U bent hier

Honden

Sinds 1 september 1998 moeten alle honden geïdentificeerd en geregistreerd zijn.

Dankzij deze procedure vinden heel wat verloren gelopen honden hun baasje terug en komen ook veel minder honden terecht in een dierenasiel zodat ze minder vaak geëuthanaseerd moeten worden wegens plaatsgebrek.

U wil dat uw vriend steeds terugkeert als hij verloren loopt?

Zorg er dan voor dat u alle nodige documenten inzamelt als u een hond koopt en dat u elke wijziging in de situatie van het dier (verandering van eigenaar of adres, overlijden van de hond) laat registreren in de database.

Concreet kunnen er zich meerdere situaties voordoen:

 • de hond wordt bij u thuis geboren en u wenst hem te houden. In dat geval moet hij geïdentificeerd en geregistreerd worden vóór de leeftijd van 8 weken;
 • u wil een hond verkopen of weggeven. In dat geval moet u hem, ongeacht zijn leeftijd, eerst laten identificeren en registreren;
 • u koopt of krijgt een hond; hij moet eerst geïdentificeerd worden en vergezeld zijn van zijn paspoort.

De volledige wetgeving betreffende de identificering en registratie van honden vindt u terug in de volgende besluiten:

 • Koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden (Brussel-Hoofdstad)
 • Ministerieel besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden

Identificatie van de honden

De identificatie van een hond gebeurt door een elektronische chip (transponder) onderhuids in te brengen aan de linkerzijde van de hals. De identificatie moet door een dierenarts gebeuren. 

Registratie van de honden

Eens uw hond geïdentificeerd is, vult de dierenarts een voorlopig identificatiecertificaat in. Hij overhandigt u de witte kopie van dat document alsook een ingevuld paspoort. Hij maakt het origineel van het certificaat over aan Dog ID, de databank voor de identificatie en registratie van honden in België waarin uw gegevens en deze van uw hond opgeslagen worden.

De dierenarts kan ook een zogenoemde “elektronische” procedure volgen. In dat geval zal hij u, bij de identificatie van uw hond, het paspoort van uw dier geven alsook een elektronische kopie van het ingevulde identificatiecertificaat.

In beide gevallen ontvangt u in de loop van de daaropvolgende week:

 • het definitieve registratiecertificaat in de vorm van een zelfklevend etiket dat u in rubriek XII “Diversen” van het paspoort van uw hond moet kleven;
 • een kaart “Wijziging gegevens” die u bij het paspoort moet bewaren. Deze kaart zal gebruikt worden bij een aanvraag tot adreswijziging, verandering van verantwoordelijke of om het overlijden van het dier aan te geven.

Als u, na identificatie, van plan bent om de hond aan een erkende kwekerij te verkopen binnen 8 dagen na de identificatie, dan moet u de hond niet eerst laten registreren. Laat dit weten aan de dierenarts die uw hond identificeert. Hij zal dan de gegevens van de nieuwe verantwoordelijke invullen en, in voorkomend geval, zijn erkenningsnummer op de achterzijde van het originele identificatiecertificaat aanbrengen. De dierenarts zal u het paspoort van de hond overhandigen alsook de witte kopie van het identificatiecertificaat.

Wijziging van gegevens

U moet de volgende wijzigingen zo snel als mogelijk meedelen aan Dog ID:

 • verandering van eigenaar;
 • verhuis;
 • aanbrengen van een tweede identificatiemerk;
 • overlijden van de hond.

1) Verandering van verantwoordelijke

U beslist om uw hond weg te doen. U moet de gegevens van de nieuwe eigenaar dan invullen op de kaart “Wijziging gegevens” en binnen 8 dagen doorsturen naar Dog ID. U geeft het paspoort van de hond onmiddellijk aan de nieuwe verantwoordelijke die enkele dagen later een registratiecertificaat op zijn naam zal ontvangen in de vorm van een zelfklevend etiket dat hij in rubriek XII “Diversen” van het paspoort moet kleven alsook een nieuwe kaart “Wijziging gegevens”.

Wanneer een hond het Belgisch grondgebied verlaat, zal er geen definitief identificatiecertificaat aan de in het buitenland wonende verantwoordelijke verstrekt worden. De hond moet geregistreerd worden in het land waar hij verblijft.

2) Verhuis

U verhuist? Vul dan uw nieuw adres in op de kaart “Wijziging gegevens” en stuur ze zo snel als mogelijk door naar Dog ID.

Enkele dagen later ontvangt u een nieuw registratiecertificaat in de vorm van een zelfklevend etiket dat u aanbrengt in rubriek XII “Diversen” van het paspoort alsook een nieuwe kaart “Wijziging gegevens”.

