U bent hier

Een openbaar onderzoek in uw straat

Als een buurtbewoner een milieuvergunningsaanvraag indient voor een installatie van klasse I.A of I.B – met andere woorden voor activiteiten die mogelijk grote hinder veroorzaken – dan licht de aanvrager dit toe in een overlegvergadering met buurtbewoners en andere betrokken partijen. Het gaat om de ‘overlegcommissie’. Deze is samengesteld door: de betrokken administraties (Leefmilieu Brussel – BIM, het Brussel Stedelijke ontwikkeling (BSO) met inbegrip van de Directie Monumenten en Landschappen, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) en een Schepen (vaak van stedenbouw)), de aanvrager van de vergunning die eventueel door zijn architect wordt vergezeld evenals de bewoners die bij de aanvraag betrokken zijn.

Ze bespreken dit achter gesloten deuren (tussen de besturen), voor ze een raadgevend advies uitbrengen.

Ook u kunt aan deze vergaderingen deelnemen en uw standpunt uiteenzetten. Er is maar één voorwaarde: u moet dit aanvragen (mondeling of schriftelijk) tijdens het openbaar onderzoek. Als uw argumenten over de milieuaspecten van het project gegrond blijken, zal daarmee ongetwijfeld rekening worden gehouden bij de opgelegde exploitatievoorwaarden die aan de uitbater worden overgemaakt.

Bericht van openbaar onderzoek

U zag zeker al eens een rood aanplakbiljet met een zegel van de gemeentelijke diensten, dat is een ‘bericht van openbaar onderzoek’ die bekend gemaakt wordt. De bedoeling hiervan is dat u ervan op de hoogte gebracht wordt dat een buurtbewoner een aanvraag voor een milieu - of stedenbouwkundige vergunning indiende.

Wat doet u?

U bent natuurlijk bezorgd voor de omgeving waarin u leeft. Lees dus zeker deze aanplakbiljetten. Ze beschrijven de geplande werken en vermelden de contactgegevens van de dienst waar u meer informatie kunt inwinnen, het vergunningsdossier raadplegen, uw bemerkingen formuleren of zelfs verzet aantekenen tegen de vestiging van een inrichting met de ingedeelde inrichtingen. Binnen welke termijn kunt u uw recht laten gelden? Dat staat meestal in de tekst vermeld. Meestal gaat het om een periode van veertien dagen.

Het zijn de bevoegde gemeenten die het openbaar onderzoek over de milieuvergunningen organiseren. Raadpleeg de website van uw gemeente als u op de hoogte wilt blijven van de openbare onderzoeken die de betrokken gemeente organiseert.

Datum van de update: 26/04/2016