U bent hier

Studies (professionnels)

Om de overschakeling op duurzame voeding te plannen, is een goede kennis van het onderwerp vereist. Met dit doel bestelde Leefmilieu Brussel een aantal studies. U kunt ze vinden op de website van Good Food.

Studie over de haalbaarheid van businessmodellen m.b.t. stedelijke landbouw

De auteurs hebben gewerkt op basis van kwalitatieve vragenlijsten en interviews om de economische haalbaarheid van de modellen van stedelijke landbouw in de noordelijke hemisfeer na te gaan. Ze doen dit in 3 stappen: eerst schetsen ze een panoramische aanpak en een typering van de stedelijke landbouwinitiatieven, vervolgens richten zij zich op de levensvatbaarheid van de exploitaties in functie van de geïdentificeerde categorieën, om ten slotte conclusies en aanbevelingen te formuleren, bestemd voor de actoren van de stedelijke landbouw en de overheid.

Potentiële tewerkstelling door duurzame voeding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Om een duidelijker beeld te krijgen van de economische, sociologische en ecologische uitdagingen met betrekking tot de werkgelegenheid in de sector van de duurzame voeding, hebben de auteurs, bij wijze van inleiding, niet alleen de definities van duurzame voeding geanalyseerd, maar ook de globale en Brusselse uitdagingen van het voedingssysteem en de tendensen en opportuniteiten die hieruit voortvloeien. Het vervolg van de studie spitst zich daarna toe op het potentieel op het vlak van jobcreatie in de duurzame voeding in Brussel. Alvorens aanbevelingen en conclusies te formuleren, buigen de auteurs zich over de kansen en belemmeringen voor de overschakeling van een klassiek systeem naar een meer ecologisch verantwoordelijk systeem dat bovendien voor werkgelegenheid kan zorgen.

Effecten van stedelijke verontreiniging op de voedselproductie in een stedelijk milieu

In de context van een almaar sterkere ondersteuning van stedelijke landbouw in de landen van het Noorden, duikt voortdurend het probleem op van de vervuiling en haar impact op de kwaliteit van de voedingsmiddelen die in de stad worden geproduceerd. Deze studie geeft een lijst van de belangrijkste verontreinigende stoffen en hun respectieve invloeden op de geproduceerde levensmiddelen. Op basis van de vakliteratuur en de meningen van experten, stelt de auteur een aantal aanbevelingen voor om de gevolgen van de polluenten te beperken, te verminderen of, toch minstens, aanvaardbaar te maken.

Studie : Inventaris en analyse van bestaande gegevens over de vraag naar voeding in het BHG

«Deze studie wil een stand van zaken opmaken van het voedingsaanbod, de voedselproductie en –distributie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Het eerste deel compileert de bestaande gegevens over het voedingsaanbod. De studie stelt de voornaamste bevoorradingsschema’s, de verdeling van de omzet en de spreiding van de tewerkstelling voor. Daarbij gaat er onder meer aandacht naar bioproducten afkomstig van eerlijke handel en visserijproducten die de duurzaamheidscriteria naleven. 
Het tweede deel stipt de ontbrekende gegevens aan en stelt indicatoren voor om de kennis over de sector te verbeteren.»

Technische rapport : inventaris en analyse van bestaande gegevens over de vraag naar voeding in het BHG

Er werd een eerste inventaris van de beschikbare gegevensbronnen opgemaakt. Op basis van die inventaris werden 4 kernthema’s en een transversaal thema bepaald. Dit zijn de 4 thema’s waarrond de vragen van de studie zijn opgebouwd : profiel en voedingsgewoonten, staat van de consumptie en perceptie van zogenaamd duurzame producten, tevredenheid bij de gezinnen over het voedingsaanbod, progressieve tendensen. Het transversale thema draait rond de omschrijving van de obstakels en hefbomen voor de overgang naar een duurzame voeding. 

Aanbod en prijzen van biologische, streek- en seizoensgebonden groenten en fruit

Leefmilieu Brussel heeft in het kader van zijn actieplan voor duurzame voeding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in samenwerking met CODUCO, een studie uitgevoerd om het aanbod (seizoensgebondenheid en herkomst) en de prijzen van bioproducten van nabij te volgen, en dit in de verschillende bestaande circuits.

Een gewijzigde kijk op en gebruik van duurzame voeding in Brussel

Op basis van de talrijke peilingen tussen 2003 en 2014 heeft Leefmilieu Brussel tendensen en evoluties op het vlak van duurzame voeding in Brussel waargenomen. Over het algemeen lijkt voeding een belangrijke plaats in te nemen in het dagelijks leven van de Brusselaar. Volgens de peilingen is 60 % bezorgd om de kwaliteit van zijn voeding. Tussen 2008 en 2012 is deze bezorgdheid opgeschoven van de 9de naar de 3de plaats in de rangschikking van de algemene bekommernissen van de Brusselaar.

Voedselverspilling in ziekenhuizen

Grootkeukens in gezondheids- en medisch-sociale instellingen moeten het hoofd bieden aan verschillende moeilijkheden (uiteenlopende voedingsprofielen, kwaliteit van de maaltijden, hygiënevoorschriften, enz.) en kennen in vergelijking met andere grootkeukens het hoogste volume verlies en vormen van verspilling. In het kader van de projectoproep Duurzame Voeding 2012 ontving EcoRes steun van Leefmilieu Brussel om een studie uit te voeren teneinde de oorzaken van voedselverspilling in ziekenhuizen te identificeren en te meten.

Datum van de update: 28/09/2020