3) Tweede identificatiemerk

Als de tatoeage (oude identificatiemethode die tot 29 december 2014 van toepassing was) of de elektronische chip van uw hond niet meer leesbaar is, moet u uw hond zo snel als mogelijk opnieuw laten identificeren. De dierenarts zal dan een nieuwe elektronische chip inplanten en een nieuw paspoort aanmaken. Hij zal het nummer van de chip en dat van het paspoort doorgeven aan Dog ID met behulp van een fiche “Vervanging paspoort”. Daarop vermeldt hij ook het onleesbaar geworden identificatienummer. 

4) Overlijden van de hond

Als uw hond overlijdt, vermeldt u de datum van zijn overlijden op de kaart “Wijziging gegevens” en bezorgt u ze aan Dog ID.

Verlies en vervanging van documenten

Als u het paspoort van uw hond kwijt bent, richt u dan tot uw dierenarts. Als het paspoort van uw hond vervangen moet worden, zal hij de nieuwe gegevens binnen 8 dagen meedelen aan Dog ID aan de hand van de fiche “Vervanging paspoort”. 

Honden afkomstig uit het buitenland: identificatie en registratie

Honden afkomstig uit het buitenland die ouder zijn dan 8 weken bij hun aankomst op het Belgisch grondgebied moeten binnen 8 dagen geregistreerd worden. Deze regel geldt niet voor buitenlanders die hun hond meebrengen en minder dan 6 maanden in België verblijven.

Een hond afkomstig uit het buitenland die geïdentificeerd is met een tatoeage moet opnieuw geïdentificeerd worden door inplanting van een elektronische chip. De tatoeage is de oude identificatiemethode die tot 29 december 2014 van toepassing was. Enkel de Belgische honden die vóór 29 december 2014 met een tatoeage geïdentificeerd EN geregistreerd werden, hoeven niet opnieuw geïdentificeerd te worden.

De procedure verloopt voorts op dezelfde wijze als voor de identificatie en de registratie van honden die in België geboren zijn.

Als u van plan bent om de hond binnen 8 dagen na zijn aankomst door te verkopen in het buitenland, verwittig dan de dierenarts die de hond zal identificeren of zijn elektronische chip zal controleren. De hond zal geïdentificeerd, maar niet geregistreerd worden. Hij vult dan de gegevens van de nieuwe verantwoordelijke en, in voorkomend geval, zijn erkenningsnummer in op de achterzijde van het originele identificatiecertificaat. De dierenarts overhandigt u het paspoort van de hond alsook de witte kopie van het identificatiecertificaat. Er zal geen definitief identificatiecertificaat uitgereikt worden aan de verantwoordelijke die in het buitenland woont. De hond moet geregistreerd worden in het land waar hij verblijft. 

Asielen: identificatie en/of registratie van de honden

Als uw hond weggelopen is en in een asiel opgevangen wordt, kunnen de verantwoordelijken van het asiel hem enkel teruggeven als hij op uw naam geïdentificeerd en geregistreerd is. Als u die formaliteiten niet vervuld hebt, zal u moeten opdraaien voor de kosten. De procedure is dezelfde als die welke toegepast wordt voor de identificatie en de registratie van andere honden.

Als u een hond afkomstig uit een asiel wil adopteren, moet hij eerst geïdentificeerd en geregistreerd worden.

 • Indien de hond geïdentificeerd wordt op het ogenblik van de adoptie vult de dierenarts de gegevens van het asiel in op de voorzijde van het origineel van het identificatiecertificaat en uw gegevens op de achterzijde ervan. U ontvangt het paspoort van de hond en de witte kopie van het voorlopige registratiecertificaat.
 • Indien de hond reeds vóór de adoptie geïdentificeerd en geregistreerd werd, vult de verantwoordelijke van het asiel een “asielfiche” in die de volgende gegevens bevat: de geboortedatum van de hond, de naam en het erkenningsnummer van het asiel alsook de naam van de verantwoordelijke, de gegevens die verbeterd moeten worden in de databank (de erkende dierenarts van het asiel zal de juistheid van de gegevens attesteren), de gegevens van de adoptant (indien gekend) en het nieuwe paspoortnummer als de hond niet langer vergezeld is van zijn paspoort en de dierenarts er een nieuw uitgereikt heeft of als het paspoortnummer in de databank niet overeenkomt met het nummer van het paspoort dat de hond vergezelt.

De “asielfiche” wordt verzonden naar Dog ID.

Enkele dagen later ontvangt u een zelfklevend registratiecertificaat (dat u in rubriek XII “Diversen” van het paspoort van de hond moet kleven) en een kaart “Wijziging gegevens” die u samen met het paspoort moet bewaren. Deze kaart zal gebruikt worden bij een aanvraag tot adreswijziging, verandering van verantwoordelijke of om het overlijden van het dier aan te geven.

Datum van de update: 13/01/2022