U bent hier

Reageren in geval van uitzonderlijke situaties die een impact hebben op de mobiliteit van werknemers

Als stad heeft Brussel reeds dagelijks te maken met een waaier aan mobiliteitsproblemen. Filevorming, vertragingen van het openbaar vervoer, agressief rijgedrag, onveilige fietspaden enzovoort. Er wordt hard gewerkt om tot een mobiliteitsbeleid te komen waarin iedereen zich beter, veiliger, sneller kan verplaatsen. Een belangrijk aandeel van de verplaatsingen in Brussel gebeurt door werknemers van de Brusselse bedrijven. Woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen maken een groot deel uit van het verkeer. Het bedrijfsbeleid kan dus een belangrijke factor spelen in het verkeer binnen Brussel.

Maar wat als we de dagelijkse mobiliteitsproblemen even ter zijde leggen en het licht werpen op  uitzonderlijke verstoringen van de mobiliteit? Hoe moeten uw werknemers dan naar het bedrijf komen, of thuis geraken? Hoe reageert u als bedrijf daarop? Bent u als bedrijf niet gedeeltelijk verantwoordelijk voor uw werknemers, ook tijdens hun verplaatsing van en naar het werk?

Al langer werd er stilgestaan bij de gevolgen van vervuilingspieken en werd er besloten dat bedrijven een actie- en communicatieplan moeten opstellen voor dergelijke situaties. Zo dragen ze bij tot ieders gezondheid. Sinds het nieuwe besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bedrijfsvervoerplannen van 1/06/2017 is er een uitbreiding gekomen op deze maatregel. Bedrijven moeten niet enkel reageren bij vervuilingspieken, maar ook op andere externe situaties die de mobiliteit verstoren. Dit met in het achterhoofd de verschillende stakingen van het openbaar vervoer of gedeeltelijke afsluiting van Brusselse infrastructuur ten gevolge van een evenement of politieke top bijeenkomst. Waar aangepaste maatregelen met betrekking tot vervoer of alternatief werken het comfort van de werknemers enorm kan verhogen. Er wordt gedacht aan noodweer (sneeuwstormen, rukwinden) of een verhoogd terreurniveau, waarbij bedrijfsmaatregelen een grote rol kunnen spelen in de veiligheid van de werknemers. In het bedrijfsvervoerplan wordt hiernaar verwezen als het ‘plan voor vervuilingspieken en uitzonderlijke situaties’.

Vervuilingspiek

Vervuilingspieken (ook SMOG genoemd) komen in ons land vooral in de winter en in de lente voor en worden aangekondigd als de concentratie fijn stof (PM10/PM2.5) en/of stikstofdioxide (NO2) de drempelwaarden in de atmosfeer overschrijden.

In die gevallen worden maatregelen genomen om de uitstoot van de verontreinigende stoffen (hoofdzakelijk veroorzaakt door de uitlaatgassen van voertuigen en verwarming van gebouwen) te beperken. Deze maatregelen kunnen een impact hebben op de activiteit van de bedrijven. Daarom wordt er, via het bedrijfsvervoerplan, aan elk bedrijf gevraagd om zich voor te bereiden op een dergelijke situatie.

Concreet legt het bedrijfsvervoerplan u deze verplichtingen op:

  • Maatregelen voorzien in geval van een pollutiepiek (smogalarm): maatregelen die de verplaatsingen beperken (telewerken, 4/5de die dag opnemen, …) en/of maatregelen die een overstap naar minder vervuilende vervoerswijzen bevorderen (openbaar vervoer ticket die dag terugbetalen, carpooling organiseren,...)
  • Beschikken over een communicatieplan om uw werknemers te informeren over de maatregelen die genomen worden in geval van een pollutiepiek. Communiceer deze info aan het begin van de winterperiode (risicoperiode voor vervuilingspieken). Communicatietools pollutiepiek
  • Uw personeel aan deze maatregelen herinneren bij de aankondiging van de pollutiepiek. Zorg dus voor een waarschuwingscommunicatie voor uw personeel, alsook bezoekers en leveranciers.
  • Een verantwoordelijke aanwijzen in geval van een vervuilingspiek en zijn gegevens meedelen aan de werknemers. Deze persoon moet de maatregelen toepassen en moet de vragen van de werknemers beantwoorden.

