U bent hier

Cartografie van black carbon

Modellering van black carbon en exploitatie van de verzamelde gegevens

Teneinde de gegevens die verzameld werden door de vrijwilligers zo goed mogelijk te benutten, werd een methodologie ontwikkeld om de black carbon concentraties, voor de meest pertinente en belangrijkste straten binnen het gewest, in kaart te brengen. Deze methodologie is gebaseerd op een luchtkwaliteitsmodel, gekoppeld aan een rekalibratie met behulp van mobiele metingen.

De modelering is gebaseerd op een eenvoudig ‘street canyon’ model, dat de volgende inputgegevens gebruikt om de black carbon concentratiewaarden te berekenen:

  • het aantal voertuigen per uur in elke straat alsook hun gemiddelde snelheid;
  • de windsnelheid en de windrichting ter hoogte van de daken, uur na uur;
  • de afmetingen van de straat, zijnde:
    • enerzijds de gemiddelde gebouwhoogte,
    • anderzijds de gemiddelde straatbreedte (afstand van de ene tot de andere voorgevel),
  • de achtergrondconcentraties van black carbon gemeten door het telemetrisch meetnet (5 meetposten).

De rekalibartie is gebaseerd op de uitgevoerde metingen van de deelnemers aan de meetcampagne en corrigeert op een statistische manier de ruwe modeldata. Deze methodologie laat toe om de onzekerheid gelinkt aan het model te verminderen en de gemodelleerde concentraties meer compatibel te maken met de geobserveerde concentraties.

Cartografie van black carbon voor het Brusselse gewest

Het in kaart brengen van de meest vervuilde verkeersassen was één van de doelstellingen van het ExpAIR project. Dankzij de black carbon concentratiekaart is het mogelijk om de gemiddelde concentraties van diverse straten binnen het gewest te vergelijken en evalueren. Ter herinnering, per straat betreft het de concentratiegemiddelden van het linkse en rechtse voetpad en dit over een lange periode. De concentratiekaart houdt bijgevolg geen rekening met de spatio-temporele variaties in het midden van de straat. Deze zijn onder andere afhankelijk van:

  • De manier waarop de lokale luchtverplaatsing gebeurt, gegeven de lay-out van de straat (kruispunten, markten, enz,…) en de fijne details van de inrichting (bushokjes, bomen, enz,…)
  • De precieze verkeersflux en meer bepaald van de verkeersopstopping. Concreet, als inputgegeven voor het model wordt het aantal voertuigen per uur gebruikt en niet de precieze verkeersflux, daar deze niet gekend is. De accumulatie-effecten van de polluenten, gelinkt aan het vertragen, stoppen en optrekken van voertuigen bijvoorbeeld aan verkeerslichten en in files werden eveneens niet in rekening gebracht.

De resultaten voorgesteld in Figuren 5, 6 en 7 zijn concentratiegemiddelden over de periode 2014-2016 en geven inzicht in de huidige luchtkwaliteit. Ter herinnering, hiervoor werden blootstellingsgegevens van de drie jaar durende meetcampagne gebruikt.

Als we de waarde van 1 µg/m³ als referentie nemen, overeenstemmende met de black carbon achtergrondconcentratie of het gemiddelde polluentniveau in woningen, valt het op dat voor 73% van het Brussels wegennet de gemiddelde black carbon concentraties tijdens spitsuren 2-5 keer hoger liggen dan de referentiewaarde. Voor 4% van de wegen, wordt een waarde gemeten die 5 keer hoger ligt dan de referentiewaarde.

Onderstaande vindt men een detailweergave van de dagelijkse black carbon concentraties tijdens de spits- en daluren voor het ganse Brusselse wegennet:

Percentage van het aantal wegen die opgenomen zijn in de cartografie

Figuur: Black carbon concentraties voor de belangrijkste straten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de ochtend- en avondspits van 2014 tot 2016

Figuur: Black carbon concentraties in de balngrijkste straten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende de dag tijdens de daluren van 2014 tot 2016

Datum van de update: 21/12/2020