U bent hier

Welk dier kan ik houden?

Een particulier kan niet alle dieren houden omdat ze ofwel gevaarlijk geacht worden ofwel zeer specifieke verzorging nodig hebben.

Het houden van zoogdieren buiten de positieve lijst

Voor zoogdieren is het verboden om dieren te houden die niet vermeld staan in de positieve lijst die de Koning opgenomen heeft in het koninklijk besluit van 16/07/2009 tot vaststelling van de lijst van niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren die gehouden mogen worden.

Indien u toch een zoogdier wil houden dat niet voorkomt in de lijst, overeenkomstig artikel 4, §1 van het koninklijk besluit van 16/07/2009, moet u voorafgaand een erkenningsaanvraag indienen met een aangetekende brief, door het formulier (.doc) in bijlage II van dat besluit in te vullen en naar het volgende adres op te sturen:

Bruxelles Environnement – BE/Leefmilieu Brussel – LB
Afd. Inspectie en verontreinigde bodems
Departement Dierenwelzijn
Site Tour & Taxis
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussel

Het is belangrijk dat u zich documenteert over de leefgewoonten en fysiologische behoeften van de soort die u wil houden.

De erkenningsaanvraag kost 60 euro per soort.

Het bedrag van de kosten moet u storten op het rekeningnummer IBAN BE14 0912 3109 8283 op naam van de GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) - Adres: Vooruitgangsstraat 80, 1035 Brussel – Mededeling: “AGREM + naam”

De eindbeslissing over de toekenning van de erkenning ligt bij de minister die bevoegd is voor dierenwelzijn, op advies van de Dierentuinencommissie. De erkenning wordt uitgereikt binnen 6 maanden volgend op de ontvangst van uw dossier.

Met uitzondering van Bengalen vanaf de 5de generatie, staat geen enkele hybride kat op de positieve lijst van de zoogdieren die u mag houden. Hybride katten ontstaan uit kruisingen met  wilde, niet-gedomesticeerde soorten katachtigen. Voorbeelden zijn de Savannah, de Chausie, de Safari kat, …

Iedere houder of kweker van dat type katachtigen moet vóór de aanschaf van het dier een erkenningsaanvraag indienen aan de hand van bovenstaand formulier. 

Enkel Bengalen vanaf de 5de generatie zijn niet erkenningsplichtig. Zij vallen echter wel onder de sterilisatie- en registratieplicht zoals deze geldt voor de huiskatten.

Ter info: de generatie waartoe een hybride kat behoort, zou vermeld moeten zijn in het stamboekdocument of het afstammingsbewijs dat de koper ontvangt van de kweker. 

Het houden van inheemse roofvogels en soorten

Het houden van roofvogels, andere vogels of andere soorten (reiger, vos, …) die in het wild leven op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese Gemeenschap is verboden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overeenkomstig artikel 68 van de ordonnantie van 01/03/2012 betreffende het natuurbehoud. Voor meer informatie kunt u de pagina van de Afdeling Groene Ruimten van onze website raadplegen.

Het houden van landbouwhuisdieren

Als u landbouwhuisdieren wil houden (runderen, schapen, geiten, hertachtigen, varkens, meer dan 3 loopvogels, meer dan 200 kippen, paarden) gelieve u te informeren over de identificatie- en registratieprocedures van die soorten alsook over de nodige vergunningen. Voor meer informatie, raadpleeg de volgende sites:

Het houden van exotische en andere dieren

Voor de overige soorten controleert u best of ze niet beschermd zijn. Heel wat beschermde exotische dieren mogen immers niet verkocht worden in België. In sommige gevallen moet u een certificaat aanvragen om beschermde soorten, zoals schildpadden, uilen, slangen, papegaaien, … te houden of te kweken. Neem daarvoor contact op met de Dienst CITES van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. Bepaalde exotische dieren (zoals de roodwangschildpad) worden als ‘invasief’ beschouwd en zijn onderworpen aan bepaalde regelgeving. Raadpleeg voor meer informatie hieromtrent de webpagina van de afdeling Groene ruimten.

Vergunningen

1) Milieuvergunning

In functie van de soorten, grootte en aantal specimen dat hij wil houden, moet de eigenaar een milieuvergunning (van klasse 1, 2 of 3 naargelang van de hinder en gevaren die eventueel verbonden zijn aan het houden van die dieren voor het milieu en de omgeving) indienen.

Voor het beheer van dierlijk afval zie hier

2) Stedenbouwkundige vergunning

Contacteer hiervoor uw gemeentebestuur.

Datum van de update: 28/09/2020