U bent hier

Het Comité van experten

De Ordonnantie van 01/03/2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen voorziet de oprichting van een Comité van experten op het vlak van niet-ioniserende stralingen.

Het Comité is belast met de evaluatie van de uitvoering van de voornoemde ordonnantie en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, met name op het vlak van de evolutie van de technologie en de wetenschappelijke kennis, de economische eisen en de volksgezondheidseisen.

Samenstelling en werking

De samenstelling en de werking van het Comité worden bepaald door het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19/03/2015 tot regeling van de samenstelling en de werking van het Comité van experten op het vlak van niet-ioniserende stralingen. Leefmilieu Brussel verzorgt zijn secretariaat.

Dit Comité werd in de loop van 2015 opgericht en vergaderde voor het eerst in september van dat jaar.

Volgens de bepalingen van het besluit bestaat het Comité uit 9 leden:

  • 3 leden die beschikken over een wetenschappelijke expertise op het vlak van het effect van niet-ioniserende stralingen op de gezondheid en/of het leefmilieu;
  • 2 leden die beschikken over wetenschappelijke expertise op het vlak van de eigenschappen van niet-ioniserende stralingen;
  • 2 leden die beschikken over wetenschappelijke expertise op het vlak van de micro- en macro- economische en sociale behoeften inzake mobiele telecommunicatie;
  • 2 leden die beschikken over wetenschappelijke expertise op het vlak van draadloze communicatietechnologieën en in het bijzonder de technische aspecten van hun werking.

De leden worden aangesteld door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en beschikken over een hernieuwbaar mandaat van 3 jaar. Het besluit bepaalt dat de leden tijdens de volledige duur van hun mandaat geen enkel politiek mandaat en geen enkele functie of activiteit mogen uitoefenen, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een ministerieel kabinet, ten dienste van een onderneming waar installaties worden uitgebaat die niet-ioniserende stralingen kunnen opwekken of doorzenden, ten dienste van een drukkingsgroep actief in het domein van niet-ioniserende stralingen of ten dienste van ondernemingen voor de vervaardiging of commercialisering van materiaal bestemd om niet-ioniserende stralingen te verzwakken of te produceren.

Bovendien ondertekenen de leden van het Comité een verklaring op erewoord waarin ze al hun eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse banden aangeven met de exploitanten van installaties die niet-ioniserende stralingen kunnen opwekken of doorzenden.

Momenteel bestaat het Comité uit de volgende experten:

Experten Gezondheid/Leefmilieu   Gender  Taal

Brahim SELMAOUI

INERIS - Divisie Chronische Risico's
Experimentele eenheid toxicologie
M FR

Yves LE DRÉAN

Université RENNES 1 - Institut de Recherche sur la Santé, l’Environnement et le Travail – IRSET M FR

Isabelle LAGROYE

IMS - Bordeaux Laboratoire de Bioélectromagnétisme EPHE V FR
Experts Physiques des ondes      

Yves ROLAIN

VUB - Fundamental Electricity and Instrumentation M NL

Véronique BEAUVOIS

ULG - Département Electricité, Electronique, Informatique (E.E.I.)
Applied & Computational Electromagnetics (ACE)
V FR
Experts Socioéconomiques      

Geoffrey AERTS

VUB - Tech Transfer office and Solvay Business School, department of Business Technology and Operations (BUTO) M NL

Walter HECQ

ULB - Centre for Economic and Social Studies on the Environment (CEESE) M FR
Experts Technologies      

David ERZEEL

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) M NL

Sofie POLLIN

KUL - Faculty of Engineering Science/ESAT V NL

Verslagen

Leefmilieu Brussel bezorgt het Comité elk jaar een verslag over de uitvoering van de Ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen.

De Directie Stedenbouw legt het Comité ook een verslag voor over de stedenbouwkundige aspecten van deze uitvoering.

Na afloop van zijn werkzaamheden legt het Comité een jaarverslag voor aan de Regering, dat vervolgens aan het Parlement wordt meegedeeld.

Het Comité bereikt bij consensus overeenstemming over dit verslag; zo niet geeft het verslag de standpunten van de verschillende leden weer. Bij het opstellen van het verslag en in zijn taken kan het Comité met name de exploitanten van installaties die niet-ioniserende stralingen kunnen opwekken of doorzenden, Leefmilieu Brussel of de Hoge Raad voor de Gezondheid raadplegen.

Het Comité evalueert in zijn jaarverslag de uitvoering van de Ordonnantie van 01/03/2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen en van haar uitvoeringsbesluiten, en kan ook aanbevelingen doen aan de Regering en de administraties.

In het kader van hun opdracht beoordelen de experten ook de recente wetenschappelijke publicaties over de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling, maken zij een balans op van de technologische ontwikkelingen en de gevolgen voor de wetgeving en bepalen zij de macro- en micro-economische impact van mobiele telecommunicatie.

De conclusies van de experten met betrekking tot de verordening en haar toepassing zijn positief, aangezien zij menen dat de Brusselse verordening een goed evenwicht heeft gevonden tussen de volgende elementen:

  • het leveren van goede diensten in het digitale tijdperk;
  • een minimale impact op de volksgezondheid;
  • een economisch gerechtvaardigde exploitatie door de operatoren;
  • en correcte toepassing van de Brusselse stralingsnormen en controle op de naleving van deze normen.

Daarnaast benadrukken de leden van het Comité de expertise die Leefmilieu Brussel heeft verworven en waarderen zij de inachtneming door onze administratie van hun opmerkingen, van verslag tot verslag.

Sinds de oprichting van het Comité in 2015 zijn drie jaarverslagen gepubliceerd (zie onderstaande links).

Datum van de update: 13/07/2021