U bent hier

Vergelijking van de normen

Een norm die u beschermt

Om negatieve effecten op de gezondheid te vermijden, legt de overheid normen of blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden vast. 

Om eventuele fouten of onbekende gegevens uit het onderzoek te compenseren, past de overheid een voorzorgsprincipe toe. De overheid legt dus limieten vast die veel lager zijn dan de drempelwaarde van het biologische effect, d.w.z. het risico voor de gezondheid. Zo legde de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) van de Wereldgezondheidsorganisatie de volgende blootstellingslimieten vast: 41,2 V/m bij 900 MHz volgens Aanbeveling 1999/519/EG (.pdf).

In Brussel worden alle nodige maatregelen getroffen om risico's te vermijden. De blootstellingsnorm bedraagt er 6 V/m.  Deze norm is dus 50 keer strenger dan de aanbeveling van de ICNIRP. 

Ter vergelijking: als u belt met een gsm, wordt u blootgesteld aan een elektrisch veld van ongeveer 50 tot 60 V/m – zelfs 100 V/m voor de oudste modellen – tijdens de eerste seconden van het gesprek, wanneer het toestel verbinding probeert te maken met de dichtstbijzijnde antenne. Daarna neemt dat elektromagnetisch veld zeer snel af en bedraagt het een kleine tiental V/m.

In Wallonië en in Vlaanderen

De Waalse en Vlaamse normen zijn vergelijkbaar, hoewel ze niet noodzakelijk betrekking hebben op dezelfde antennes. Beide normen zijn minder streng dan de Brusselse norm van 6 V/m voor de blootstelling aan alle antennes bij elkaar genomen.

In Wallonië legt de norm een drempel vast van 3 V/m, per antenne, en niet voor alle antennes samen op een bepaalde plek. De norm is van toepassing op alle 'verblijfplaatsen' (woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen, sportzalen …), maar sluit garages, balkons en terrassen, en meer in het algemeen alle buitenruimten (wegen, voetpaden …) uit.

In Vlaanderen legt een besluit het maximale elektrische veld vast op 20,6 V/m, wat hetzelfde niveau is als de oude federale norm. Elke zendantenne kan bijdragen aan dat algemene veld ten belope van 3 V/m. Net als de Waalse norm is deze norm van toepassing op woon- en werkplaatsen en op speelterreinen van scholen.

Elders in Europa

Ziehier de blootstellingsnorm in andere Europese landen of steden, voor hetzelfde type van antennes en bij dezelfde frequentie van 900 MHz.

In Parijs sluit de norm aan bij de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Omdat de Parijzenaren blijk gaven van ongerustheid, stelt de stad echter een ambitieuzer doel voorop, met een “handvest van goede praktijken” dat werd ondertekend door de operatoren van de mobiele telefonie: het gemiddelde blootstellingsniveau van de Parijzenaren over een tijdspanne van 24 uur wordt beperkt tot 5 V/m voor 2G, 3G en 4G antennes bij elkaar geteld, in afgesloten leefruimten.

Zoals u ziet, blijft Brussel dus niet achter wat voorzichtigheid betreft!

Datum van de update: 08/08/2022