Voor een betere levenskwaliteit en een beter beschermd milieu - De prioriteiten van de inspectie in 2021

08/06/2021

Werkt of woont u in Brussel? Om de kwaliteit van uw leefomgeving te waarborgen, moet u uw omgeving beschermen en de voorschriften naleven die zijn vastgesteld om milieurisico's te voorkomen en te vermijden. Om u de weg te wijzen, heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zopas het jaarlijkse inspectieprogramma goedgekeurd. Ontdek de belangrijkste acties voor 2021!

Waarom een milieu-inspectie?

De wetgeving heeft één doel: een evenwicht garanderen tussen de menselijke activiteiten, het respect voor de leefomgeving van de Brusselaars en de milieu-uitdagingen.  

Regels stellen is goed, ze handhaven is nog beter. De inspecteurs voeren hun taken uit op basis van het inspectiewetboek. Dit wetboek stelt hen in staat gedrag te bevorderen dat in overeenstemming is met milieubescherming en inzake energie. 

Voor een beter overzicht van de verplichtingen in Brussel, raadpleeg de gids over milieuinbreuken.

De 3 sleutelprojecten van de inspectie voor 2021

  1. De verplichting om niet-huishoudelijk afval te sorteren en te beheren
  2. De bescherming van Natura 2000-gebieden
  3. De controle van inrichtingen die zonder milieuvergunning geklasseerde installaties uitbaten

1. De verplichting om niet-huishoudelijk afval te sorteren en te beheren

Onze consumptiepatronen leiden tot een toenemende productie van afval. Om de impact van productie en consumptie op het milieu te verminderen, of u nu een particulier of een beroepsbeoefenaar bent, is het belangrijk uw afval selectief te sorteren. Op die manier kan het worden gerecycleerd en kan een circulaire economie worden ontwikkeld. 

Heeft u een beroepsactiviteit? 
U moet uw afval sorteren op basis van het soort en de hoeveelheid geproduceerd afval. U moet een bewijs van uw afvalbeheer hebben en bewaren. Bijvoorbeeld een ophaalcontract met een geregistreerde ophaler, een attest van afgifte aan een verwerkingscentrum...

Om deze meer circulaire economie te ontwikkelen, zullen inspecteurs in 2021 een reeks bedrijven controleren in bedrijfssectoren waar abnormale afvalstromen worden vastgesteld of die niet over een geldig ophaalcontract beschikken.

Wilt u controleren of u aan de afvalregels voldoet? Raadpleeg onze pagina over het sorteren en beheren van niet-huishoudelijk afval.

2. Bescherming van Natura 2000-gebieden

Beheer van onze natuurlijke hulpbronnen. Een prioriteit voor Brussel. 

Daarom controleren de inspecteurs of de verantwoordelijken voor projecten die geheel, gedeeltelijk of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied worden uitgevoerd, alle maatregelen naleven om de risico's op milieuhinder te beperken. 

De inspecteurs zullen ook toezien op het onderhoud van deze maatregelen om kostbare herstelmaatregelen aan het eind van het project te voorkomen.

Wil je meer weten? Bezoek onze Natura 2000-pagina.

3. Controle op inrichtingen die zonder milieuvergunning geklasseerde installaties exploiteren

Een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te oefenen die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, d.w.z. inrichtingen die een effect kunnen hebben op het milieu of de omgeving. 

In de milieuvergunning worden exploitatievoorwaarden opgelegd die de activiteit omkaderen. Zij maken het mogelijk overlast voor het milieu of de veiligheid van het publiek te voorkomen of te beperken. Deze voorwaarden zijn ofwel specifiek voor de geklasseerde inrichting, ofwel meer algemeen, gerelateerd aan de activiteit.

Sommige bedrijven exploiteren geklasseerde inrichtingen zonder vooraf een milieuvergunning te hebben verkregen. Sommige activiteitensectoren hebben een grote impact op het milieu. Een project heeft ons in staat gesteld een bepaalde sector te identificeren. 

In 2021 zal de sector vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers aan gerichte inspecties worden onderworpen. Ons doel? Bedrijven controleren die ervan verdacht worden zonder milieuvergunning te werken. 

Denkt u dat uw bedrijf een milieuvergunning moet hebben?  Raadpleeg de milieuvergunning en de eventuele formaliteiten die moeten worden vervuld

Wat gebeurt er als u zich niet aan de wetgeving houdt?

Als tijdens een inspectie een milieuinbreuk wordt vastgesteld, kunnen de inspecteurs u een of meer brieven sturen waarin ze u vragen de situatie recht te zetten of kunnen zij een proces-verbaal opstellen. Hiervoor kan een strafrechtelijke sanctie of een administratieve boete worden opgelegd. 

Het opleggen van een sanctie helpt om een einde te maken aan inbreuken die het milieu en de volksgezondheid in gevaar brengen.  

Welke boete riskeert u in geval van een proces-verbaal? Hoe kun u zich verdedigen? U vindt antwoorden op uw vragen in de procedure in geval van milieuinbreuken.

Een jaarprogramma voor nieuwe prioriteiten en een betere strategie

De inspectieprogramma's maken deel uit van een specifiek kader, namelijk een meerjarig inspectieplan. In 2020 is een nieuw inspectieplan 2020 - 2024 opgesteld. Dit plan vormt het kader voor de controles en inspectieprogramma’s over een periode van vijf jaar. 

In het jaarlijkse inspectieprogramma worden de prioriteiten voor routine-inspecties op milieugebied voor het lopende jaar vastgesteld. Naast deze geplande inspecties worden er ook inspecties uitgevoerd naar aanleiding van klachten of incidenten. 

Wilt u alle prioriteiten voor dit jaar en de gevolgde strategie kennen? Raadpleeg het jaarlijkse inspectieprogramma 2021.

Datum van de update: 10/06/2021