U bent hier

Habitats

Habitat : een habitat kan worden beschouwd als de plaats waar een bepaald organisme, of een bepaalde groep organismen, leeft. Een habitat zelf is onderverdeeld in verschillende geografische eenheden die ook wel biotopen worden genoemd.

Er zijn tien habitattypes van communautair belang (Habitatrichtlijn; Bijlage I) aanwezig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met elk een Europees codenummer. Twee van deze tien habitattypes worden omwille van hun zeldzaamheid als prioritair* beschouwd.

  • 3150 Van nature eutrofe meren
  • 4030 Droge Europese heide
  • 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland
  • 6510 Laaggelegen schraal hooiland
  • 7220* Kalktufbronnen met tufsteenformatie
  • 9120 Atlantisch zuurminnend beukenbos
  • 9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum
  • 9160 Eiken-haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli
  • 9190 Oude zuurminnende eikenbossen
  • 91E0* Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior

Van nature eutrofe vijvers en meren

Beschrijving : Dit habitattype komt voor in ondiepe, stilstaande tot zeer zwak stromende, wateren zoals meren, plassen en vijvers. Het water is van nature rijk aan voedingsstoffen door chemische uitwisseling met de voedselrijke bodem.

 

Van nature eutrofe vijvers en meren

Code

Oppervlakte

Verspreiding

Foto

3150

20 hectares

Dit habitattype komt voor in het Zoniënwoud, de Woluwevallei en de vallei van de Molenbeek.

 
 Dit habitattype komt voor in alle rivier- en beekvalleien binnen de Natura 2000 gebieden, en dit op plaatsen met een aangepast maaibeheer.Ongeveer 20 ha

Dit habitattype is lokaal aanwezig langs de randen van het gewest. Het is gebonden aan meer traditionele en kleinschalige landbouwpraktijk en, ecologisch beheerde bermen.Zeer plaatselijk, fragmenten van dit type zijn nog aanwezig in het Laarbeekbos, het Dielegembos, het Poelbos en ter hoogte van de Massarttuin.Zuurminnende Beukenbossen

Zuurminnende Beukenbossen

9120

Ongeveer 1250 ha

Dit is het meest voorkomende habitattype in de Natura 2000 gebieden. Het Zoniënwoud is de plaats bij uitstek voor dit bostype.
 

Atlantische Beukenbossen

Dit habitattype is karakteristiek voor de Brusselse bossen, op neutrale of bijna neutrale bodem met zachte humus (mull), en met een sterke vertegenwoordiging van soorten behorende tot de groepen van Bosanemoon (Anemone nemorosa), Gele dovenetel (Lamium galeobdolon), Lievevrouwebedstro (Galium odoratum) en Eenbloemig parelgras (Melica uniflora).


Atlantische Beukenbossen

 

9130

195 ha

 

 

 


 Ongeveer 260 ha

Verspreid over de drie SBZ’s, het Terkamerenbos bestaat grotendeels uit dit habitattype.

 

 

 


 

 

Datum van de update: 27/07/2021

Contact: 

Om een papieren versie te bestellen:

02 775 75 75 of neem contact op met de dienst Info-Leefmilieu via e-mail.