U bent hier

De broeikasgasemissies in Brussel

Sinds de industriële revolutie (1750) komen bij de verbranding van de fossiele energiebronnen die nodig zijn om aan onze toenemende energiebehoefte te voldoen, bepaalde hoeveelheden broeikasgassen vrij in de atmosfeer.

Welke broeikasgassen worden uitgestoten in Brussel?

  • CO2, of koolstofdioxide: is veruit het belangrijkste broeikasgas dat wordt uitgestoten op het grondgebied van het Gewest, verantwoordelijk voor 94% van de totale broeikasgasuitstoot in 2006. Het wordt uitgestoten tijdens verbrandingsprocessen waarvoor fossiele brandstoffen worden gebruikt. De belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de verwarming van gebouwen, goed voor 2/3 van de directe CO2–uitstoot (68%), en het transport, goed voor 19% van de CO2-uitstoot.

    Het aandeel van de industrie is beperkt en hoofdzakelijk toe te schrijven aan de verbrandingsoven voor huishoudelijk afval in Neder-Over-Heembeek en de waterzuiveringsstations (6%).
  • N2O, of stikstofprotoxide: vertegenwoordigt 3% van de broeikasgasuitstoot en is vooral toe te schrijven aan het energieverbruik in de woningen en de tertiaire sector (47%), het transport (19%) en het gebruik van N2O voor anesthesie (20%).
  • Fluorgassen: vooral gebruikt in de koelsector en voor de productie van synthetische schuimen. Ze hebben een zeer beperkt aandeel in de broeikasgassen (3% in 2005), dat evenwel gradueel lijkt toe te nemen sinds 1995.
  • Methaan: verantwoordelijk voor 1% van de broeikasgassen die worden uitgestoten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is hoofdzakelijk afkomstig van de aardgasdistributie (79%), het energieverbruik van de woningen en de tertiaire sector (16%) en het transport (5%). De methaanemissies gaan in dalende lijn naarmate de aardgasdistributieleidingen worden vernieuwd.

Evolutie per sector van de directe broeikasgasuitstoot in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tussen 1990 en 2007 en correlatie met het klimaat (in kton CO2-equivalent)

Evolution par secteur des émissions directes de GES en Région de Bruxelles-Capitale entre 1990 et 2007 et corrélation avec le climat (en ktonnes d’équivalents CO2)

Evolutie tegen 2020

De broeikasgasuitstoot werd geraamd tot in 2020, rekening houdend met het beleid en de maatregelen die al werden uitgevoerd of gepland, en rekening houdend met de verschillende klimaatscenario’s.

Evolutie van de broeikasgasuitstoot in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1990-2007) en voorspellingen tot 2020.

   Evolution des émissions de gaz à effet de serre en Région de Bruxelles-Capitale (1990-2007) et projections jusqu’en 2020.

Bij ongewijzigd beleid en gelet op de einddatum van de eerste Kyoto-verbintenisperiode die niet meer zo ver af is, zal de naleving van de verbintenissen door het Gewest afhangen van het klimaat tijdens de 5 jaren in kwestie (van 2008 tot 2012).

Uit de modelleringen blijkt in elk geval duidelijk dat als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn aandeel wil nakomen van de doelstellingen die België moet halen in het kader van het “klimaat/energiepakket”, belangrijke bijkomende maatregelen nodig zijn, bovenop degene die reeds werden uitgevoerd of gepland.

 

Datum van de update: 14/09/2018