U bent hier

Operatie Re-creatie

Gids voor de verbetering van speelplaatsen in het Brussels Gewest

De speelplaats – de plek waar je speelt, leert, ontdekt, ontmoet, herbront, jezelf uitdrukt en afreageert – maakt integraal deel uit van het schoolleven van zowel leerlingen als leerkrachten. De manier waarop die speelplaats is ingericht, heeft dan ook rechtstreeks gevolgen voor het welzijn van de leerlingen.

Toch zijn de speelplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vandaag de dag nog vaak gebetonneerde vlaktes met weinig variatie. Deze door muren omsloten binnenterreinen werken sociale frustratie engeluidshinder in de hand. Daarbij komt dat deze verharde vlaktes snikheet worden tijdens hittegolven. Kortom, speelplaatsen zijn maar weinig bevorderlijk voor de ontplooiing van kinderen en dragen in de stad bij tot een Nature Deficit Disorder (gevolgen van te weinig contact met de natuur).

Om scholen en inrichtende machten te helpen nadenken over herinrichtingsplannen van hun speelplaats, hebben Leefmilieu Brussel en de Dienst Scholen van perspective.brussels, in samenwerking met de tijdelijke vereniging AAC-OMGEVING, een Gids opgesteld voor de verbetering van speelplaatsen in het Brussels Gewest: De speelplaats herdacht.

Dit didactisch hulpmiddel stelt acties voor die kunnen beantwoorden aan verschillende doelstellingen van de school, afhankelijk van haar mogelijkheden, indeling en nagestreefde ambities: een speelplaats die ludiek en gezellig, natuurlijk, aangenaam en prikkelend, ecologisch beheerd of zelfs voor de wijk toegankelijk is.

Download de gratis gids:

U kunt ook een gedrukte versie bestellen per e-mail op info@leefmilieu.brussels.

Projectoproep voor de vergroening van schoolplaatsen in het Brussels Gewest

Hebben jullie een betonnen speelplaats die een echte oven wordt bij volle zon?

Is ze geasfalteerd en ondoordringbaar en dus vol met plassen als het regent?

Jullie leerlingen hebben niet de kans om in contact te komen met de natuur en jullie willen hen graag een kwaliteitsvolle ruimte geven om te spelen en hun batterijen op te laden en tegelijk een natuurlijke, verkoelende plek naar de buurt brengen?

25 procent van de scholen in het Brussels Gewest bevindt zich in gebieden met een gebrek aan groene ruimten. Misschien zijn jullie wel een van deze scholen of zitten jullie in een gebied dat bijdraagt aan het stedelijk hitte-eilandeffect.

Zorg voor een ommekeer in deze realiteit en transformeer jullie speelplaats zodat ze bijdraagt aan de klimaattransitie. Dit kan dankzij Operatie Re-creatie, de de projectoproep voor de vergroening van schoolplaatsen in het Brussels gewest.

De interesseformulieren moeten ingediend worden voor 15 juli 2021.

Ambitie van de oproep

De doelstelling van de operatie Re-creatie, gecoördineerd door Leefmilieu Brussel in partnerschap met perspective.brussels, is om recreatieve, groene ruimten te creëren die beter ingedeeld zijn en daardoor aangenamer zijn om er tijdens en na school tijd te spenderen.

Wat het klimaat betreft, verbetert de vergroening van de speelplaatsen de bodemdoorlaatbaarheid en het waterbeheer. De koelte-eilanden die zo worden gecreëerd verhogen de veerkracht van Brussel tegenover de klimaatverandering en zullen tijdens hittegolven voor verkoelingen zorgen voor zowel de leerlingen als de buurtbewoners. De groene speelplaatsen versterken geleidelijk de biodiversiteit en het groene netwerk van het Gewest, dankzij de inrichting van semi-natuurlijke habitats voor insecten en vogels. Ze beperken eveneens de geluidsverspreiding, een belangrijke troef voor de gezelligheid.

Aan groene speelplaatsen zijn ook andere voordelen gekoppeld, zoals het welzijn van de gebruikers, leermogelijkheden door contact met de natuur, de ontwikkeling van speel- en ontspanningsruimten van goede kwaliteit, en tot slot de openstelling voor activiteiten buiten de schooluren die toegankelijk zijn voor de inwoners van de wijk.

