U bent hier

Wettelijk kader

De juridische basis voor het optreden van het Gewest inzake geluidshinder is de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving. Deze heeft tot doel:

  • geluidshinder en trillingen te voorkomen, afkomstig van vaste en mobiele bronnen;
  • een akoestische bescherming te verzekeren voor bewoonde gebouwen en open ruimten voor privé- of gemeenschappelijk gebruik;
  • de bewoners in hun gebouw te beschermen tegen geluidshinder.

Voorts keurde de Brusselse regering zes uitvoeringsbesluiten goed. Ze leggen normen vast met betrekking tot :

De laatste heeft betrekking op de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen.

De milieuvergunning is een voorafgaande toelating die vereist is voor de exploitatie van bepaalde installaties. Het doel van de vergunning is bescherming te garanderen tegen de gevaren, overlast of ongemakken die een installatie of een activiteit rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen veroorzaken voor het milieu, de gezondheid of de veiligheid van de bevolking. Deze bescherming is zowel bedoeld voor de personen die zich in de installatie bevinden als voor de omwonenden. Voor activiteiten of installaties van een zekere omvang moet een milieueffectenstudie worden uitgevoerd. De milieuvergunning legt de geluidsniveaus vast die dienen te worden gerespecteerd bij de exploitatie van ingedeelde inrichtingen.

De ' milieuvergunning ' vindt zijn oorsprong in de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen van 5 juni 1997.

De plan voor de preventie en bestrijding van geluidshinder en trillingen (QUIET.BRUSSELS Plan) goedgekeurd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vermeldt de strategie en de maatregelen die over verschillende jaren zullen worden ondernomen, met inachtneming van de ordonnantie 'Geluid'. De doelstellingen van de QUIET.BRUSSELS plan: de gevolgen van geluidshinder op de gezondheid verminderen, iedereen de mogelijkheid bieden toegang te krijgen tot rust en de aantrekkingskracht van de stad vrijwaren. 

De renovatiepremie voor woningen voorziet financiële steun voor het installeren van geluidsisolatie bij bepaalde soorten werken.

Datum van de update: 28/07/2021

Wetgeving: 

Basiswetgevingstekst

Andere wetgeving: