U bent hier

Onze werkingsprincipes

Leefmilieu Brussel organiseert zijn intern beheer en zijn actiemodi naar de buitenwereld toe om te voldoen aan de ambitieuze doelstellingen die werden vastgelegd voor de komende jaren, zoals gepreciseerd door de Regering.

Die actiemodi moeten worden opgebouwd rond de volgende principes :

  • de transversaliteit van de waarden en de praktijken binnen het instituut; de definitie van onze identiteit, onze visie en onze waarden draagt bij tot de constructie en de ontwikkeling van een samenhorig­heidsgevoel om de cohe­rentie van onze werkmethoden en acties te bevorderen
  • luisteren naar onze interne begunstigden, door “resultaatgericht” te handelen voor een optimale dienstverlening in het kader van onze missies; naast de algemene diensten (HR, boekhouding, informatica, pa­trimonium, economaat, …), zonder dewelke Leefmilieu Brussel niet zou kunnen functio­neren, vormt de goede werking van de interne partnerschappen (waarin de eenheden, elk op hun beurt, diensten leveren of gebruikmaken van de diensten van andere eenheden) een van de grondslagen van de goede werking van onze organisatie. 
  • streven naar een verantwoordelijke houding bij iedereen bij Leefmilieu Brussel; om de motivatie van de medewerkers te ver­sterken, om onze dienstverlening en de levenskwaliteit op het werk te verbeteren, moet meer ruimte worden gegeven aan initiatieven en moet ieders autonomie gegarandeerd worden.
  • de nauwgezetheid van onze processen garanderen om, in ieders ogen, een geloofwaardige en stabiele referentie te zijn; de grote invloed die onze beslissingen kunnen hebben op de financiële toestand of de ontwikkeling van de activiteit van onze gebruikers maakt dat we onze beslissingen nauwgezet moeten voorbereiden en motiveren.
  • luisteren naar onze externe begunstigden om zo goed mogelijk aan hun verwachtingen te beantwoorden; door de veelzijdigheid van zijn opdrachten staat Leefmilieu Brussel midden in de Brusselse samenleving. Leefmilieu Brussel staat dagelijks in contact met de Brusselse burgers, de ondernemingen, de gewestelijke en gemeentelijke administratieve overheden, de verenigingen en moet oog hebben voor hun noden om zo goed mogelijk te beantwoorden  aan hun  verwachtingen;
  • partnerschappen tot stand brengen met overheids- en privéactoren: we zetten samenwerkingsverbanden en partnerschappen op met overheidsinstellingen en gaan de dialoog aan met de federaties, de vakbonden, de ondernemingen, de burgers … om samen relevante, geïntegreerde en voor iedereen geschikte oplossingen te vinden en uit te werken;
  • zich openstellen  naar de buitenwereld en  die wereld binnen onze muren verwelkomen in het « BEL ».
Datum van de update: 09/03/2020