De aanwezige natuur vormt zo een klimatologische oplossing en een leerondersteuning (waterbeheer, ontdekking van de voedselproductie (moestuin, boomgaard, eetbaar plein)); het plein bevordert de valorisatie van de hulpbronnen (compost, recuperatie, ...), een betere geluidsomgeving, verbetering van de bodemkwaliteit, enz.


Selectie

Deze oproep richt zich tot scholen van tot de officieel erkende onderwijsnetten, van het kleuter-, lager- en/of secundair onderwijs, van alle types onderwijs en van alle taalregimes, die gelegen zijn in gebieden met een tekort aan groene ruimten, prioritaire groene zone van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling en/of in gebieden die bijdragen aan de stedelijke hitte-eilanden. Van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De selectie van de scholen gebeurt volgens een procedure in drie stappen:

 • Indiening van een blijk van interesse bij een adviescomité
  Scholen en hun inrichtende macht worden verzocht een interesseformulier in te dienen waarin zij hun situatie beschrijven. Het aantal aanvragen zijn beperkt tot 5 scholen per inrichtende macht. Een twintigtal scholen worden geselecteerd door een adviescomité op basis van prioriteitscriteria en de motivering (analyse van de situatie en de behoeften, mate van ambitie, identificatie van de middelen voor het project, openstelling van het speelplaats), voorgesteld in de modaliteiten beschikbaar onderaan de pagina.
 • Voorbegeleiding bij het co-ontwerp van de nieuwe speelplaatsen
  De scholen worden begeleid om hun speelplaats op participatieve wijze mede te ontwerpen en tot een begroot inrichtingsplan te komen.
 • Indiening van het kandidatuurdossier
  Na ontvangst van alle begrote kandidatuurdossiers met het voorontwerp met meetstaat en de gedetailleerde begroting, zal Leefmilieu Brussel de definitieve selectie maken en deze ter goedkeuring voorleggen aan de regering.

Begeleiding

In aanvulling op deze voorafgaande begeleiding, zullen de winnaars van de oproep gedurende het hele project verschillende soorten ondersteuning ontvangen:

 • Een analyse van de bodemkwaliteit van de betreffende grond;
 • Hulp bij de bestelling, opvolging en oplevering van de werkzaamheden;
 • Financiële steun voor de uitvoering van de werkzaamheden van maximum 300 000 euro;
 • Begeleiding om te werken rond milieuthema’s met de leerlingen en het gebruik van de speelplaats en de natuur in het pedagogisch kader;
 • Een onderhoudsplan voor de nieuwe speelplaats;
 • Een begeleiding voor de openstelling van de speelplaats voor buitenschools activiteiten en partners.

De verschillende begeleidingsfasen worden voorgesteld in de modaliteiten beschikbaar onderaan de pagina.

Planning

 • 4 mei 2021: lancering van de oproep
 • Van mei tot juni 2021: informatiesessies (georganiseerd via de onderwijskoepels)
 • 15 juli 2021 middernacht: uiterste datum voor het indienen van de blijken van belangstelling
 • 8 september 2021: voorselectie van scholen door het adviescomité
 • 20 september 2021: startvergadering (inrichtende machten en directies)
 • Tussen september en november: onderzoek van de bodemkwaliteit

Scholen van groep 1

Scholen van groep 2

 • Van september tot december 2021: begeleiding bij het co-ontwerp van de inrichtingsprojecten
 • Van januari tot februari 2022: voorstellen van voorontwerpen, uitwisseling tussen de scholen en partners van Leefmilieu Brussel
 • Van januari tot april 2022: begeleiding bij het co-ontwerp van de inrichtingsprojecten
 • Van mei tot juni 2022: voorstellen van voorontwerpen, uitwisseling tussen de scholen en partners van Leefmilieu Brussel
 • juli-augustus 2022: definitieve selectie van de projecten en behandeling van de subsidies
 • Lancering van de werkzaamheden door de inrichtende macht en toezicht door de partners van Leefmilieu Brussel
 • Tussen eind 2023 en medio 2024: Oplevering van de speelplaatsen

Hoe deelnemen?

Het interesseformulier moet vóór 15 juli 2021 middernacht worden opgestuurd naar het volgende e-mailadres: school@leefmilieu.brussels.

Download het formulier en de voorwaarden van de oproep hieronder.

Meer info

Hebt u een vraag? Neem contact met ons op via school@leefmilieu.brussels

Datum van de update: 07/07/2021