U bent hier

Concrete acties

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft al heel wat maatregelen genomen om de alternatieven voor de auto te stimuleren: de verbetering van het aanbod van het openbaar vervoer, de ontwikkeling van fietsinfrastructuur, het ter beschikking stellen van deelfietsen “Villo”, de organisatie van sensibiliseringsacties zoals de autoloze zondag,… De gewestelijke mobiliteitsadministratie, Mobiel Brussel, staat in voor de uitvoering van het gros van de acties.

Zoals bepaald in de verschillende Brusselse plannen voert Leefmilieu Brussel, in samenwerking met de verschillende gewestelijke overheden, eveneens meerdere acties om de vervuiling door het wegverkeer te beperken, om alternatieven voor de auto te stimuleren en om de milieuprestaties van het wagenpark te verbeteren.

  • De opvolging van de Bedrijfsvervoerplannen (BVP). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is elk bedrijf dat meer dan 100 personen tewerkstelt op dezelfde vestigingsplaats wettelijk verplicht een BVP op te stellen. Het plan bevat een diagnostiek en maatregelen om de werknemers en de bezoekers aan te moedigen zich op een duurzame manier te verplaatsen. Sommige maatregelen zijn verplicht (voorzien van een conforme fietsenstalling, sensibiliseren, multimodaal toegangsplan
  • Promoten van de Ecoscore-tool die u toelaat de milieuprestaties van uw wagen te berekenen. Op www.ecoscore.be kunt u de milieuscore van alle automerken meten die momenteel op de Belgische markt zijn. Dit geeft u een idee over de globale ecologische prestatie van uw auto of de wagen die u wilt kopen. De lokale en gewestelijke overheden die een wagenpark beheren, zijn bovendien ook verplicht een minimale Ecoscore te respecteren bij de aankoop of leasing van nieuwe wagens.
  • Het BWLKE (Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing) heeft tot doel de broeikasgassen en luchtvervuiling te reduceren en het energieverbruik te beheersen. Een deel van het BWLKE heeft betrekking op het parkeren buiten de openbare weg. Deze verplichting wil het aantal beschikbare parkeerplaatsen binnen kantoorgebouwen verminderen, om werknemers te ontraden om de auto te nemen voor hun “woon-werk”-verplaatsingen.
  • Op punt zetten van uw vervuilingspiekenplan. In periodes van winterse pollutiepieken (SMOG) neemt het Gewest maatregelen ter beperking van het verkeer om de uitstoot van polluenten(zoals fijn stof en stikstofdioxide) te verminderen.
  • Promoten van het stappen en het trappen langs de Groene Wandeling . De Groene Wandeling is een wandel- en fietstraject van meer dan 60 km, langs tal van parken en beschermde natuurzones in het Gewest. Deze wandeling wordt aangevuld met de ontwikkeling van de wandel- en fietsinfrastructuur in het kader van het Groene netwerk. Meer in het algemeen, beantwoordt ook de ontwikkeling van de Brusselse groene ruimten (parken en tuinen) aan deze doelstelling.
Datum van de update: 28/09/2020