U bent hier

SBZ III

marais_ganshoren.jpg

De vijf deelgebieden van SBZ III omvatten een geheel van kalkrijke bossen met opmerkelijke voorjaarsflora (Poelbos, Laarbeekbos en Dielegembos) en een uitgestrekte moeraszone (het Moeras van Jette-Ganshoren), verbonden via een open groengebied (Koning Boudewijnpark). Het geheel vormt een belangrijk foerageer- en leefgebied voor 12 geobserveerde vleermuissoorten.

  • 3150 Van nature eutrofe meren
  • 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland
  • 6510 Laaggelegen schraal hooiland
  • 7220* Kalktufbronnen met tufsteenformatie
  • 9120 Atlantische Zuurminnende beukenbossen
  • 9160 Eiken-haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli
  • 91E0* Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior
Datum van de update: 17/06/2016
Contact: 

Om een papieren versie te bestellen:

02 775 75 75 of neem contact op met de dienst Info-Leefmilieu via e-mail.