U bent hier

Een erkend koeltechnicus worden

Covid 19: Behoud van de geldigheid van de registratie voor koeltechnici en koeltechnische bedrijven en de erkenning van de examencentra voor koeltechniek : om te vermijden dat koeltechniekers, die verplicht zijn vormingen te volgen die momenteel niet door kunnen gaan, hun erkenning of registratie geschorst zien worden indien ze in de onmogelijkheid zijn om de voorwaarde, inzake het behalen van een bekwaamheidsattest voor zijn personeel vóór 31 december 2020, te respecteren, wordt deze voorwaarde opgeschort voor een periode van zes maanden.

Elk “examencentrum voor koeltechniek” moet erkend zijn.
Elk “koeltechnisch bedrijf” moet geregistreerd zijn.
Om te kunnen beantwoorden aan de eisen van de verordening voorziet het besluit in:

 • een wederzijdse erkenning van de technici en firma’s die een geldig certificaat hebben verkregen zoals omschreven in de verordening 2015/2067 en dat verkregen werd buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds 4 juli 2011 moeten koeltechnici in het bezit zijn van een certificaat dat conform de Europese wetgeving is;
 • vier categorieën van certificaten in plaats van één categorie in functie van de uit te voeren werken. Die grote verandering leidt tot wijzigingen voor de koelfirma’s, voor koeltechnici en voor de erkende examencentra, die zich aan de verschillende categorieën moeten aanpassen.
Datum van de update: 28/09/2020
Documenten: 
 • Aanvraagformulier voor de erkenning als examencentrum koeltechniek (.pdf) (.docx)
 • Registratieformulier voor koeltechnisch bedrijf (.pdf) (.docx)
 • Formulier van melding van tijdelijk of definitieve stopzetting van een erkenning of een registratie (.pdf) (.docx)
 • Aanvraagprocedure voor de erkenning als examencentrum koeltechniek (.pdf
 • Registratieprocedure voor koeltechnisch bedrijf (.pdf)
 • Formulier tot vernieuwing van een erkenning (.pdf) (.docx)
 • Infofiche Koeltechnici in het Brussels Hoofdstedelijk Geweest (.pdf)
 • Organigram van de organisatie van de examens in examencentra koeltechniek (.pdf)
 • Examenvragen van een examencentrum koeltechniek (.pdf)
 • Geregistreerde koeltechnische bedrijven
 • De erkende examencentra in koeltechniek
Wetgeving: 

Europese wetgeving

 • Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaagafbrekende stoffen.
 • Verordening (EG) nr. 517/2014 van het Europere Parlement en de raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006.
 • Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/2067 van de Commissie van 17 november 2015 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning voor de certificering van natuurlijke personen betreffende stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur en koeleenheden op koelwagens en koelaanhangwagens die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, en voor de certificering van bedrijven betreffende stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat (tot intrekking van Verordening (EG) nr. 303/2008)

Brusselse wetgeving

 

Contact: 

Afdeling Vergunningen en partnerschappen
Havenlaan 86 C  -  1000 Brussel
Mevrouw Magalie Tomas Millan
E-mail
Per telefoon: 02 563 41 53 - Fax: 02 775 77 72