U bent hier

Naleving van de norm

Hoe kunnen we erop toezien dat de norm wordt nageleefd?

Aan de hand van een voorafgaande simulatie

Alvorens een milieuvergunning toe te kennen, gebruikt Leefmilieu Brussel een zeer krachtige simulatiesoftware die alle Brusselse gebouwen weergeeft in 3D. Door de antennes op de voorziene plaatsen te projecteren en hun parameters te configureren, kan de straling worden gesimuleerd en kan worden nagegaan of de norm van 6 V/m (3,45 V/m per operator) wordt nageleefd op alle voor het publiek toegankelijke plekken. Indien dit niet het geval is, wordt de vergunning niet afgeleverd en kan de operator zijn antenne niet als dusdanig exploiteren.

Indien er na de oorspronkelijke simulatie nieuwe woningen of openbare ruimten zijn bijgebouwd of indien een fout wordt gemeld, wordt er een nieuwe simulatie uitgevoerd. Bij overschrijding van de norm moet de operator zijn antenne opnieuw in overeenstemming brengen met de norm door het vermogen van zijn antenne te verminderen of andere parameters te wijzigen (richting van de straling, helling van de antenne,...).

Indien een operator een locatie wil wijzigen, moet hij dit uiteraard vooraf aan onze diensten melden en moet hij vooraf een nieuwe milieuvergunning verkrijgen.

Aan de hand van gerichte controlemetingen

De Inspectie van Leefmilieu Brussel gaat op het terrein ook in specifieke gevallen na of de norm wel wordt nageleefd. Onze ambtenaren komen metingen uitvoeren bij u thuis of op uw werkplaats, op schriftelijke aanvraag.
Vul hiervoor het klachtenformulier in (.pdf)

Zij voeren ook op eigen initiatief controles uit op bepaalde plekken, met een bijzondere aandacht voor scholen, kinderdagverblijven en ziekenhuizen.

Aan de hand van regelmatige verificaties

De operatoren van mobiele telefonie moeten, op vraag van Leefmilieu Brussel, minimum 4 keer per jaar de informatie over hun netwerkconfiguratie en over het vermogen van hun antennes doorgeven. Wij kunnen dan nagaan of het vermogen van de antennes sinds de toekenning van de vergunning niet is toegenomen.

Aan de hand van sancties in het geval van overtredingen

De ordonnantie voorziet administratieve boetes (tussen 625 en 62.500 euro) of geldboetes (tussen 600 en 90.000 euro), en een gevangenisstraf (van 8 dagen tot 2 jaar) voor exploitanten van antennes die zich niet aan de wet houden.

Datum van de update: 13/07/2021