U bent hier

Risico- en afvalbeheer (professionnels)

a. Gevaarlijk afval
b. Lozing van afvalwater

a. Gevaarlijke afvalstoffen 

Voorbeelden van gevaarlijk afval

Gevaarlijke gassen in afgedankte drukvaten (met inbegrip van halonen)

Versleten katalysatoren met daarin fosforzuur

Afgewerkte vloeistoffen, gebruikt als katalysatoren

Permanganaten, bijvoorbeeld kaliumpermanganaat

Chromaten, bijvoorbeeld kaliumchromaat, kalium- of natriumdichromaat

Peroxiden, bijvoorbeeld waterstofperoxide

Cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen

Solventen

Zuren

Basische afvalstoffen

Fluorescerentiebuizen en ander afval dat kwik bevat

Niet-alimentaire oliën en vetstoffen

Afvalstoffen die risico's op infectie inhouden

Afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen bevat

Afvalstoffen waarvoor er voor de inzameling en de verwijdering bijzondere voorschriften gelden inzake besmettingsrisico's

Afgedankte gevaarlijke chemische laboratoriumproducten van minerale of organische oorsprong

 • Het is verboden voor het water toxische producten of voor het leefmilieu gevaarlijke producten te lozen in het afvalwater.
 • Het is verboden nieuwe producten waarvan de gevaarlijkheid nog niet werd vastgesteld in het afvalwater te lozen.
 • Rust uw laboratorium toe met hergebruikte korfflessen voor chemische producten die niet in de riolering mogen geloosd worden.
 • Laat al uw gevaarlijk laboratoriumafval weghalen door een vergunde operator in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vraag om een traceerbaarheidsdocument dat de verwijdering van uw afvalstoffen aantoont.
Bewaar dit of een afschrift ervan gedurende 5 jaar en houd het ter beschikking van Leefmilieu Brussel.

Top

b. Lozing van afval water

 • Voor uw laboratoriumafvalwater zorgt u voor een specifiek rioleringsnet, zodat het afvalwater afzonderlijk van het huishoudelijk water opgevangen wordt. Zorg eveneens voor een bemonsteringsplaats (meetbuis) op de afvoerleiding waar er monsters kunnen worden genomen. 
 • Afvalwater van het laboratorium mag slechts worden vermengd met huishoudelijk afvalwater na de bemonsteringsplaats (meetbuis) voor het laboratoriumwater.
 • Er dienen sectornormen te worden nageleefd. 

  Normen voor lozing in de openbare riolering

  Aard van de in het afvalwater bemonsterde gevaarlijke stof

  Dichtheid van de stof

  CZV (chemisch zuurstofverbruik)

  < 2000 mg/l

  Geleidingsvermogen *

  < 5000 µS/cm

  Niet-polaire koolwaterstoffen ( C2 Cl4-extraheerbaar)

  < 50 mg/l

  Cadmium

  < 0,010 mg Cd/l

  Kwik

  < 0,002 mg Hg/l

  Chroom

  < 0,5 mg Cr/l

  Koper

  < 0,5 mg Cu/l

  Lood

  < 0,5 mg Pb/l

  Nikkel

  < 0,5 mg Ni/l

  Zink

  < 3 mg Zn/l

  Vluchtige gehalogeneerde organische verbindingen

  VOX < 0,2 mg/l

  Extraheerbare gehalogeneerde organische verbindingen

  EOX < 0,1 mg Clorg/l

  * Indien er tijdens de monsterneming een waterverzachter geregenereerd wordt, dan is de geleidbaarheidsnorm niet van toepassing.

  Normen voor lozing in oppervlaktewate

  CZV < 120 mg/l

  Geleidingsvermogen*

  < 5.000 µS/cm

  Totaal stikstof

  < 2.000 eq: geen norm

  2.000 ≤ eq < 4.000 eq < 20 mg/l

  ≥ 4.000 eq < 15 mg/l

  Totaal fosfor

  < 2.000 eq: geen norm

  2.000 ≤ eq < 100.000 eq < 2mg/l

  ≥ 100.000 eq < 1 mg/l

  Cadmium

  < 0,010 mg Cd/l

  Kwik

  < 0,002 mg Hg/l

  Chroom

  < 0,5 mg/ Cr/l

  Koper

  < 0,5 mg Cu/l

  Lood

  < 0,5 mg Pb/l

  Nikkel

  < 0,5 mg Ni/l

  Zink

  < 3 mg Zn/l

  Monoaromatische

  koolwaterstoffen

  BTEX < 0,1 mg/l

  (som benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen)

  Adsorbeerbare

  organohalogeenverbindingen

  AOX < 1 mg/l

  Extraheerbare

  organohalogeenverbindingen

  EOX < 0,01 mg Clorg/

   

  * Indien er tijdens de monsterneming een waterverzachter geregenereerd wordt, dan is de geleidbaarheidsnorm niet van toepassing.

Top

Datum van de update: 14/09/2022