U bent hier

Subsidies voor zwembaden

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent, afhankelijk van de beschikbare budgetten, een tegemoetkoming aan de uitbaters van zwembaden die toegankelijk zijn voor het publiek, en dit voor de plaatsing van waterbehandelingssystemen waardoor de concentraties gebonden chloor in het zwembadwater kunnen worden verminderd.

De tegemoetkoming wordt verleend in de vorm van een eenmalige investeringspremie.

 

 

De volgende systemen kunnen in aanmerking komen voor een premie:

 • systemen waardoor het water ontsmet kan worden met gebruik van minder chloor (bijvoorbeeld ontsmetting door UV, ozon);
 • systemen waardoor de waterchloraminen opgevangen en verwijderd kunnen worden via een bijkomende filtratie (filter met actieve kool).

Toekenningsvoorwaarden

Om de eenmalige investeringspremie te verkrijgen moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de aanvrager moet houder zijn van een exploitatie- en of milieuvergunning die de uitbating van een zwembad toestaat;
 • het zwembad moet zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden;
 • het waterbehandelingssysteem moet concentraties gebonden chloor waarborgen die gemiddeld lager liggen dan 0,3 mg/l.  Dat moet worden vastgesteld door 3 opeenvolgende controleverslagen die worden opgesteld door een erkend laboratorium, waaruit blijkt dat de concentratie van chloorderivaten in het water lager is dan 0,3 mg/l. Wanneer binnen 6 maanden na kennisgeving van de bestelling van de installatie geen dergelijk verslag wordt bezorgd, verliest de aanvrager het voordeel van de premie en moet hij de reeds gestorte schijf terugbetalen;
 • de installatiewerken en de inwerkingstelling van de installaties moeten binnen een jaar na kennisgeving van de premietoezegging plaatsvinden. Na het verstrijken van deze termijn verliest de aanvrager het voordeel van de premie.

Bedrag van de premie en betaling

De premie is gelijk aan 80% van de totale kosten van het systeem (met inbegrip van de plaatsing):

 • een eerste schijf van 50% van het bedrag van de subsidie (nog voorlopig bedrag) wordt betaald op basis van een prijsopgave;
 • het saldo van de premie wordt betaald na ontvangst van de 3 opeenvolgende controleverslagen.

Procedure

De aanvraag moet bij Leefmilieu Brussel ingediend worden en volgende stukken bevatten:

 • de geldige exploitatie- en of milieuvergunning betreffende het zwembad en desgevallend de stedenbouwkundige vergunning (of de aanvraag om stedenbouwkundige vergunning) die vereist zijn om de geplande installaties te plaatsen;
 • een volledige beschrijving van het aanwezige waterfiltratie- en ontsmettingssysteem en van de reeds genomen maatregelen om de chloraminen in het water te verminderen;
 • een nota die de noodzaak verantwoordt om bijkomende investeringen te doen om de waarde van 0,3 mg/l te bereiken;
 • een beschrijving van het geplande systeem en de begeleidingsmaatregelen die nodig zijn (plannen, technische kenmerken, …);
 • de uitvoeringsplanning;
 • een kostenraming van de installaties met de bewijsstukken;
 • binnen een maand na indiening van de aanvraag (en als het dossier volledig is), bezorgt de administratie een ontvangstbewijs van de aanvraag waarop het voorlopig maximale premiebedrag wordt vermeld;
 • binnen een maand na het ontvangbewijs ontvangt de aanvrager een subsidietoezegging voor een nog voorlopig bedrag (binnen de grenzen van de beschikbare begrotingsmiddelen).
Datum van de update: 19/03/2018
Contact: 

Leefmilieu Brussel
Tel : 02 775 75 75 
Afdeling Vergunningen en Partnerschappen 
Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C / 3000
1000 Brussel