Kaarten om beter rekening te houden met de natuur in Brussel

01/12/2021

Biologische waardering, vegetatie, biodiversiteitspotentieel oppervlaktefactor, ecologisch netwerk of beschermde natuurgebieden … al deze thema’s worden in kaart gebracht om de natuur in Brussel beter te beschermen en te ontwikkelen.

Leefmilieu Brussel zet zich volop in om een grote verscheidenheid aan cartografische gegevens te verzamelen, te verwerken en ter beschikking te stellen van het publiek. Gegevens die nuttig kunnen zijn voor verschillende doelgroepen, zowel particulieren als professionelen. De geproduceerde kaarten zijn dus fundamentele hulpmiddelen voor de uitvoering van het Natuurplan en de beoordeling van de milieueffecten van plannen en projecten.

Geactualiseerde kaarten

Onlangs hebben we de biologische waarderingskaart (BWK) geactualiseerd en herzien in een gebruiksvriendelijk formaat. Ze evalueert de biodiversiteit op gewestelijk niveau door een score van A tot E te geven aan alle huizenblokken in Brussel. Deze indicatieve kaart geeft aan welke gebieden voor bescherming in aanmerking komen, maar verleent zelf geen beschermingsstatus.

De vegetatiekaart van 2020 geeft een recent beeld van de Brusselse vegetatie die is waargenomen via teledetectie. De opmaak gebeurt in samenwerking met het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG). Deze gegevens zullen nu regelmatig worden bijgewerkt, zodat de ontwikkeling en evolutie van de vegetatie doorheen de tijd kan worden ingeschat.

Andere lopende projecten

Het werk van onze deskundigen is vandaag gericht op het verzamelen van nieuwe gegevens en het updaten van de andere strategische kaarten van het Natuurplan, zoals de kaart van de gebieden met een tekort aan voor het publiek toegankelijke groene ruimten  en de kaart van het Brussels ecologisch netwerk.

Op basis van al deze kaarten kunnen conclusies worden getrokken, tendensen worden vastgesteld en indicatoren geselecteerd voor de monitoring van de doeltreffendheid van het gewestelijk natuurbeleid en de aanpassing aan de klimaatverandering.

Deze interpretaties zullen in een tweede fase worden voorgesteld, in het rapport over de toestand van de natuur en de staat van het leefmilieu.

Datum van de update: 01/12/2021