U bent hier

Voorwaarden

Bij de toelating voor ingeperkt gebruik horen verschillende voorwaarden. U moet een bioveiligheidscoördinator aanstellen, en mogelijks een comité bijeenroepen. Alle concrete verplichtingen waaraan u moet voldoen op een rijtje.

Voorwaarden voor inperking en andere beschermingsmaatregelen

De voorwaarden voor ingeperkt gebruik opgenomen in de toelating komen overeen met de referentiedocumenten gebruikt door de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie . Deze documenten zijn beschikbaar op de Belgian Biosafety Server.

Bioveiligheidscoördinator

Het besluit van 8 november u om een bioveiligheidscoördinator aan te stellen, ongeacht het inperkingsniveau en de risicoklasse van uw ingeperkt gebruik.

Zijn functie – die u niet mag verwarren met die van de veiligheidscoördinator – bestaat uit:

 • zorgen voor de opleiding van de betrokken personeelsleden;
 • instaan voor het afvalbeheer;
 • ervoor zorgen dat bij een ongeval gepaste maatregelen worden getroffen;
 • ervoor zorgen dat alle gegevens traceerbaar zijn;
 • toezicht houden op de opslagmodaliteiten van GGO’s en/of pathogene organismen, op hun interne transport en op het desinfecteren van de lokalen;
 • de nodige interne inspectie organiseren en daaraan deelnemen;
 • waken over onderhoud en controle van de apparatuur;
 • instaan voor de globale bioveiligheid binnen het bedrijf of de exploitatie-eenheid.

Voor het personeelslid bestaat er een specifieke opleiding. Voor meer informatie kunt u terecht bij SBB (zie 'Contact').

Bioveiligheidscomité

Het besluit van 8 november 2001 bepaalt dat de titularis van de milieuvergunning een bioveiligheidscomité moet samenstellen als hij wenst in te staan voor een ingeperkt gebruik. Leefmilieu Brussel kan u vrijstelling verlenen van deze verplichting. Die mogelijkheid hangt af van de grootte van uw bedrijf, de aard van het ingeperkt gebruik, het aantal betrokken personeelsleden en de aard van het afval dat u genereert.

Het comité begeleidt de gebruikers, superviseert de samenstelling van de bioveiligheidsdossiers, en bepaalt in welke mate verschillende geplande projecten met elkaar in overeenstemming zijn. Het garandeert de bioveiligheid en waakt ook over de bioveiligheid van de verschillende soorten ingeperkt gebruik binnen uw onderneming.

Leefmilieu Brussel legt u de verplichting op om een comité samen te stellen als uw bedrijf een groot aantal laboratoria omvat die zich op verschillende verdiepingen of in verschillende gebouwen bevinden en die verschillende activiteiten uitvoeren. Een comité is ook onmisbaar als de bioveiligheidscoördinator het beheer van al de taken die zijn functie meebrengt, niet alleen kan behartigen.

Wie zit in het bioveiligheidscomité?

Het bioveiligheidscomité bestaat uit:

 • een voorzitter die door de comitéleden wordt aangewezen;
 • vertegenwoordigers van de directie die verantwoordelijk is voor het ingeperkt gebruik (of de verantwoordelijke gebruikers);
 • een vertegenwoordiger van de betrokken personeelsleden;
 • de bioveiligheidscoördinator;
 • een lid dat optreedt als verbindingspersoon met het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (als dat bestaat in uw onderneming);
 • gecoöpteerde leden als specifieke kennis noodzakelijk is.
Datum van de update: 07/06/2021

Contact: 

Sciensano
Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB)
E-mail: contained.use@sciensano.be 
Tel.: 02 642 52 93