U bent hier

Welk dier kan ik houden?

Niet alle diersoorten mogen zomaar gehouden worden als gezelschapsdier.

‘Nieuwe gezelschapsdieren’

Een definitie van ‘nieuwe gezelschapsdieren’ is niet opgenomen in de wetgeving. Onder ‘nieuwe gezelschapsdieren’ kan echter verstaan worden: alle gezelschapsdieren behorende tot andere soorten dan de hond of de kat, bijvoorbeeld fretten, konijnen,  knaagdieren, vogels, vissen, reptielen, amfibieën, insecten en spinnen,…. 

Voor bepaalde klasses van dieren (voor zoogdieren en vanaf 1 juni 2021 ook voor reptielen) bestaat er wel een zogenaamde ‘positieve lijst’, waarop alle soorten vermeld staan die gehouden mogen worden door particulieren als gezelschapsdier, althans in het kader van de wetgeving Dierenwelzijn. Voor andere klasses van dieren zijn er momenteel geen dergelijke ‘positieve lijsten’.

Raadpleeg hier de lijst van zoogdieren die gehouden mogen worden (.pdf). 

Raadpleeg hier de lijst van reptielen die gehouden mogen worden (.pdf). 

Indien u een reptiel (vanaf 1 juni 2021) of een zoogdier dat niet op de positieve lijsten staat toch als gezelschapsdier wil aanschaffen, dient u voorafgaand een specifieke erkenning voor deze soort te bekomen van de Minister voor Dierenwelzijn. Raadpleeg voor meer informatie de webpagina over het houden van dieren buiten de positieve lijsten.

Daarnaast zijn er diersoorten die niet gehouden mogen worden, of waarvoor specifieke documenten vereist zijn om ze te mogen houden,  omwille van hun beschermingsstatuut of invasief karakter.

Beschermde diersoorten

Heel wat beschermde exotische dieren mogen niet verkocht worden in België. In sommige gevallen moet u een certificaat aanvragen om beschermde soorten, zoals schildpadden, uilen, slangen, papegaaien, … te houden of te kweken. Neem daarvoor contact op met de Dienst CITES van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

Het houden van (roof)vogels en andere diersoorten (vos, egel, salamander, …) die in het wild leven op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese Gemeenschap is verboden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overeenkomstig artikel 68 van de Ordonnantie van 01/03/2012 betreffende het natuurbehoud. Voor meer informatie kunt u de webpagina van de Afdeling Groene ruimten en biodiversiteit raadplegen.

Invasieve diersoorten

Bepaalde exotische dieren (vb. de roodwang-, geelwang- en geelbuikschildpad, de Siberische grondeekhoorn, de nijlgans, …) worden beschouwd als ‘invasief’ (een bedreiging voor de biodiversiteit) en zijn daarom onderworpen aan bepaalde regelgeving. Raadpleeg ook voor meer informatie hieromtrent de webpagina van de Afdeling Groene ruimten en biodiversiteit.

Hybride katten

Met uitzondering van Bengalen vanaf de 5de generatie, staat geen enkele hybride kat op de positieve lijst van de zoogdieren die u mag houden. Hybride katten ontstaan uit kruisingen met  wilde, niet-gedomesticeerde soorten katachtigen. Voorbeelden zijn de Savannah, de Chausie, de Safari, …

Iedere houder of kweker van dat type katachtigen moet vóór de aanschaf van het dier eveneens een specifieke erkenning bekomen. 

Enkel Bengalen vanaf de 5de generatie zijn niet erkenningsplichtig. Zij vallen echter wel onder de sterilisatie- en registratieplicht zoals deze geldt voor de huiskatten.

Ter info: de generatie waartoe een hybride kat behoort, zou vermeld moeten zijn in het stamboekdocument of het afstammingsbewijs dat de koper ontvangt van de kweker.

Landbouwhuisdieren

Als u landbouwhuisdieren wil houden (runderen, schapen, geiten, hertachtigen, varkens, meer dan 3 loopvogels, meer dan 200 kippen, paarden), gelieve u te informeren over de identificatie- en registratieprocedures van die soorten alsook over de nodige vergunningen. Voor meer informatie, raadpleeg de volgende websites:

Andere vergunningen

1) Milieuvergunning

In functie van de soorten, grootte en aantal specimen dat hij wil houden, moet de eigenaar een milieuvergunningsaanvraag (van klasse 1, 2 of 3 naargelang van de hinder en gevaren die eventueel verbonden zijn aan het houden van die dieren voor het milieu en de omgeving) indienen.

Voor het beheer van dierlijk afval zie hier

2) Stedenbouwkundige vergunning

Contacteer hiervoor uw gemeentebestuur.

Datum van de update: 17/12/2020

Wetgeving: 

  • Koninklijk besluit van 16/07/2009 tot vaststelling van de lijst van niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren die gehouden mogen worden
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26/11/2020 betreffende de lijst van reptielen die gehouden mogen worden en de minimumnormen voor het houden ervan