U bent hier

Coördinatie op Belgisch niveau

Aangezien België een federale staat is waarin het milieubeleid grotendeels onder de bevoegdheden valt van de verschillende federale entiteiten (de federale staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), werden er een reeks coördinatiestructuren in het leven geroepen. De belangrijkste inzake milieubeleid is het CCIM (Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid). Het werd in 1995 opgericht via een samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met betrekking tot internationaal milieubeleid.

Dit comité heeft als voornaamste taken voor België vooraf overlegde stellingnames voor te bereiden zodat het op internationaal vlak een eensgezind standpunt naar voor kan brengen, alsook het nodige overleg te organiseren tussen de verschillende entiteiten zodat de aanbevelingen en beslissingen die op internationaal niveau werden genomen, hier op een gecoördineerde wijze worden uitgevoerd. De coördinatie van de uitvoering van de Europese richtlijnen op Belgisch grondgebied behoort tot het takenpakket van dit comité.

De CCIM bestaat uit een plenaire vergadering, een bureau, en tal van thematische werkgroepen.

De Stuurgroep Water heeft als opdracht ervoor te zorgen dat het waterbeleid op een gecoördineerde wijze gebeurt. Hierbij staat de gecoördineerde uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water centraal. Daarnaast behandelt de Stuurgroep Water ook andere richtlijnen of conventies met betrekking tot water. Het Brussels Gewest is, net als de andere federale entiteiten, in deze stuurgroep vertegenwoordigd. De samenwerking gebeurt op verschillende niveaus: op formeel niveau op het vlak van gezamenlijke formele standpunten of communicaties naar de Europese Commissie, op technisch niveau op het vlak van de uitvoering van de verschillende technische aspecten van de Kaderrichtlijn Water, en op lokaal niveau met betrekking tot het beheer of onderhoud op het terrein van bepaalde waterlopen of grondwaterlichamen.

Het project LIFE Belini

Met het oog op een verbetering van de waterkwaliteit en op een sterke coördinatie heeft een nieuw project in oktober 2016 het daglicht gezien. Samen met het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en 5 andere publieke partners heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (vertegenwoordigd door Leefmilieu Brussel) beslist een versnelling hoger te schakelen om de Zenne te 'hernatureren'. Het project LIFE BELINI (Belgian initiative for making a leap forward towards good status in the river basin district of the Scheldt) werd op 1 oktober 2016 door de Europese Commissie goedgekeurd.

De Europese Commissie zal over een periode van 10 jaar een som van 10 miljoen euro investeren in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Hiervan werden 2,4 miljoen euro toegekend aan Leefmilieu Brussel (en in totaal 2,7 miljoen euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

LIFE BELINI streeft naar een nauwere samenwerking tussen de gewesten voor de uitvoering van een geïntegreerde waterbeleid, maar de belangrijkste doelstelling voor Brussel is de verbetering van de kwaliteit van de Zenne. Dit omvat enerzijds een betere structurele kwaliteit, onder andere door het openleggen van de Zennekokers, door het aanleggen van een vispaaiplaats of door de oevers structureel te verbeteren. Anderzijds wordt ook een betere waterkwaliteit beoogd, door het beperken van de verontreiniging afkomstig van riooloverstorten en door de karakterisatie van verontreinigende stoffen in afvloeiend hemelwater van de openbare wegen.

Meerdere van deze projecten werden reeds geconcretiseerd of vangen binnenkort aan.

Meer informatie :

Datum van de update: 28/09/2020