U bent hier

Toegang tot rechtspraak in milieuzaken

Het recht op toegang tot de rechtspraak slaat op:

  • Het niet naleven van het recht op toegang tot informatie. Elke persoon die vindt dat zijn vraag naar informatie werd genegeerd of onterecht afgewezen, of die vindt dat er onvoldoende mee rekening werd gehouden, kan beroep aantekenen tegen deze beslissing. Dat is eveneens het geval als hij vindt dat de procedure niet correct werd gevolgd.
  • Het niet naleven van het recht op inspraak. Elke persoon die geen toelating kreeg om deel te nemen aan een besluitvomingsproces, hoewel hij daar recht op had, kan beroep aantekenen.
  • Geschillen over inbreuken op het milieurecht. Het recht op toegang tot de rechtspraak geeft de burger ook de mogelijkheid om een foute toepassing of niet-naleving van milieuwetten en -beslissingen aan te klagen.

Wie kan dit recht uitoefenen?

Alleen de ‘betrokken persoon’ kan dat recht uitoefenen, dit in tegenstelling tot het recht op toegang tot informatie dat wordt verleend aan iedereen, zonder dat de persoon zijn betrokkenheid moet aantonen, en aan organisaties voor milieubescherming.

De overheid geeft wel een ruime interpretatie aan het begrip ‘betrokken persoon’. Elke persoon (individu, privébedrijf, vertegenwoordiger van de overheid …) kan naar de rechtbank stappen om zijn milieurechten te beschermen, met inbegrip van het ‘recht om te leven in een schone omgeving die zijn gezondheid en welzijn verzekert’.

Welke zijn de toegangsvoorwaarden?

Om iedereen gegarandeerde toegang te geven tot de rechtspraak, moet men beroep kunnen aantekenen tegen voorwaarden die redelijk zijn qua tijdsinvestering en kostprijs. De procedure moet dus gratis zijn ofwel heel weinig kosten.

U moet beroep kunnen indienen bij een gerechtelijke instantie of een ander onafhankelijk en onpartijdig orgaan dat bij wet werd opgericht. De overheidsinstelling waartegen de beroepsprocedure loopt, moet de eindbeslissing van deze instantie naleven.

Hoe krijgt u toegang tot de rechtspraak en wanneer moet u dit doen?

U hebt informatie gevraagd, maar de overheid weigerde een antwoord of antwoordde niet binnen de termijn van een maand die door de wet is bepaald.

In dat geval hebt u het recht (administratief) beroep aan te tekenen bij de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten.

Gewestelijke Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten
City Center
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
Tel: 02 800 37 37 – fax: 02 800 38 08
Secretaris: K. De Mesmaeker

De Commissie moet u binnen de 45 dagen haar beslissing meedelen. Als u na die periode nog niets hebt ontvangen, betekent dit een bevestiging van de weigering.

Problemen bij een overlegprocedure

Als u vindt dat de overlegprocedure niet correct verliep, of als u die beslissing wilt aanvechten, kunt u zich rechtstreeks wenden tot de instanties voor administratief beroep die werden voorzien in het kader van vergunningsprocedures.

Een overheid nam een beslissing die het milieurecht schendt

Deze beslissing kunt u aanvechten bij de Raad van State. Die heeft de opdracht om te beoordelen of een overheidsbeslissing al dan niet rechtmatig is.

Raad van State
Wetenschapsstraat 33
1040 Brussel
Tel: 02 234 96 11
E-mail

Een bedrijf of burger is verantwoordelijk voor een verontreiniging

U kunt een klassieke beroepsprocedure starten bij het gerecht. Dien daarvoor een klacht in bij een rechtbank of gerechtshof. Meer informatie vindt u op de website van de FOD Justitie.

In bepaalde gevallen kunt u een klacht indienen bij Leefmilieu Brussel – BIM. Dan gaat het om een administratieve procedure die kan uitmonden in een gerechtelijke, als het probleem niet snel wordt opgelost.

Datum van de update: 12/03/2020