

De regering kan de tekst op elk moment wijzigen als antwoord op de vragen en opmerkingen. 

Het Brusselse parlement zal de tekst uiteindelijk definitief moeten goedkeuren. 

Leefmilieu Brussel zal alles wat binnen haar bevoegdheden valt blijven doen om de geldende regelgeving toe te passen en te doen naleven. Zo moeten antennes steeds onderworpen blijven aan een exploitatie-aangifte of een milieuvergunning

U kunt de kaart met de milieuvergunningen en de resultaten van de simulaties van het elektromagnetische veld raadplegen via ons online kadaster.
 

Evolutie van de norm

Onderstaande figuur illustreert de evolutie van de norm door de jaren heen:

 • in vermogen W/m² (groen) en 
 • in elektrisch veld V/m (blauw).

De sterren verwijzen naar de aanbevelingen van de overlegcommissie die opgenomen zijn in het ontwerp tot wijziging van de ordonnantie waar momenteel aan wordt gewerkt.

 

Datum van de update: 08/08/2022