Coronavirus: opschorting van de verval- en beroepstermijnen voor de milieuvergunningen, erkenningen en registraties

07/04/2020

Rekening houdend met de uitzonderlijke omstandigheden in verband met de Covid-19-gezondheidscrisis heeft de Brusselse regering beslist om tijdelijk alle verval- en beroepstermijnen op te schorten (termijnen die normaal gezien niet kunnen worden verlengd) die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering (of die op grond daarvan zijn ingevoerd) en de openbare onderzoeken.

Deze maatregel laat Leefmilieu Brussel toe de continuïteit van de openbare dienstverlening te garanderen en biedt de burgers de mogelijkheid hun rechten te kunnen blijven uitoefenen.

Termijn en duur van de opschorting

Deze opschorting is geldig vanaf 16 maart 2020 tot en met 16 juni 2020 en geldt voor alle lopende procedures. De duur van de opschorting kan worden herzien of verlengd indien de situatie dit vereist.

Wat verandert er niet?

De opschorting van de termijnen verhindert Leefmilieu Brussel niet om over te gaan tot onderzoekshandelingen en beslissingen die geen interventie vereisen van een persoon, administratie of externe instantie. De administratie zet in de mate van het mogelijke haar werk voort en de beslissingen die tijdens de quarantaineperiode worden genomen zijn geldig. Alle uitwisselingen tussen de burger en de bevoegde administratie lopen verder.

Wat wordt verstaan onder “tijdelijke opschorting van de vervaltermijnen”?

De vervaltermijnen bepalen het verloop van het onderzoek van de dossiers omdat ze actie- en reactietermijnen vastleggen, zowel voor de bevoegde overheid (de gemeente of Leefmilieu Brussel) als voor de houder/aanvrager van de milieuvergunning, van de aangifte, van de erkenning of van de registratie. Sommige fasen in het onderzoek van een milieuvergunning vereisen ontmoetingen tussen de stakeholders (de aanvrager van de vergunning, de omwonenden of andere instanties) die verplicht moeten plaatsvinden binnen een bepaalde termijn. Deze termijnen worden nu opgeschort in het kader van het principe van de “social distancing” dat door de Regering wordt opgelegd. Indien de “social distancing”-maatregel niet kan worden nageleefd bij handelingen die binnen een bepaalde termijn moeten worden uitgevoerd, dan wordt de termijn voor uitvoering van deze handelingen opgeschort voor de duur van de quarantainemaatregelen. De opschorting van de termijnen geldt ook voor de eventuele beroepen tegen beslissingen.

Wat met de verlengingen van milieuvergunningen?

Verlengingen van milieuvergunningen die vervallen vanaf 16 maart 2021 moesten uiterlijk 1 jaar voor de vervaldag van de basismilieuvergunning (dus na het begin van de quarantainemaatregelen) worden aangevraagd. Deze verlengingsaanvragen mogen nu worden ingediend bij de bevoegde overheid na intrekking van de opschortingsmaatregelen. De geldigheid van de basismilieuvergunning zal worden verlengd tot de definitieve beslissing over de verlenging is genomen.

Bijvoorbeeld, de aanvraag tot verlenging van een milieuvergunning die op 20 maart 2021 vervalt, moet normaal gezien uiterlijk op 20 maart 2020 bij het bestuur worden ingediend. De opschorting van de termijnen geeft de aanvrager de kans de uiterste datum van 20 maart 2020 voor de aanvraag van de verlenging te overschrijden, en schuift de vervaldag van de basismilieuvergunning met dezelfde duur op. Voor toelatingen (milieuvergunningen en erkenningen) die vervallen in de quarantaineperiode en die een formaliteit vereisen om te worden verlengd, wordt de geldigheidsduur verlengd met de duur van de quarantainemaatregelen.

Hoe verloopt het onderzoek van de dossiers (milieuvergunning, met inbegrip van aanvragen voor wijziging of verlenging, aangifte, erkenning en registratie) tijdens de quarantaineperiode?

In het algemeen kan de betrokken bevoegde overheid (Leefmilieu Brussel of de gemeente) tijdens de opschortingsperiode nog altijd onderzoekshandelingen stellen en beslissingen. De administratie zet in de mate van het mogelijke haar werk voort en de beslissingen die tijdens de quarantaineperiode worden genomen zijn geldig.

Alle uitwisselingen tussen de aanvrager en de bevoegde overheid worden voortgezet. Elektronische communicatie is aanbevolen tijdens de quarantaineperiode.

Meer informatie?

Hebt u een aanvraag lopen? Neem contact op met de ambtenaar die verantwoordelijk is voor uw dossier per e-mail (u vindt zijn gegevens in alle brieven over uw dossier)

Stuur uw andere vragen naar permit@leefmilieu.brussels

Raadpleeg eveneens de praktische gids voor milieuvergunningen

De andere betrokken thema’s

Om te weten welke andere termijnen zijn opgeschort, kan u de news over de opschorting van de verval- en beroepstermijnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest raadplegen.

Datum van de update: 05/06/2020