U bent hier

SBZ I

SBZ I is het grootste van de drie en wordt onderverdeeld in 28 Natura 2000-deelgebieden. Deze Speciale Beschermingszone omvat het Zoniënwoud en zijn aangrenzende beboste domeinen en randzones, zoals bvb. het Vorserijplateau. De combinatie met de vijverrijke Woluwevallei maakt van dit gebied een biologisch bijzonder interessante omgeving. Het gaat grotendeels om openbare groengebieden.

 

De aanduiding als Natura 2000-gebied biedt bijzondere bescherming aan bepaalde habitats (voornamelijk beukenbossen) en aan een aantal soorten zoals het Vliegend hert (Drie-Lindentaluds), de Bittervoorn (Vijvers van Verdronken Kinderen, Rood Klooster, Bosvoorde, Tournay-Solvaypark en Woluwepark) en verschillende vleermuissoorten.


2071 ha

Ukkel, Stad Brussel, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe.


 • 3150 Van nature eutrofe meren
 • 4030 Droge Europese heide
 • 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland
 • 6510 Laaggelegen schraal hooiland
 • 7220* Kalktufbronnen met tufsteenformatie
 • 9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen
 • 9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum
 • 9160 Eiken-haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli
 • 9190 Oude zuurminnende eikenbossen
 • 91E0* Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior


 • 1014 - Vertigo angustior – Nauwe korfslak
 • 1083 - Lucanus cervus – Vliegend hert
 • 1134 - Rhodeus sericeus amarus – Bittervoorn
 • 1318 - Myotis dasycneme – Meervleermuis
 • 1321 - Myotis emarginatus – Ingekorven vleermuis
 • 1323 - Myotis bechsteinii – Bechsteins vleermuis
 • 1304 - Rhinolophus ferrumequinum – Grote hoefijzerneus
 • 1166 - Triturus cristatus - Kamsalamander
Datum van de update: 28/09/2020

Contact: 

Om een papieren versie te bestellen:

02 775 75 75 of neem contact op met de dienst Info-Leefmilieu via e-mail.