U bent hier

De uitstoot van broeikasgassen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het gebruik van fossiele energiebronnen bestemd om aan onze energiebehoeften te voldoen (industriële productie, transport, verwarming van gebouwen, huishoudapparaten…)  brengt de uitstoot van broeikasgassen (BGK) in de atmosfeer met zich mee, wat bijdraagt tot klimatologische storingen. Deze emissies zijn sinds de helft van de 19e eeuw (industriële revolutie) sterk toegenomen. 

 

 

 

Wat zijn de voornaamste broeikasgassen die uitgestoten worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?

  • CO2, of kooldioxide: veruit het voornaamste broeikasgas dat wordt uitgestoten op het grondgebied van het Gewest ; verantwoordelijk voor 90% van de totale broeikasgasuitstoot in 2017. Het wordt uitgestoten tijdens verbrandingsprocessen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de voornaamste bronnen van CO2-uitstoot de verwarming van gebouwen (60% van rechtstreekse uitstoot van CO2), en het transport (30% van de rechtstreekse uitstoot van CO2). Het aandeel van de industriële activiteiten is heel beperkt en hoofdzakelijk toe te schrijven aan de energiesector (verbranding van huishoudafval met productie van elektriciteit).
  • CH4, of methaan : vertegenwoordigt 1% van de uitgestoten broeikasgassen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  De globale verwarmingscapaciteit is hoog (25x hoger dan die van CO2). De CH4-uitstoot is voornamelijk afkomstig van het verlies in het aardgasdistributienetwerk (vluchtige emissies, 78% in 2017) en van de verwarming van gebouwen (18%). Dankzij de vernieuwing van de pijpen werden de vluchtige emissies met 70% verminderd ten opzichte van 1990.
  • N2O, of stikstofprotoxide : vertegenwoordigt minder dan 1% van de BKG uitgestoten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zijn globale verwarminscapaciteit is heel hoog  (298 x hoger dan deze van CO2). De N2O–uitstoot is vooreerst afkomstig uit het gebruik ervan als product, met name als verdovingsmiddel (30% in 2017), in het wegtransport (28%) en in de verwarming van gebouwen (6%).
  • Fluorgassen : vooral gebruikt in de koelsector, voor de productie van synthetische schuimen of in de halfgeleiderindustrie (SF6). Hun bijdrage van 8% in 2017 tot de uitstoot van broeikasgassen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is in constante toename sinds 1990.  Hun globale opwarmende kracht is in sommige gevallen extreem hoog (bijv. 22 800 voor SF6).

Evolutie van de uitstoot van broeikasgassen sinds 1990

De totale broeikasgasemissies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2017 zijn lager dan 13% ten opzichte van 1990, en dan 18% ten opzichte van 2005. De voornaamste uitstootbronnen zijn de gebouwen (verwarming) en het transport (voornamelijk het wegtransport).

De emissies in de gebouwen vertonen sinds het midden van de jaren ’90 een algemene neerwaartse trend. De variaties tussen de jaren zijn vrij duidelijk, vooral in de afgelopen jaren. De uitstoot van transport is stabiel. De toename van fluorgasemissies is met name gelinkt met de geleidelijke vervanging, in de koelinstallaties, van de (H)CFK (vernietigers van de ozonlaag) door HFK.

Projecties van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030/2050

Projectiemodellen van de broeikasgasemissies werden ontwikkeld voor verschillende bedrijfstakken om de verwachte evolutie van de uitstoot te evalueren op basis van verschillende scenario’s, en op verschillende tijdshorizons.

Op basis van de momenteel beschikbare informatie zou het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het gewestelijk emissieplafond (burden sharing) tegen 2020 moeten respecteren. Het behalen van  de doelstelling voor 2030 zal echter pas behaald zijn mits extra beleid en maatregelen ten opzichte van wat op dit moment al in werking gesteld (of beslist) is (WAM-scenario = met extra maatregelen), en des te meer omdat rekening moet gehouden worden met de klimaatproblematiek. De tendens tegen 2030 zal nog versterkt moeten worden om de andere doelstelling, vastgelegd op Europees niveau tegen 2050, te behalen.

Rechtstreekse uitsoot van broeikasgassen

 

Datum van de update: 18/04/2019