U bent hier

Coördinatie van de uitvoering van het waterbeleid op internationale niveau – de Internationale Scheldecommissie

Op de kaart is duidelijk te merken dat het Brussels Gewest gelegen is in het centrum van het Internationale Scheldedistrict.

Een hydrografische bekken of stroomgebied wordt gedefinieerd als zijnde “een gebied vanwaar al het over de oppervlakte lopende water via een reeks stromen, rivieren en eventueel meren, door één riviermond in zee stroomt». Zo zal al het hemelwater dat binnen het Scheldebekken valt, uiteindelijk afstromen naar de monding van het Schelde-estuarium in Nederland.

Hoe is dit relevant voor Brussel ?  Wie Brussel zegt, denkt Zenne. Het Zennebekken maakt deel uit van het grotere Scheldebekken. De Zenne stroomt in de Dijle, die na haar samenvloeiing met de Nete overgaat in de Rupel die op zijn buurt uitmondt in de Schelde. Water kent geen grenzen. Zo zal een slecht beheer stroomopwaarts onvermijdelijk gevolgen hebben op het stroomafwaartse deel. Daarom dat een internationaal stroomgebiedsdictrict de meest pertinente werkeenheid is voor een efficiënt waterbeleid.

De Europese Commissie heeft, via de Kaderrichtlijn Water, het werken op basis van een dergelijk stroomgebiedsdistrict geformaliseerd en verplicht gemaakt (artikel 13 van de KRLW). Ze heeft regels vastgelegd voor een verbeterde samenwerking tussen Lid Staten teneinde de watervoorraden op een gecoördineerde wijze te beheren. Voor wat de Schelde betreft, werd met dit doel in 1994 de Internationale Scheldecommissie opgericht.

De Internationale Scheldecommissie (ISC)

Zelf als beslaat ze maar 0,72% van de oppervlakte van het Internationale Scheldestroomgebied, het Brussels Gewest huisvest 10% van de bevolking ervan. Via de ISC heeft ze, net als de andere delegaties (Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, Nederland en Frankrijk) inspraak in wat een goed beheer van het internationaal stroomgebiedsditrict van de Schelde moet omvatten.

De ISC heeft als doelstelling de samenwerking te organiseren tussen de landen en gewesten waardoor de Schelde stroomt om tot een integraal duurzaam beheer van het Scheldebekken te komen. Haar taken zijn: de coördinatie van de acties die de landen voeren, de conformiteit van het  beheerplan voor het stroomgebiedsdistrict met de kaderrichtlijn ‘Water’, de preventie van overstromingen en van accidentele verontreinigingen.

De ISC bestaat uit:

  • een plenaire vergadering die één maal per jaar in december samenkomt om de belangrijkste beslissingen te nemen;
  • een vergadering van delegatieleiders die twee maal per jaar bijeenkomen om toe te zien op de goede werking van de diverse werkgroepen;
  • tal van technische werkgroepen (rond grondwater, oppervlaktewater, economische aspecten, overstromingen,…) waar experten kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen en met elkaar overleg plegen.

Eén van haar belangrijkste opdrachten is het zesjaarlijks opstellen van het Overkoepeld Deel van het Waterbeheerplan en het Overkoepelend Deel van het Overstromingsrisicobeheerplan.

De Scaldit en ScaldWIN projecten

Het Interreg IIIB project Scaldit ging van start op 1 januari 2003, aanvankelijk voor een periode van 3 jaar. Doel was om op schaal van een internationaal district - dat van de Schelde - de richtsnoeren uit te testen voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Het project werd vervolgens, na goedkeuring door het Interregsecretariaat, nog  twee maal verlengd. Op 30 juni 2008 werd het project afgerond.

Het Scaldit-project werd binnen de ISC gecoördineerd en betekende ontegensprekelijk een stimulans om de voortgang van de transnationale OF internationale uitvoering van de Kaderrichtlijn Water kracht bij te zetten binnen het stroomgebieddistrict van de Schelde.

Voortbouwend op de kennis en de ervaring die werd opgebouwd tijdens de looptijd van het Scaldit-project, werd in 2008 een nieuw grensoverschrijdend samenwerkingsproject - genaamd ScaldWIN - voorbereid. Dit Interreg IVB project werd op 5 december 2008 goedgekeurd door het Interreg IVB Steering Committee.

Het ScaldWIN-project is een samenwerkingsproject tussen 8 partners: de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Leefmilieu Brussel (het vroegere BIM), la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement de la Région wallonne (DGARNE), la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Nord - Pas-de-Calais (DREAL), Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU), het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (WSZV), de Provincie Zeeland en het D.G. Water van het Nederlands Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De VMM treedt op als Lead Partner.

In het ScaldWIN-project wordt er samengewerkt rond ecologisch herstel, met bijzondere aandacht voor vismigratie, grensoverschrijdende monitoring en modellering van sedimentvrachten, monitoring en modellering van 2 grensoverschrijdende aquifers (grondwaterlagen), de ontwikkeling van een gemeenschappelijke set van (economische) indicatoren en informatieverspreiding.

Datum van de update: 28/07/2021