U bent hier

Welke zijn de oorzaken van luchtverontreiniging?

Menselijke activiteiten vormen de belangrijkste bron van luchtverontreiniging in grote agglomeraties. Het gaat om het functioneren van een stad, de bevolkingsdichtheid, de activiteiten die een stad ontwikkelt, het vervoer. De situatie is in ons gewest niet zo alarmerend als in andere Europese grootsteden. Toch is ze niet minder zorgwekkend.

Brussel heeft geen zware industrie op zijn grondgebied: de luchtuitstoot komt dus in de eerste plaats van verwarmingsinstallaties, autoverkeer en een aantal onduidelijke bronnen.
 

Bij de opstelling van het Lucht- en Klimaatplan (2202) werd een aantal vaststellingen gedaan.

  • Het transport draagt de grootste verantwoordelijkheid voor de vermindering van de luchtkwaliteit. Het ligt aan de basis van de uitstoot van 91% van koolstofmonoxide (CO), 89% van de koolwaterstoffen (HAP), 57% van de stikstofoxiden (NOx), 44% van de vluchtige organische stoffen (VOS) en 19% van koolstofdioxide (CO2). Sommige polluenten uitgestoten door het verkeer, liggen aan de basis van pieken in troposferisch ozon (NOx en VOS) en de versterking van het broeikaseffect .
  • De verwarming produceert de uitstoot van 70% van de CO2 en 84% van de SOx. Zij vormt dus de belangrijkste oorzaak van het broeikaseffect voor Brussel.
  • De verbrandingsinstallaties (vooral de verbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek) zijn vooral verantwoordelijk voor de uitstoot van dioxinen en zware metalen .
  • Het huishoudelijk verbruik ligt aan de basis van 28% van de uitstoot van oplosmiddelen, vooral door de keuze van producten in de handel: verven, lijmen, vernissen… Oplosmiddelen dragen bij tot de vorming van troposferisch ozon. Wat verwarming betreft, zijn de woningen goed voor 45% van de CO2-uitstoot. Het is moeilijk om het aandeel van de gezinnen te berekenen in het vervoer, maar het woon-werkverkeer vertegenwoordigt in elk geval een belangrijk aandeel daarin.
  • Omdat er weinig industrie is in het Gewest, draagt deze ook weinig bij tot de luchtverontreiniging. Slechts enkele sectoren zijn van belang omdat ze verontreinigende stoffen uitstoten die typisch zijn voor hun activiteiten. Drukkerijen en carrosseriebedrijven stoten bijvoorbeeld oplosmiddelen (VOS) uit. Bij slecht beheer, kunnen ze plaatselijk de luchtkwaliteit voor de omwonenden flink bederven. Voor deze installaties is een milieuvergunning nodig. Die legt de technische voorschriften vast die een uitbater moet naleven. Zo zorgt hij ervoor dat zijn activiteiten of installaties geen hinder vormen of gevaar opleveren voor de onmiddellijke buurt en dat ze het milieu niet vervuilen.

 

Datum van de update: 21/12/2020