U bent hier

Openbaar onderzoek: ontwerp van gewestelijk plan over het elektromagnetisch leefmilieu in Brussel

 

Van 1 augustus tot en met 30 september 2022 organiseert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een openbaar onderzoek rond het ontwerp van gewestelijk plan over het elektromagnetisch leefmilieu in Brussel. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt een nieuwe wetgeving aan betreffende de blootstellingsnormen voor tv-, radio- en gsm-golven op zijn grondgebied. 
Doel ervan is alle elektromagnetische golven te identificeren om het leefmilieu en de gezondheid van de bevolking doeltreffend te beschermen en tegelijkertijd een kwalitatief hoogstaand mobiel telefonieaanbod te garanderen.

Met het plan wordt beoogd de toename van het volume van uitgewisselde digitale gegevens (met name via de uitrol van 5G) te kaderen en tegelijk te zorgen voor een doeltreffende bescherming van het leefmilieu en de gezondheid van de bevolking enerzijds en een kwalitatief hoogstaand aanbod van mobiele telefonie anderzijds.

In de praktijk?

Het voorontwerp van ordonnantie voorziet in:

  • een lichte verhoging van de normen voor blootstelling aan elektromagnetische golven om de uitrol van 5G te kaderen;
  • het handhaven van een evenwicht tussen zo laag mogelijke blootstellingsniveaus en een beperking van het aantal nieuwe antennes dat nodig is voor het behoud van het Brusselse landschap en het leefmilieu (winning, productie, recycling van antennes);
  • het vaststellen van een norm voor binnenshuis die strenger is dan de norm voor buitenshuis, om de burgers beter te beschermen op de plaatsen waar zij hoofdzakelijk verblijven;
  • het integreren van de emissies van tv- en radioantennes in de berekening en meting van de blootstelling voor een volledigere inachtname;
  • het monitoren van het energieverbruik van de sector met het oog op de vermindering ervan via een digitaal en duurzaam plan;
  • het vaststellen van doelstellingen voor operatoren om het afval in verband met de ontwikkeling van mobiele netwerken beter te beheren.

Deze wetswijzigingen volgen op de aanbevelingen van het overlegcomité van burgers. De in het plan vastgestelde normen blijven strenger dan in de meeste EU-lidstaten. De Internationale Commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft namelijk blootstellingslimieten vastgesteld van 41,2 V/m aan 900 MHz. In Brussel bedraagt de voorgestelde norm 9,19 V/m aan 900 MHz binnenshuis en 14,57 V/m aan 900 MHz buitenshuis, d.w.z. dat de vermogensdichtheid respectievelijk 20 en 8 keer lager is.

Uw mening interesseert ons!

Vóór de goedkeuring van dit ontwerp van gewestelijk plan wordt u uitgenodigd om actief deel te nemen aan het openbaar onderzoek.

Hoe neemt u deel?

U kunt het ontwerp van gewestelijk plan en de bijhorende documenten hieronder downloaden.
Deze documenten kunnen ook op papier worden geraadpleegd in de 19 gemeenten van het Gewest of aan het onthaal van Leefmilieu Brussel (tijdens de kantooruren, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel).

Schriftelijke opmerkingen kunnen tot uiterlijk 30 september worden bezorgd per e-mail of per post (Leefmilieu Brussel, departement Technologie en Stralingen, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel).

Vragen?

Neem contact op met de dienst Info-Leefmilieu  : +32 (0)2/775.75.75 of info@leefmilieu.brussels

Datum van de update: 04/08/2022