U bent hier

Een openbaar onderzoek in uw straat

Als een buurtbewoner een milieuvergunningsaanvraag indient voor een installatie van klasse 2, 1.A of 2.B – met andere woorden voor activiteiten die mogelijk grote hinder veroorzaken – dan licht de aanvrager dit toe in een overlegvergadering met buurtbewoners en andere betrokken partijen. Het gaat om de ‘overlegcommissie’. Een openbaar onderzoek is niet nodig in de volgende gevallen:

  • een tijdelijke installatie;
  • een milieuvergunningverlenging die de impact op de buurt niet verandert;
  • een klasse 3 of 1C-verklaring;
  • een milieuvergunning klasse 1D

Waarom een openbaar onderzoek ?

Het is de bedoeling om de bewoners van de wijk te informeren over een project dat overlast kan veroorzaken in hun buurt en hen de kans te geven om te reageren.

Als de bewoners waarnemingen doen, worden deze geanalyseerd en wordt in de exploitatievoorwaarden van de milieuvergunning rekening gehouden met deze waarnemingen. De overlegscommissie is samengesteld door: de betrokken administraties (Leefmilieu Brussel – BIM, het Brussel Stedelijke ontwikkeling (BSO) met inbegrip van de Directie Monumenten en Landschappen, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) en een Schepen (vaak van stedenbouw)), de aanvrager van de vergunning die eventueel door zijn architect wordt vergezeld evenals de bewoners die bij de aanvraag betrokken zijn. 

Wanneer een overlegcommissie bijeenkomt, brengt ze een advies uit aan Leefmilieu Brussel, dat er rekening mee houdt bij het bepalen van de voorwaarden voor de exploitatie van de site. Ze bespreken dit achter gesloten deuren (tussen de besturen), voor ze een raadgevend advies uitbrengen.

Ook u kunt aan deze vergaderingen deelnemen en uw standpunt uiteenzetten. Er is maar één voorwaarde: u moet dit aanvragen (mondeling of schriftelijk) tijdens het openbaar onderzoek. Als uw argumenten over de milieuaspecten van het project gegrond blijken, zal daarmee ongetwijfeld rekening worden gehouden bij de opgelegde exploitatievoorwaarden die aan de uitbater worden overgemaakt.

Hoe lang duurt het openbaar onderzoek?

Vergunningstype Onderzoekstijd
Vergunning van klasse 1B en 1A 30 dagen
Vergunning van klasse 1B en 1A 15 dagen

Eén voorwaarde: ten minste de helft van de openbare enquête moet buiten de schoolvakanties plaatsvinden.

Wie organiseert en kondigt het openbaar onderzoek aan?

De gemeente is verantwoordelijk voor het plaatsen van het openbare onderzoeksbericht op de gemeentelijke kleppen en de rode borden voor het openbare onderzoek in de buurt van de voorzieningen. U kunt ook de website van uw gemeente raadplegen om te weten te komen welke openbare onderzoeken worden georganiseerd. De bedoeling hiervan is dat u ervan op de hoogte gebracht wordt dat een buurtbewoner een aanvraag voor een milieu - of stedenbouwkundige vergunning indiende.

De documenten die aan het openbaar onderzoek worden onderworpen, zijn beschikbaar voor het publiek voor de duur van deze onderzoek in het gemeentehuis van elk van de betrokken gemeenten. Raadpleeg de website van uw gemeente als u op de hoogte wilt blijven van de openbare onderzoeken die de betrokken gemeente organiseert.

Bericht van openbaar onderzoek

U bent natuurlijk bezorgd voor de omgeving waarin u leeft. Lees dus zeker deze aanplakbiljetten. 

  • Ze beschrijven de geplande werken
  • Ze vermelden de contactgegevens van de dienst waar u meer informatie kunt inwinnen, het vergunningsdossier raadplegen, uw bemerkingen formuleren of zelfs verzet aantekenen tegen de vestiging van een inrichting met de ingedeelde inrichtingen.
  • Ze vermelden binnen welke termijn u uw recht kunt laten gelden. Meestal gaat het om een periode van veertien dagen.
Datum van de update: 12/03/2020