U bent hier

Stormbekkens

Wat is een stormbekken?

Volgens de nieuwe Brusselse regelgeving is een stormbekken een ondergronds of bovengronds kunstwerk met kunstmatige wanden, dat tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, het regenwater opvangt dat door het ondoorlaatbaar maken van een site wordt gegenereerd. Het opgeslagen water wordt meestal met een gecontroleerd debiet teruggevoerd naar het rioleringsnet, maar men kan het ook laten doorsijpelen in het grondwater of langzaam vrijgeven naar het oppervlaktewater.

Wat is de rol ervan?

Door een deel van het regenwater bij regenval op te slaan, helpt een stormbekken om overstromingsrisico's op lokaal niveau te voorkomen. Het moet ook een rol vervullen bij het verbeteren van de waterkwaliteit van onze waterlopen. Het beperkt immers de frequentie van de lozingen van afvalwater in de rivieren en beken en ook de vervuiling die dit veroorzaakt, wanneer het rioleringsnet verzadigd is.

Welke regelgeving?

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019 regelt het inplanten, de exploitatie en de controle van stormbekkens met een capaciteit voor de opname van regenwater van 10 m3 of meer.

Welke wettelijke verplichtingen zijn van toepassing? 

Op welke stormbekkens heeft de regelgeving betrekking?

Elk stormbekken met een opvangcapaciteit van ≥ 10 m³ is een ingedeelde inrichting onderworpen aan een aangifte klasse 3 bij de gemeente van de plaats waar het is ingeplant.

Voor een stormbekken dat deel uitmaakt van een project waarbij andere ingedeelde inrichtingen betrokken zijn, is er eveneens een vergunning vereist, afhankelijk van de kenmerken van het dossier. In dat geval is Leefmilieu Brussel of de gemeente bevoegd voor de afgifte van de vergunning.

Zijn niet betrokken:

 • stormbekkens met een opvangcapaciteit van < 10 m³;
 • voorzieningen voor het beheer op het perceel van regenwater in de open lucht, over het algemeen begroeid en met wanden die niet kunstmatig zijn;
 • de infrastructuren van bufferopslag van stedelijk afvalwater;
 • regenwateropslagtanks, uitsluidend met het oog op het hergebruik ervan.

 

Te onderscheiden: bestaande stormbekkens op 1 september 2019 en toekomstige stormbekkens

Inplantingsdatum van het bekken 

Wettelijke verplichtingen van de eigenaar van het bouwwerk

Bestaand stormbekken op

1 september 2019

Vóór 1 maart 2020:

Toekomstig stormbekken waarvoor een vergunningsaanvraag wordt ingediend na 1 september 2019

 • voldoen aan de stedenbouwkundige voorschriften die van kracht zijn op het moment dat de aanvraag wordt ingediend,
 • het bouwwerk bij de gemeente aangeven of opnemen in een aanvraag voor een milieuvergunning,
 • een inspectie laten uitvoeren voordat het in gebruik wordt genomen; en
 • de exploitatievoorwaarden naleven.

Welke exploitatievoorwaarden zijn van toepassing? 

Bij het plaatsen van het stormbekken

De exploitant van het bouwwerk moet zich houden aan de stedenbouwkundige en milieuvoorschriften die specifiek zijn voor zijn geval, onder meer:

 • de dimensionering,
 • een systeem voor de regeling van het verliesdebiet,
 • een waarschuwingssysteem in geval van een defect in het ledigingsproces,
 • een inspectiekamer voor onderhoud en inspectie,
 • een pompkamer op het lage punt,
 • een overloop in het bovenste gedeelte,
 • een toegangsluik en een ventilatieopening,
 • een apparaat voor controle op afstand voor bekkens met een capaciteit van ≥ 25 m3, ...

Tijdens de exploitatie van het stormbekken

De exploitant moet het bouwwerk en de technische onderdelen ervan regelmatig onderhouden in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant of de installateur.

Bijvoorbeeld de pomp onderhouden, de dichtheid van de aansluitingen en het mondstuk controleren, ...

De controles

Voor toekomstige stormbekkens wordt een eerste controle uitgevoerd voorafgaand aan de ingebruikneming van het stormbekken.

Vervolgens, en voor alle stormbekkens, wordt om de vijf jaar een controle uitgevoerd, hetzij

 • door VIVAQUA als de afvoer van het stormbekken het rioleringsnet is;
 • door Leefmilieu Brussel als het stormbekken is aangesloten op een niet-bevaarbare waterloop of een gewestelijke vijver.

Meer weten

Wetgeving

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019

Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen van 5 juni 1997

Om u te helpen

Praktische gids voor de milieuvergunning

Contact

Eau_water@environnement.brussels

Datum van de update: 30/07/2021