Om u te helpen de werknemers te informeren, stellen we u een instrument ter beschikking waarmee men een alarmbericht kan ontvangen als er een vervuilingspiek dreigt.

Alle info over de pollutiepiek: www.luchtkwaliteit.brussels

Uitzonderlijke situaties die een impact hebben op de verplaatsingen van werknemers

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering stelt dat er specifieke en operationele acties voor de aanpak van een noodsituatie, die een impact heeft op de mobiliteit van werknemers, vastgelegd moeten worden. En dit uiterlijk tegen 31 oktober 2018. Deze acties houden in dat het bedrijf vastlegt welke maatregelen het zal nemen om andere noodsituaties aan te pakken, zoals moeilijke weersomstandigheden of externe gebeurtenissen die de bereikbaarheid van het bedrijf met de wagen beperken of het aanbod van het openbaar vervoer vermindert. Het betreft maatregelen die de impact op de bedrijfsactiviteiten moeten beperken, zoals het stimuleren van de modal shift, het aanzetten tot carpooling of het organiseren van telewerk. Daarbovenop is het bedrijf verplicht om in een geval van dergelijke uitzonderlijke situatie(s) zo snel mogelijk te communiceren over zijn genomen maatregelen alsook over zijn multimodale bereikbaarheid (bron: wettekst).

Het gaat er dus om dat u als bedrijf voorbereid bent. Het is niet ondenkbaar dat één en/of meerdere van bovenvermelde situaties meerdere keren per jaar voorkomen. Door nu reeds een procedure op te stellen, kan u bedrijf bij dergelijke situatie(s) makkelijk, eenvoudig en snel communiceren, waarmee u het welzijn van uw werknemers enorm mee vooruit helpt.

Wat wordt er concreet van u verwacht?

Stel een procedure op die in werking treedt bij deze uitzonderlijke situaties die een impact hebben op de mobiliteit van uw werknemers. U maakt een document (dat u opneemt in uw draaiboek, beleidskader,…) waarin (minstens) staat:

  1. Over welke situatie(s) de procedure handelt of als reactie op welke wettelijke verplichting de procedure opgesteld is.
  2. Wie in uw bedrijf verantwoordelijk zal zijn voor het opstarten en uitvoeren van de procedure.
  3. Een lijst van maatregelen die toepasbaar zijn voor minstens één van de mogelijke situaties waar de procedure over handelt.
  4. Dat er een communicatiebericht wordt opgesteld aan al de werknemers waarin de situatie kort toegelicht wordt, de meest passende maatregelen worden voorgesteld en wie ze kunnen contacteren bij vragen.
  5. Dat eventuele veranderingen in de situatie, de toegepaste maatregelen of het einde van de situatie eveneens gecommuniceerd worden.

Over welke maatregelen gaat het?

Dit is afhankelijk van de situatie die voorhanden is en de meest passende maatregelen dienen geselecteerd te worden. Denk bijvoorbeeld aan carpoolen als maatregel voor een staking van het openbaar vervoer. Deze pas je niet toe bij noodweer, want dan wil je de werknemers ontmoedigen van de wagen te nemen door veiligheidsoverwegingen.

Enerzijds zijn er maatregelen die te maken hebben met een modal shift (alternatieve vervoerswijzen, carpoolen,  ter beschikking stellen van dienstfietsen en/of –wagens, uitzonderlijk aanbieden van bedrijfstransport,…). Betaalt u bijvoorbeeld uitzonderlijk wel een autoverplaatsing terug, terugbetaling van het openbaar vervoer, als u zelf  transport aanbiedt, welk bedrijf contacteert u hiervoor (laat misschien al eens een offerte maken), zijn uw werknemers verzekert?

Anderzijds kunnen de maatregelen die u voorstelt eerder te maken hebben met een alternatieve manier van werken of uitzonderingen op het beleid. Er kan bijvoorbeeld uitzonderlijk wel telewerk verricht worden of in een kantoor dichter bij huis, de vaste telewerkdag kan verplaatst worden, er mag (op het laatste moment) verlof ingediend worden, glijdende uren worden ingesteld/uitgebreid,…

Datum van de update: 28/09/2020