U bent hier

Regenwater en overstromingen

De natuurlijke watercyclus kent in een sterk verstedelijkte omgeving zoals Brussel vele wijzigingen. Gevolgen daarvan zijn onder andere een verhoogd overstromingsrisico, een verminderde kwaliteit (verontreiniging) en kwantiteit (verdroging) van de natuurlijke watersystemen die normaliter gevoed worden met dit regenwater.

Tot voor kort was het voornaamste antwoord op het overstromingsrisico zogenaamde ‘herstelmaatregelen’ via grote infrastructuren: aanleg van stormbekkens, renovatie van het rioolnetwerk en uitvoering van het Blauw Netwerk Programma (herstel van het bovengrondse hydrografisch netwerk).

Echter, het principe “alles naar de riool” - dat tot noch toe op dominante wijze werd toegepast in het Brussels Gewest - kent zijn grenzen. Daarvan raakt men steeds meer overtuigd. Daarom ook dat men steeds uitdrukkelijker bronmaatregelen voor regenwaterbeheer op de voorgrond wenst te brengen om zo, lokaal, de functies die de watercyclus vervult (infiltratie, evaporatie, voeding van grondwaterlagen, etc.) te herstellen. Aangezien regenwaterbeheer raakvlakken heeft met zowel milieubeheer als ruimtelijke ordening en mobiliteit, is zo een verandering in de praktijk niet eenvoudig te realiseren: het is een proces van lange adem, transversaal en complex.

Instrumenten om aan te zetten tot regenwaterbeheer en technische informatie ter begeleiding werden ontwikkeld en worden ter beschikking gesteld van het grote publiek en professionals via onze website.

Ten slotte zet het initiatief Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu – via een pijler specifiek rond “water” – activiteiten in de kijker die verband houden met deze problematiek om zo duurzame werkgelegenheid te creëren in die sector.

Datum van de update: 30/07/2021