U bent hier

Het meten van de golven

De Inspectie van Leefmilieu Brussel controleert op het terrein of de norm wel degelijk wordt nageleefd. 

Onze medewerkers komen bij u thuis of op het werk metingen uitvoeren. Zo'n meting kunt u schriftelijk aanvragen via ons klachtenformulier (.pdf). Onze medewerkers kunnen ook beslissen om spontaan controles uit te voeren.

De meetmethode

Vanaf een bepaalde afstand van de zendantenne staan de magnetische en elektrische velden in gelijke verhouding tot elkaar. Het volstaat dus om het elektrische veld te meten om het magnetische veld te kenmerken, en omgekeerd.
We meten de intensiteit van de werkelijk waargenomen stralingen op elke plaats die toegankelijk is voor het publiek: op straat, in woningen, op terrassen enz.

Hoe verloopt zo'n controle?

  • We voeren een eerste meting uit van alle golven door elkaar met behulp van een breedbandsensor om zo het punt te bepalen waar de blootstelling maximaal is. 
  • Vervolgens voeren we op dat punt een meer gedetailleerde meting uit met behulp van een spectrumanalysator. Dat toestel kan de bijdrage bepalen van elke exploitant van sites met antennes die een signaal uitzenden naar deze plek. De spectrumanalysator meet de vermogensdichtheid van het signaal op elke actieve frequentieband op het meetpunt. Een meting duurt twee minuten per band en per exploitant. Die laatste kan meerdere actieve banden hebben. 
  • Elke gemeten waarde drukken we uit in een percentage van de norm. Bijvoorbeeld: 0,048 W/m² bij 900 MHz is gelijk aan 50% van de norm. 
  • Alle percentages tellen we bij elkaar op. 

Het resultaat van die optelsom moet minder dan 100% zijn of, met andere woorden, minder dan de in de norm vastgestelde 0,096 W/m². In gebouwen mag een exploitant van ingedeelde antennes bovendien niet boven een bepaald quotum van de bovenvermelde norm gaan (doorgaans 33%).

Deze meetmethode werd vastgelegd in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 oktober 2009 tot vaststelling van de methode en de omstandigheden voor de meting van het elektromagnetisch veld dat door bepaalde zendmasten uitgezonden wordt (gewijzigd door het besluit van 1 juli 2021).

Sancties bij inbreuken

Operatoren van antennes begaan een misdrijf indien ze de Brusselse wetgeving niet naleven. Ze riskeren een strafrechtelijke sanctie of administratieve boete.

Drive Test

De 'Drive Test' wordt uitgevoerd op initiatief van Leefmilieu Brussel en is een jaarlijkse meting van het elektromagnetisch veld over een vast traject in Brussel. 

De doelstellingen?

  • de evolutie van de elektromagnetische blootstelling langs een vast traject monitoren;
  • nagaan of de simulaties en metingen op het terrein overeenstemmen;
  • het effect vaststellen van de inplanting van het 4G-netwerk op de veldniveaus en bijgevolg het globale veld schatten vóór de invoering van het 5G-netwerk;
  • het schatten van het elektromagnetische veldafkomstig van de zendantennes die FM-golven verspreiden, met name voor radiostations.

Hoe werkt de ‘Drive Test’?

De metingen worden verricht met een spectrumanalysator, een of meer triaxiale isotrope antennes en een gps-ontvanger. Deze toestellen kunnen frequenties tot 6 GHz meten. Ze kunnen dus niet alleen alle gsm-signalen meten (2G, 3G en 4G) maar ook de signalen die worden gebruikt voor de NMBS, de MIVB, de hulpdiensten enz.

De spectrumanalysator is zo geprogrammeerd dat hij tegen een snelheid van 30 km/uur elke 5 meter een triaxiale meting uitvoert. 

Het testtraject wordt in anderhalve dag afgelegd tussen 9 en 18 uur, bij normale verkeersomstandigheden. Er worden geen tunnels genomen tijdens het traject.

Gebruik van de resultaten

Om de blootstelling te kunnen kwantificeren en de evolutie ervan in de tijd te kunnen opvolgen:

  • worden de verschillende telefoon-, radio- en televisiediensten uit de metingen gehaald en
  • worden statische grootheden berekend. 

Zo kon de voorbije jaren bijvoorbeeld het effect van de geleidelijke uitrol van 4G worden waargenomen. 

Dankzij de geolocatie van de metingen kan bovendien een vergelijking worden gemaakt met de voorspellingen van de simulaties. Met die vergelijking kon de simulatiesoftware 'Mithra REM' worden gevalideerd. De resultaten tonen aan dat de simulaties corresponderen met de metingen op het terrein en wanneer ze ervan afwijken dan overschatten de simulaties de reële blootstelling en niet andersom. 

Milieuvergunningen worden verleend op basis van simulaties. Men kan deze vergunningen dus gerust verlenen zonder te moeten vrezen dat de norm overschreden wordt.

Tot slot kon voor wat betreft broadcast uitzendingen via de 'Drive Test'  waarin rekening moet worden gehouden met de stralingen van . Op die manier kan de simulatietool voor de blootstelling aan elektromagnetische velden correct worden gekalibreerd. 

Meer weten over de ‘Drive Test’? Raadpleeg dan het recentste verslag van de ‘Drive Test’.

Datum van de update: 08/08/2022