U bent hier

Wanneer uw aanvraag voor ingeperkt gebruik indienen?

Werkt u met genetische gewijzigde (GGO) en/of pathogene organismen? Dan hebt u een milieuvergunning nodig én een toelating voor ingeperkt gebruik. We overlopen met u de te nemen stappen.

A) Voor de milieuvergunning

Welke installaties?

Het ingeperkt gebruik van GGO’s en/of pathogene organismen zit vervat in rubriek 85B (vroeger 84).

Wat moet u doen?

Als u in orde wilt zijn met de milieuwetgeving, moet u tegelijk beschikken over:

  • een geldige milieuvergunning die de rubrieken dekt die betrekking hebben op uw installaties;
  • een geldige toelating voor ingeperkt gebruik van GGO’s en/of pathogene organismen die slaat op de activiteiten die in uw bedrijf of exploitatiezetel plaats hebben en waarvoor een toelating vereist is.

Belangrijk om te weten

Verwar deze vergunningen niet met de toelatingen die u werden uitgereikt door de federale diensten voor volksgezondheid. Die zijn opgenomen in een koninklijk besluit en vallen niet onder de bevoegdheid van het Leefmilieu Brussel.

Toelating voor ingeperkt gebruik?

Als u een aanvraag indient voor een milieuvergunning die slaat op ingeperkt gebruik van GGO’s en/of pathogene organismen, controleert Leefmilieu Brussel  of u in orde bent met de ‘contained use’-wetgeving. Bovendien kijkt Leefmilieu Brussel na of uw bedrijf in orde is op het vlak van milieuvergunningen, telkens een dossier voor bioveiligheid (aanvraag voor ingeperkt gebruik) wordt ingediend.

Praktisch

Voor de aanvraag voor een milieuvergunning

U moet tegelijk een bioveiligheidsdossier indienen als u nog geen toelating hebt voor ingeperkt gebruik of als u een toelating hebt die slaat op ingeperkt gebruik waarvoor de omstandigheden zijn gewijzigd sinds het ogenblik waarop u de toelating verwierf (verhuis, bijkomende analyses, …). De toelating voor ingeperkt gebruik wordt sneller uitgereikt dan de milieuvergunning. Maar let op: de toelating wordt pas effectief vanaf de datum waarop u de milieuvergunning krijgt.

Als u beschikt over een toelating voor ingeperkt gebruik die nog steeds geldig is,  wordt die toelating opgeschort als de milieuvergunning ontbreekt.

Dient u een aanvraag in voor ingeperkt gebruik?

Als u een aanvraag voor ingeperkt gebruik indient voor een nieuwe installatie (nieuwe lokalen) die nog niet is opgenomen in uw milieuvergunning, kan de wijziging van uw milieuvergunning nodig blijken te zijn. Leefmilieu Brussel kan gewoon akte nemen van deze wijzigingen of u, als de nieuwe installatie een risico of belangrijke hinder inhoudt, vragen om een aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning op te stellen.

Als uw milieuvergunning up-to-date is , moet u er wel voor zorgen dat u ze  tijdig vernieuwt of verlengt. De toelating voor ingeperkt gebruik heeft immers geen enkele waarde zonder geldige milieuvergunning.

Belangrijk om te weten

Toelatingen voor ingeperkt gebruik worden meestal uitgereikt voor een duur van 5 tot 10 jaar. De milieuvergunning heeft meestal een geldigheidsduur van 15 jaar, die u kunt verlengen.

B) Voor de toelating voor ingeperkt gebruik

U hebt niet altijd een toelating voor ingeperkt gebruik nodig. Dat is het geval als  uw activiteiten zich beperken tot het kweken van organismen die niet genetisch gewijzigd en/of pathogeen zijn. Als u GGO’s en/of pathogene organismen kweekt of opslaat en specifieke inperkingsmaatregelen neemt, is de wetgeving inzake ‘bioveiligheid’, ook ‘contained use’-wetgeving genoemd, van toepassing.

Is uw ingeperkte installatie niet geregistreerd of werd ze gewijzigd?

Heeft u uw laboratorium verhuisd? Gebruikt u andere micro-organismen dan vermeld in uw vorige toelatingsaanvraag? En deze veranderingen brengen een aanzienlijk risico met zich mee voor de gezondheid of het milieu? Heeft u nog geen toelating voor ingeperkt gebruik? In al deze gevallen moet u een bioveiligheidsdossier indienen bij Leefmilieu Brussel en bij de Sectie Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB). Dat doet u per aangetekend schrijven.

Om te weten

Let goed op de vervaldatum van een toelating voor ingeperkt gebruik. Het is nodig dat u uw vernieuwingsaanvraag tijdig indient zodat er geen onderbreking optreedt in uw toelating en uw activiteiten altijd gedekt zijn.

Als u twijfelt…

Twijfelt u of u wel een aanvraag voor ingeperkt gebruik moet indienen? Neem dan eerst contact met SBB, daarna met het Leefmilieu Brussel. Dan kan via e-mail of telefonisch.

Datum van de update: 16/07/2021

Contact: 

Leefmilieu Brussel
Afdeling Vergunningen en partnerschappen
E-mail: permit@leefmilieu.brussels
Per telefoon: 02 775 75 75

Sciensano
Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB)
E-mail: contained.use@sciensano.be 
Per telefoon: 02 642 52 93