U bent hier

Beheer van het wagenpark van overheden in het kader van BVP

Enkel de gewestelijke en lokale (gemeenten, OCMW’s en intercommunales) overheden die onderhevig zijn aan de BVP verplichting, moeten bijkomende maatregelen opnemen in hun actieplan met betrekking tot het beheer en het gebruik van hun wagenpark. Concreet moet u:

  • om de drie jaar aan Leefmilieu Brussel het Actieplan sturen (tegen 31 januari 2022)
  • gedeeltelijk overschakelen op elektrische voertuigen of het voertuigenpark reduceren:

Vanaf 1 januari 2020 moeten de gewestelijke overheden bij de aankoop of leasing van nieuwe personenwagens én MPV’s, minstens 40% elektrische voertuigen inschakelen in hun vloot (per periode van 3 jaar), of 25% voor de lokale overheden. Deze percentages werden verhoogd vanaf 2020.

Elke personenwagen die de vloot minder telt (na 1 januari 2013) kan ook meegerekend worden als één elektrische wagen. Indien de vloot van MPV’s verkleind wordt, mag elke MPV die de vloot minder telt, gerekend worden als één elektrische MPV.

Deze elektrische voertuigen moeten bovendien gebruik maken van 100% groene elektriciteit. Afwijkingen zijn mogelijk mits duidelijke motivering.

Om u te ondersteunen bij deze taken worden u twee tools ter beschikking gesteld:

  • “Chassisnr” tool om de Ecoscores op te vragen van één of een hele reeks personwagens aan de hand van het chassisnummer
  • “Fleettool  om een analyse uit te voeren van het wagenpark aan de hand van chassinummers en gebruiksgegevens.

Het besluit van 15 mei 2014 betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer, voorziet nog bijkomende verplichtingen in verband met de aankoop of leasing van voertuigen, die van kracht zijn voor alle regionale en lokale overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (dus eveneens voor de overheden die geen BVP moeten opstellen). Het gaat om het respecteren van minimale milieuprestatie-eisen bij de aankoop of leasing van voertuigen d.m.v. een minimale Ecoscore en een verbod op diesel voor lichte voertuigen, minstens de geldende Euronorm voor zwaar vervoer en het opnemen van milieucriteria bij de gunningscriteria in elk bestek voor een overheidsopdracht. Meer info over het beheer van het wagenpark overheden

Rapportering Actieplan

Het actieplan m.b.t. een duurzaam wagenbeheer en de dienstverplaatsingen moet ingediend worden op 31 januari 2022 en om de 3 jaar geactualiseerd worden.

Dit plan moet volgende informatie bevatten:

  1. Een analyse van de samenstelling en het gebruik van het wagenpark (personenwagens en MPVs);
  2. Het vastleggen van doelstellingen inzake:
  • de verbetering van de milieuprestaties van de vloot (personenwagens en MPVs), uitgedrukt aan de hand van de gemiddelde Ecoscore;
  • de reductie van het aantal voertuigen (personenwagens en MPVs);
  • de opname van (elektrische) fietsen en/of elektrische voertuigen in de vloot;
  • de reductie van het aantal afgelegde voertuigkilometers voor dienstverplaatsingen;

   3. De maatregelen die genomen zullen worden om deze doelstellingen te bereiken en hun planning.

U moet hiervoor een formulier invullen dat per e-mail als Excel bestand moet verstuurd worden naar Leefmilieu Brussel op volgend e-mailadres.

U ontvangt hiervoor het formulier rechtstreeks van Leefmilieu Brussel, reeds vooraf ingevuld met de personenwagens en MPVs uit uw vloot, zoals dit door ons werd ontvangen via uw “jaarlijks rapport”, evenals een handleiding voor het invullen van het formulier.

Indien u momenteel geen enkele personenwagen of MPVs in uw vloot heeft en dit de komende 3 jaar ook niet van plan bent, kan u wel doelstellingen en maatregelen in het actieplan opnemen omtrent uw dienstverplaatsingen.

Datum van de update: 28/09/2020