U bent hier

Welke chemische stoffen kunnen uw moestuin verontreinigen?

De verontreiniging van de bodem kan verschillende oorzaken hebben:  een economische, ambachtelijke of industriële activiteit; ophoging van een terrein met vervuilde materialen; gebruik van chemische pesticiden…

Dit zijn de 4 belangrijkste stoffen die een moestuin kunnen verontreinigen:

Zware metalen

De “zware metalen” zijn een uitgebreide klasse van toxische chemische elementen. Sommige zware metalen die in het milieu aanwezig zijn en een bepaalde drempel niet overschrijden, worden niet als toxisch beschouwd. Sommige zijn van nature aanwezig in de bodem of het grondwater, zoals koper, zink of ijzer.
Andere zware metalen kunnen zeer toxisch zijn voor mens en milieu, afhankelijk van hun aard en concentratie, onder meer lood en cadmium. Soms zijn ze sterker aanwezig als gevolg van menselijke industriële activiteiten of het ophogen van gronden. Zware metalen zijn echter stabiele stoffen die zeer lang in de bodem aanwezig kunnen blijven.

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)

Er zijn tal van PAK-verbindingen en ze zijn erg giftig. Ze ontstaan voornamelijk na een onvolledige verbranding: autobrandstoffen, hout, steenkool, verbrandingsovens ... Een gedeelte van die specifieke verontreiniging is kankerverwekkend. We vinden PAK's in opgehoogde grondlagen, brokken teer en asresten.

Minerale oliën

Minerale oliën zijn een groep chemische stoffen afgeleid van ruwe olie, die overal in onze maatschappij aanwezig zijn en toxisch zijn … Stookolie, brandstoffen, smeerolie voor voertuigen of tuinmachines. Sommige minerale oliën worden ook als ontvettings- of oplosmiddel gebruikt, zoals white spirit.

Pesticiden

Vroeger werden chemische pesticiden algemeen gebruikt. Veel van die stoffen zijn helaas moeilijk afbreekbaar en blijven lange tijd in de bodem aanwezig. Ze zijn schadelijk voor de mens en kunnen de gezondheid schaden. Pesticiden zijn ook giftig voor veel dier- en plantensoorten. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt al sinds enkele jaren over een programma voor pesticidenreductie om dit probleem aan te pakken. 

Datum van de update: 30/07/2021