U bent hier

Hoe kan de bodemverontreiniging worden verwijderd?

Als er een vermoeden van bodemvervuiling bestaat, moeten twee procedures worden gevolgd:

  • Een bodemstudie die de aard, de omvang, de oorsprong en de lader van de vervuiling vaststelt. In het geval van wees of gemengde vervuiling is er bovendien een inventaris nodig van de huidige of toekomstige risico’s.
  • De behandeling zelf: dit houdt in de sanering (verwijderen van de vervuiling) en het risicobeheer (afschermen of isoleren van de vervuiling).

Er zijn verschillende methoden om een vervuilde grond te saneren, maar er zijn er twee die in de meeste gevallen worden gebruikt voor het saneren van een vervuilde bodem.

Uitgraven

Er wordt gegraven met de bedoeling de vervuilde grond te scheiden van de niet-vervuilde. De zuivering van de uitgegraven grond gebeurt in een erkend behandelingscentrum, of op de site zelf met de hulp van speciaal daarvoor aangevoerd materieel.

In situ zuiveren

Dit procédé omvat diverse technieken. Voorbeelden : wegpompen van de lucht uit de bodem, toevoegen van bacterieën of chemische substanties... door middel van extractie- of injectiefilters.

Het beperken van de risico’s kan gebeuren via het aanbrengen van een verharding op de vervuilde terreinen, om zo elk contact tussen de vervuilde grond en de bezoekers van het terrein te vermijden. Dit gebeurt soms door het ingraven van scheidingswanden om te beletten dat de vervuiling zich verder verspreidt, of door het terrein op te hogen met schone aarde die extern wordt aangevoerd, enz.

De bodemsanering is dus een curatieve procedure, geen preventieve.

De kostprijs voor de sanering van een vervuild terrein of het vereist risicobeheer kan fors oplopen. Ze hangt samen met de omvang van de contaminatie, de gebruikte behandelingsmethode en de plaats waar de vervuiling zich voordoet.

Voorkomen is ook hier dus te verkiezen boven genezen!

De studies inzake bodemverontreiniging worden gerealiseerd door experten die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn erkend en de sanerings- of risicobeheerswerken worden uitgevoerd door een aannemer die bij Leefmilieu Brussel geregistreerd staat, onder het toeziend oog van een erkend expert. Het gaat om het werk van ervaren professionelen: men wordt dus niet zomaar gebombardeerd tot expert of aannemer op het vlak van sanering!

Datum van de update: 28/09/2020