U bent hier

Vergelijking van de normen

Een van de strengste normen ter wereld

De Brusselse norm van 6 V/m is een van de strengste ter wereld. Deze norm is 50 keer strenger dan de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij houdt rekening met het voorzorgsprincipe, dat stelt dat men bijzonder voorzichtig moet zijn zolang geen wetenschappelijk bewijs is geleverd van de onschadelijkheid van deze straling voor de gezondheid. Vandaag spreken de studies hierover elkaar nog tegen, hoewel de meeste geruststellende resultaten afleveren. De norm houdt rekening met deze onzekerheid en is bedoeld om de meest kwetsbare personen, zoals kinderen en zwangere vrouwen, te beschermen.

In Wallonië en in Vlaanderen

De Waalse en Vlaamse normen zijn vergelijkbaar, hoewel ze niet noodzakelijk betrekking hebben op dezelfde antennes. Beide normen zijn minder streng dan de Brusselse norm van 6 V/m voor de blootstelling aan alle antennes bij elkaar genomen.
In Wallonië legt de norm een drempel vast van 3 V/m, per antenne, en niet voor alle antennes samen op een bepaalde plek. Hij is van toepassing op alle “verblijfplaatsen” (woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen, sportzalen, …), maar sluit garages, balkons en terrassen, en meer in het algemeen alle buitenruimten, uit (wegen, voetpaden, …).

In Vlaanderen legt een besluit het maximale elektrische veld vast op 20,6 V/m, wat hetzelfde niveau is als de oude federale norm. Elke zendantenne kan bijdragen aan dit algemene veld ten belope van 3 V/m. Net als de Waalse norm is deze norm van toepassing op de woon- en werkplaatsen en de speelterreinen van scholen.

Elders in Europa

Ziehier de blootstellingsnorm in andere Europese landen of steden, voor hetzelfde type van antennes en bij dezelfde frequentie van 900 MHz.

Blootstellingsnormen  
In Brussel 6 V/m
In Zwitserland 4 V/m
In Italië 20 V/m
In Parijs 41,25 V/m

In Parijs sluit de norm aan bij de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Omdat de Parijzenaren blijk gaven van ongerustheid, stelt de stad echter een ambitieuzer doel voorop, met een “handvest van goede praktijken” dat werd ondertekend door de operatoren van de mobiele telefonie: het gemiddelde blootstellingsniveau van de Parijzenaren over een tijdspanne van 24 uur wordt beperkt tot 5 V/m voor 2G, 3G en 4G antennes bij elkaar geteld, in afgesloten leefruimten.

Zoals u ziet, blijft Brussel dus niet achter wat voorzichtigheid betreft!

Datum van de update: 13/07/2021