U bent hier

De prijs van het water

Iedereen weet dat thuis over drinkbaar water beschikken niet gratis is. Maar wat bepaalt de prijs die we betalen?

Eerst en vooral moet het water geproduceerd en tot bij elk gezin gebracht worden : het moet worden opgepompt, vervoerd, behandeld en ten slotte worden verdeeld via een netwerk dat voortdurend onderhouden moet worden. Vervolgens, wanneer het verbruikt is, moet het water worden verzameld en gezuiverd, alvorens het opnieuw naar de natuurlijke omgeving kan worden afgevoerd. Zoveel kosten die tot nog toe de prijs van het water bepalen. In de toekomst zullen de milieukosten ook moeten worden geïntegreerd. Dat zijn de kosten voor het behoud en het herstel van de kwaliteit van het water. Hoe verloopt dit in Brussel?

Wat betalen wij vandaag?

Weet u, als Brusselaar, dat uw huishoudelijk waterverbruik gemiddeld iets minder dan 100 liter per dag bedraagt ? Op het niveau van het Gewest betekent dit dat er jaarlijks miljoenen m³ water dienen te worden geproduceerd en gezuiverd.

Zo betaalt elke Brusselaar niet enkel voor de waterbevoorrading, maar ook voor het beheer van het afvalwater. Sinds 2006 heeft het Gewest het principe ingevoerd van een rationeel en duurzaam beheer van de hulpbronnen en van “de vervuiler betaalt”. Met andere woorden, hoe meer drinkwater we verbruiken en hoe meer afvalwater we bijgevolg lozen … hoe hoger onze factuur zal zijn. Dit principe wordt toegepast via een systeem van progressieve tarifering. In de praktijk betekent dit dat de prijs van het water exponentieel toeneemt telkens een verbruiksgrens overschreden wordt.   

De waterfactuur in Brussel bestaat uit 3 belangrijke componenten :

  • de prijs van het water, die de financiering mogelijk maakt van de drinkwaterbevoorradingsdienst en de investeringsbehoeften om de duurzaamheid van de infrastructuur te verzekeren ;
  • de gemeentelijke saneringsbijdrage, die de financiering mogelijk maakt van de afvalwaterverzameling en de investeringsbehoeften van de werken voor het verzamelen van het afval- en het regenwater;
  • de gewestelijke saneringsbijdrage, die de financiering mogelijk maakt van de afvalwaterzuivering en de investeringsbehoeften in infrastructuur, d.w.z. de twee zuiveringsstations in het noorden en het zuiden van het Gewest. 

Van zodra u over een watermeter beschikt die op uw naam werd geopend, bent u aan dit tarievenrooster onderworpen (te raadplegen op de website van HYDROBRU. Er moet momenteel geen bijdrage worden betaald voor het hergebruik van regenwater uit regentonnen voor huishoudelijk gebruik.

Personen die OCMW-steun krijgen of die een inkomen hebben dat gelijk of lager is dan het leefloon, zijn vrijgesteld. Ook de personen die water leveren aan personen uit een dergelijk gezin zijn vrijgesteld. 

En de bedrijven ?

De bedrijven zijn aan hetzelfde tarievenrooster onderworpen, maar de verschillende componenten evolueren niet in functie van de verbruikte volumes, ze zijn lineair. De Brusselse reglementering maakt in dit opzicht een onderscheid tussen het huishoudelijk waterverbruik voor hygiëne, de keuken, de schoonmaak, … en het niet-huishoudelijk verbruik voor de industrieën en commerciële uitbatingen. Bedrijven met minder dan 7 medewerkers worden momenteel beschouwd alsof zij water voor huishoudelijk gebruik zouden lozen.

We merken echter op dat de grote industrieën die als vervuilers geïdentificeerd zijn, de kosten voor afvalwaterzuivering moeten betalen op basis van de geloosde vervuilende materie.

En morgen ?

De kaderrichtlijn Water van de Europese Unie schrijft voor om vanaf nu de beheerskosten van de hulpbronnen en de milieukosten van het water in de prijs te integreren. Concreet betekent dit dat de prijs van het water de kosten zal omvatten van de maatregelen die genomen zijn om de kwantiteit en kwaliteit ervan te beschermen en te herstellen. Deze “werkelijke kostprijs” van het water moet echter worden toegepast op een manier die sociaal verantwoord is voor de Brusselse bevolking.

Datum van de update: 30/07/2021