U bent hier

Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie

Het Gewestelijk programma voor pesticidenreductie (GPPR) 2018-2022 beoogt  dat het gebruik van pesticiden op het gewestelijk grondgebied door zowel beheerders van openbare ruimten en professioneel gebruikers als particulieren sterk wordt afgebouwd.

Het kan worden verdeeld in 5 prioritaire krachtlijnen:

1. Geen pesticiden meer gebruiken in alle ruimten die toegankelijk zijn voor het publiek.

2. Het gebruik van pesticiden in de tuinen en privédomeinen sterk beperken.

3. De bescherming versterken van kwetsbare groepen, met inbegrip van de professionelen.

4. De natuur en de ecosysteemdiensten beschermen.

5. Een stadslandbouw ontwikkelen die compatibel is met de bescherming van de ecosystemen.

De maatregelen van het GPPR worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de andere plannen en programma's van het Gewest inzake de bescherming van de natuur (Gewestelijk Natuurplan), het water (Waterbeheerplan), of de duurzame landbouw (Good Food-strategie).

Een programma dat bijdraagt aan het Nationaal Actieplan

Voor de omzetting van de Europese richtlijn in Belgische wetgeving moeten de federale bevoegdheden en de bevoegdheden van de 3 Gewesten van het land op elkaar worden afgestemd. Daarom heeft elke entiteit zijn eigen programma (3 gewestelijke en 1 federaal) en het geheel werd verenigd onder de naam NAPAN (Nationaal Actieplan Plan d'Action National). 

Het NAPAN wil het gebruik en de risico’s van pesticiden (gewasbeschermingsmiddelen én biociden) verminderen door:

 • De certificering van de kennis van de professionelen die werken met gewasbeschermingsmiddelen (fytolicentie);
 • Evenwichtige informatie over pesticiden aan het publiek op de verkoopplaatsen,
 • De bewustmaking en voorlichting van het grote publiek over de risico's en gevaren van de pesticiden, hun alternatieven, ecologisch tuinieren, enz.
 • De follow-up van de intoxicaties van professionelen en gevoelige bevolkingsgroepen;
 • De inspectie van de voorzieningen voor de toepassing van de gewasbeschermingsmiddelen;
 • De bescherming van het grondwater en de oppervlaktewateren*;
 • De bescherming van de natuurzones, de volk en de kwetsbare groepen*;
 • Het gebruik en de opslag van de producten en afvalstoffen;
 • De geïntegreerde bescherming van de gewassen*;
 • De follow-up van de relevante parameters van de problematiek;
 • De uitvoering van de risicobeperkende maatregelen;
 • De interne coördinatie van het NAPAN tussen federale diensten en de externe coördinatie met de Gewesten en het behoud van een actieve deelname met het publiek en de stakeholders.

(*exclusieve doelstelling van de Gewesten)

In 2015 werd de Adviesraad van het NAPAN opgericht die de verschillende deelnemende partijen (federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, vakbonden, beroepsverenigingen van producenten of verdelers van pesticiden, milieuverenigingen, verenigingen voor de bescherming van de consumenten, verenigingen van steden en gemeenten, enz.) uitnodigt hun mening te geven over de invoering van de acties van de verschillende programma's.

Openbare raadpleging en periodiciteit

Het Gewestelijk Programma moet om de 5 jaar worden herzien en telkens aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Een manier om de Brusselaars te betrekken bij de opstelling van het programma.

De openbare raadpleging van het GPPR 2018-2022 werd georganiseerd van 9 februari tot 10 april 2017 op een gecoördineerde manier binnen het NAPAN. De behandeling van de ontvangen adviezen en opmerkingen is uitgelegd in de milieuverklaring die de regering heeft aangenomen.

Datum van de update: 28/09/2020

Documenten: 

Teksten in verband met de programma’s voor pesticidenreductie

2018 - 2022

Niveau van het BHG

Nationaal niveau

2013 - 2017

Niveau van het BHG

Nationaal niveau

Wetgeving die het plan oplegt

 • Richtlijn 2009/128/EG van 21 oktober 2009 (.pdf) tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden (artikel 4). De maatregelen waarin deze richtlijn voorziet, dienen een aanvulling te vormen op en mogen geen afbreuk doen aan de maatregelen die zijn neergelegd in andere aanverwante communautaire wetgeving (zie opsomming in de 3de considerans), waaronder de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van 21 oktober 2009 (.pdf) inzake het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad
 • Ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hierdoor wordt de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de beperking van het gebruik van pesticiden door de beheerders van openbare ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgeheven.