U bent hier

Grondwater

Een waardevolle hulpbron om te bewaken, maar die onder druk staat

Het grondwater in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een natuurlijke rijkdom die wordt aangewend voor de productie van drinkwater, voor industriële toepassingen en voor gebruik in de tertiaire sector.

In 2012 werd een grondwatervolume van circa 2,37 miljoen m3 aan de Brusselse ondergrond onttrokken:

  • 75% ervan werd gebruikt voor drinkwaterproductie;

Wist u dat 3% van het drinkwater dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit de leidingen komt, wordt geproduceerd op basis van grondwater gewonnen in het Ter Kamerenbos en het Zoniënwoud?

  • de resterende 25%,  of ongeveer 600.000 m³, werden gebruikt door de industrie of door de tertiaire sector (in wassalons, zwembaden, grootkeukens, sportcentra, boomkwekerijen, …).

Daarnaast wordt regelmatig grondwater onttrokken in het kader van bouwkundige werken om het grondwaterpeil te verlagen gedurende het aanleggen van droge funderingen.

De grondwaterlagen worden ook belast bij bodemsaneringswerken en voor geothermische (hydrothermische) toepassingen van grondwater.

Zone humide proche de la ferme Fond’Roy, Uccle

Naast deze “menselijke” toepassingen, voeden de grondwaterlagen ook tal van terrestrische ecosystemen zoals vochtige gebieden (zie foto), rivieren zoals de Woluwe en bronnen (waarvan er veel zijn in het Brussels Gewest!).

Zo telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tal van zones die beschermd zijn tegen stadsontwikkeling en die worden gekenmerkt door een opmerkelijk ecologisch patrimonium! Sommige terrestrische en aquatische ecosystemen zijn rechtstreeks afhankelijk van het grondwater (beken, vijvers, vochtige gebieden).

Foto: Vochtig gebied vlakbij de boerderij Fond’Roy, Ukkel

Toch zijn er in het Brussels Gewest tal van historisch, verontreinigde sites. Deze naweeën van het industriële verleden van het Brussels Gewest kunnen tot op vandaag nog actieve bronnen van verontreiniging van het grondwater vormen. Daarnaast kunnen ook de huidige menselijke activiteiten leiden tot vervuiling van het grondwater. Zo is het waterlichaam van het Brusseliaan, dat het meest wordt geëxploiteerd wat volume betreft, tevens ook het meest verontreinigde grondwaterlichaam …

Grondwaterlichamen

In uitvoering van de Kaderordonnantie Water werden 5 waterlichamen afgebakend voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, namelijk:

  • De Sokkel en het Krijt,
  • De Sokkel in het voedingsgebied,
  • Het Landeniaan,
  • Het Ieperiaan (Heuvelstreek)
  • En het Brusseliaan.

Deze 5 waterlichamen zijn “werkeenheden” voor wat betreft het evalueren van de toestand van de waterlichamen, om beheersmaatregelen voor te stellen, … Ze zijn aangeduid op de onderstaande kaarten.

(Weergave op kaart van de grondwaterlichamen in het BHG (bron: BIM, 2010)

Kaart

Deze waterlichamen maken steeds deel uit van uitgestrektere, grensoverschrijdende aquifers (= waterhoudende lagen of bekkens), die worden gedeeld met het Vlaams Gewest en het Waals Gewest en dus een intergewestelijke samenwerking vereisen.

Wat doet Leefmilieu Brussel?

Onze grondwatervoorraden zijn niet onuitputtelijk, en zijn tevens kwetsbaar voor vervuiling door menselijke activiteiten in het verleden, het heden en de toekomst. Er is dus nood aan:

  • Een “kwantitatief” beheer, om het voortbestaan van de grondwatervoorraad te garanderen;
  • een “kwalitatief” beheer, om de kwaliteit van de grondwatervoorraad te garanderen.

Hiervoor legt Leefmilieu Brussel zich toe op een kwantitatief en kwalitatief toezicht aan de hand van meetnetwerken en instrumenten voor een duurzaam beheer, zoals modellen, beheerplannen, concrete maatregelen, bewustmaking, …

 

Datum van de update: 23/07/2015