De milieuvergunning voor de scholen (éducation)

Heeft uw school een milieuvergunning nodig? Zo ja, voor welke inrichtingen? Hoe vraagt u een milieuvergunning aan? Welke voorwaarden moeten worden nageleefd om geen inbreuk te maken op uw milieuvergunning

Bepaalde producten en apparaten die in uw school worden gebruikt, maken misschien deel uit van de lijst met ingedeelde inrichtingen. Dat betekent dat u ze niet mag gebruiken zonder een specifieke toelating of een milieuvergunning.

Deze pagina's richten zich tot alle scholen in de ruimste zin van het woord:  hogeschool, kleuterschool, universiteit, crèche, lagere en middelbare school, ... en beantwoorden de volgende vragen :

Om de na te leven voorwaarden om in uw milieuvergunning beter te begrijpen, staat er per ingedeelde inrichting een specifieke gids te uwer beschikking.

 
Datum van de update: 16/06/2020
Contact: 

Waar kunt u terecht met vragen?

  • Afdeling Vergunningen en partnerschappen: email