U bent hier

Bedreigd of bedreigend?

Van de 793 hogere plantensoorten die tussen 2003 en 2005 geïnventariseerd werden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden er 230 beschouwd als zeldzaam, in verval, kwetsbaar, bedreigd of aan het uitsterven. Dat heeft uiteenlopende redenen:

 

 

 

 

 

  • sommige ervan behoren tot specifieke gebieden die van nature aan het veranderen zijn (geleidelijke bosaanplant) of tot zeldzame en geïsoleerde gebieden (bijvoorbeeld kalkbodem);
  • het Brusselse platteland en braakland wordt zeldzamer onder druk van de verstedelijking;
  • draineringen en droogleggingen beperken de vochtige zones;
  • meststoffen, pesticiden en het selecteren van granen in de landbouw doen veldbloemen verdwijnen;
  • sommige soorten bevinden zich in geografisch geïsoleerde zones waar genetische uitwisseling problematisch wordt;
  • de eutrofiëring van het water tast de waterplanten aan;
  • het plukken verarmt de genetische diversiteit van bepaalde soorten;
  • invasieve exotische planten verdringen inheemse soorten;
  • de klimaatveranderingen (periodes van zware vrieskou, opwarming…) en de vervuiling veranderen de levensomstandigheden van de ecosystemen;

Bescherming wordt verwacht

Behalve voor de Natura 2000-zones en de natuurreservaten genieten de Brusselse planten geen specifieke bescherming, behalve dan via de zeer algemene wet van 16 februari 1976 over de bescherming van wilde plantensoorten.
Een Natuurordonnantie is momenteel in voorbereiding. Die zou een preciezer reglementair kader moeten bieden om te helpen bij het behoud en de ontwikkeling van de plantaardige rijkdommen van het Gewest.

Een goede raad

Pluk geen wilde bloemen in bossen, in velden, bij moerassen of op paden, zelfs als u denkt dat de soort niet bedreigd is (zoals bijvoorbeeld narcissen). Want zonder dat u het goed en wel beseft, verarmt u de genetische diversiteit van een soort. En vergeet ook niet dat de bloem het seksueel orgaan is van bloeiende planten. Het plukken hindert dus de voortplantingscyclus.

Een bedreiging

Sommige exotische planten zoals de reuzenberenklauw, de Japanse duizendknoop, de vogelkers… vormen momenteel een reëel probleem voor de lokale flora, en verstoren het ecologische evenwicht. Ze passen zich perfect aan in functie van de lokale omstandigheden, groeien snel en hebben ook geen echte natuurlijke vijanden. Bijgevolg ontpoppen ze zich algauw tot bijzonder woekerende soorten. Ze bezetten niet enkel het nieuwe gebied, ze palmen het in en vervangen geleidelijk de lokale soorten waardoor ook de ecosystemen veranderen.
Hier en daar wordt hun opgang in bedwang gehouden om te vermijden dat het lokale plantenpatrimonium vernietigd wordt. Maar die strijd is genadeloos, vaak ongelijk en moeilijk om over het volledige Brusselse grondgebied te voeren.

Datum van de update: 23/08/2018
Documenten: 

Om een papieren versie te bestellen: 02 775 75 75 of neem contact op met de dienst Info-Leefmilieu via e-mail